Виявлення проблем розвитку фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» та шляхи їх вирішення

ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………………………………

10

1 ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН…………………………………………………………………………


12

1.1 Ринок фінансових послуг……………………………………………….

12

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ «УКРПОШТА» У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ………………………………………………………………………17

2.1 Загальна характеристика Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта»…

17

2.2 Основні показники фінансової діяльності ОД УДППЗ «Укрпошта»…

19

2.3 Аналіз фінансових послуг ОД УДППЗ «Укрпошта»…………………

21

2.4 Аналіз конкурентів ОД УДППЗ «Укрпошта»…………………………

28

3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ…………………………………..


32

3.1 Основні засади покращення роботи підприємства у сфері надання фінансових послуг поштового зв’язку……………………………………………


32

3.2 Виявлення проблем розвитку фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» та шляхи їх вирішення……………………………………………..


33

3.2.1 Послуга «Виплата та доставка пенсій та соціальних виплат»….

33

3.2.2 Послуга «Поштові грошові перекази»……………………………

35

3.2.3 Послуга «Приймання платежів»…………………………………..

37

3.2.4 Послуга «Грошові платежі (товари дистанційно)»………………

39

3.3 Пропозиції щодо покращення послуги «Видача кредитів» в УДППЗ «Укрпошта»…………………………………………………………………………


40

3.4 Шляхи підвищення попиту на фінансові послуги ……………………

44

3.5 Мотивація персоналу……………………………………………………

46

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….

48

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………

50

ДОДАТОК

ВСТУП

Поштовий зв’язок як основний загальнодоступний засіб адресного спілкування громадян та один з основних способів взаємодії суб’єктів ринкових відносин впливає на формування соціальної та економічної політики держави.

Історично склалося так, що поштові послуги надавали безпосередньо державні установи, вони мали монополію доставки поштової кореспонденції. Конкуренції не існувало, та при надані поштових послуг, як правило, не приділялось багато уваги мінливим потребам ринку та новим вимогам клієнтів. Фактори вартості та ціни не мали істотної ваги, та через це виникав дефіцит фінансів. Виробничі процеси здійснювалися переважно ручним способом, через обмежений доступ до необхідних технологій. Наприкінці 1960-х та на початку 1970-х років з`явились приватні фірми, що надавали послуги з доставки приватних документів та товарів на найвищому рівні, створюючи конкуренцію у поштовому секторі. З плином часу робота цих приватних фірм створила реальну загрозу для існуючих монополій на ринку поштових послуг.

Українське державне підприємство поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта» є національним оператором поштового зв`язку, якому держава ввірила надавати універсальні послуги поштового зв`язку встановленого рівня якості на всій території країни. Національний оператор України має в своєму розпорядженні одну з найбільш щільних мереж універсальних послуг в світі, 88 % жителів мають доступ до відділення зв`язку, розміщеного від них на відстані до 3 км, 99 % фізичних осіб отримують пошту за місцем проживання.

Важливим доповненням до поштових послуг є фінансові. На сьогодні вони займають значну частку в структурі доходів УДППЗ «Укрпошта», за підсумками 2013 року питома вага доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ «Укрпошта» становить 50,1 %. Ці послуги однаково затребувані і в великих містах, і в сільській місцевості.

Згідно зі своєю місією і статутом пошта зобов`язана забезпечити гарантоване надання поштових послуг по всій території України, завдяки чому і володіє винятковим потенціалом розвитку як мережний оператор надання фінансових послуг. Крім традиційної доставки пошти і посилок, навіть не будучи банківською організацією, пошта України надає спектр фінансових послуг. У їх числі – виплата пенсій то грошової допомоги, грошові перекази, прийом платежів на користь юридичних осіб, а також банківські послуги за агентськими угодами банками партнерами.

Фінансові послуги являють собою сучасну концепцію просування роздрібних банківських послуг, що дозволяє забезпечити їх доступність широким верствам населення за допомогою використання потенціалу мережі відділень поштового зв'язку. Впродовж останніх років національний оператор поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» працює у напрямі розвитку поштово-фінансових послуг. Даний напрям розглядається як дієвий спосіб отримання додаткового прибутку завдяки впровадженню орієнтованих на кінцевих споживачів продуктів і послуг, доступних широким верствам населення України, включаючи віддалені місцевості, де відсутні відділення банків.

Розвитку фінансових послуг сприяють: чітко організована роздрібна мережа надання послуг; відсутність банківських відділень у сільській місцевості; традиційна довіра населення до державного підприємства; близьке розташування поштових відділень до місця проживання кожної людини, обслуговування листоношами вдома, доступність послуг для всіх верств населення (соціально доступні тарифи) [1].

Метою роботи є:

 • визначити роль фінансового ринку та дослідити класифікацію суб’єктів фінансового ринку;
 • дослідити діяльність УДППЗ «Укрпошта» на ринку фінансових послуг;
 • визначити основні види фінансових послуг, які надає оператор поштового зв’язку;
 • розробити рекомендації щодо покращення надання фінансових послуг поштового зв’язку.

Розвиток даного напрямку діяльності залучить в економіку значні обсяги незадіяних грошових ресурсів, що сприятиме поліпшенню збалансованості бюджету УДППЗ «Укрпошта», підвищенню ефективності операційної діяльності національного оператора, його рентабельності.


1 ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 1. Ринок фінансових послуг

Фінансові послуги являються операціями з фінансовими активами, які здійснюються фінансовими посередниками в інтересах третіх осіб за власний кошт, за рахунок цих осіб чи за рахунок залучених від інших осіб активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Вони представленні як специфічний (фінансовий товар), який має ціну та відповідні характеристики.

Фінансова операція являє собою залучення, зберігання, видача управління, купівля, продаж та інші дії з фінансовими активами.

У своїй різноманітності фінансова послуга мінімально може дорівнювати одній фінансовій операції, а найчастіше містити десятки фінансових та допоміжних операцій у поєднанні із супутніми послугам.

Допоміжні операції (послуги) являють собою здійснення обов’язкових дій (операцій) під час виконання фінансових послуг з не фінансовими активами (інформаційні та контрольні операції, надання послуг).

Супутні послуги представлені як надання послуг для поліпшення ліквідності та якості фінансових послуг. Вони надаються аудиторськими та консалтинговими фірмами, фірмами з оцінки майна, юридичними та іншими установами.

Фінансовими вважаються такі послуги:

 • випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення рахунків;
 • довірче управління фінансовими активами;
 • діяльність з обміну валют;
 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо подальшого їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств;
 • переказ грошей;
 • послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
 • торгівля цінними паперами;
 • факторинг;
 • інші операції.

Фінансові послуги надаються фінансовими установами, фінансовими інститутами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності.

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, страхові компанії, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

До фінансових інститутів відносяться банки, біржі (фондові і валютні), довірчі товариства, зберігачі, інвестиційні компанії і фонди, інноваційні установи, кредитно-гарантійні установи, кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, страхові компанії, пенсійні фонди, торгівці цінними паперами.

Ринок фінансових послуг являє собою систему економічних відносин, що виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічний продукт – фінансові послуги, які пов`язанні з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб`єктів національної, регіональної та світової економіки.

Відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням фінансових ринків та надання фінансових послуг, споживачам, регулюються Конституцією України, загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлює Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інші закони України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи тільки в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купiвлi-продажу. По cyтi, це інфраструктура фінансової системи, яка забезпечує функціонування насамперед базової сфери - фінансів суб’єктів господарювання. В умовах адмiнiстративної економіки фінансового ринку практично не існувало, оскільки формування ресурсів та їх перерозподіл здійснювалися на директивних засадах через бюджет та банківську систему.

 • сутність ринку фінансових послуг і його роль в економіці найбільш повно розкривається в його функціях, а саме:
 • мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітали;
 • реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація процесу доведення фінансових активів до споживачів;
 • перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств з метою їх ефективнішого використання;
 • фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та фінансове забезпечення процесів інвестування у виробництво, розширення виробництва та пайової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямків використання капіталу в інвестиційній сфері;
 • вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;
 • формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;
 • страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків;
 • операції, пов’язані з експортом-імпортом фінансових активів, та інші фінансові операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю та членством країни у міжнародних фінансово-кредитних організаціях;
 • обслуговування бюджетного процесу та кредитування уряду, місцевих органів самоврядування шляхом розміщення урядових та муніципальних цінних паперів;
 • розподіл державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед учасників економічного кругообігу тощо [2].

Структурні елементи ринку фінансових послуг залежно від фінансових установ та інститутів, що надають ті чи інші фінансові послуги, наведені на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 - Структура ринку фінансових послуг

Ринок банківських послуг. Головною фінансовою установою є банк, що здійснює такі послуги як: відкриття та введення рахунків різних видів; розрахунково-касове обслуговування; надання кредитів; залучення коштів на депозитні рахунки; надання індивідуальних сейфів депозитного сховища; здійснення купівлі-продажу валютних цінностей, цінних паперів, банківських металів тощо.

Ринок фінансових послуг кредитних спілок. Кредитні спілки здійснюють кредитування (надають, переважно, споживчі кредити) та надання фінансових послуг своїм членам – фізичним особам шляхом об`єднання грошових внесків. За наявності відповідної ліцензії Національної асоціації кредитних спілок України можуть залучати внески фізичних осіб на депозитні рахунки з нарахуванням по них відсотків.

Фінансові послуги на валютному ринку. Фактично всі фінансові послуги на валютному ринку є операціями пов’язаними з переходом права власності на валютні цінності сьогодні або в майбутньому. Залежно від обсягу грошової маси ці фінансові операції поділяються на готівкові (здійснюються у пункті обміну валюти) та безготівкові (здійснюються на міжбанківському валютному ринку і Українській міжбанківській валютній біржі). Суб`єкти міжбанківського валютного ринку України купують іноземну валюту для власних потреб та за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів) з метою перерахування іноземної валюти за межі України.

Ринок фінансових послуг з лізингу. Лізингові компанії надають суб’єктам господарювання нерухоме та рухоме майно на довгострокову оренду з правом майбутнього викупу предмета лізингу на умовах, вигідніших ніж за контрактами купівлі-продажу чи банківського кредитування. Для цього вони залучають великі кошти банківських установ, страхових компаній, інших товариств, іноземних партнерів. Також ці послуги можуть надаватися юридичним особам, що за своїм статусом не є фінансовими установами, за умови дотримання ними основних вимог чинного законодавства.

Особливе місце на ринку фінансових послуг професійних учасників фондового ринку посідають інвестиційні послуги інститутів спільного інвестування, які здійснюють залучення коштів від дрібних інвесторів шляхом емісії інвестиційних паїв (сертифікатів) з подальшим вкладанням їх в цінні папери різних елементів. Вони допомагають дрібним інвесторам отримати такі самі вигоди, що отримують великі портфельні інвестори.

У країнах з розвиненою ринковою економікою функціонують високоефективні фінансові ринки, які забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед учасників ринків і сприяють ефективному розміщенню заощаджень серед галузей економіки. В Україні фінансові ринки перебувають на різних стадіях формування та розвитку [2].

Ступінь поширення фінансових послуг в Україні залишається низьким, особливо у порівнянні з європейськими державами.

Рисунок 1.2 – Попит на фінансові послуги в Україні

Найбільш поширеними фінансовими послугами (рис. 1.2) є оплата комунальних платежів через банк (78%), користування банківським рахунком та пластиковою карткою (61%), проведення платежів через термінали платіжних систем (38%) та обмін валюти (31%). Майже 30% з опитуваних мають заборгованість (взяли кредит), і близько 20% користуються послугою переказу грошей через банк. Той факт, що лише 11% населення має ощадний депозит у банку, може свідчити про те, що українцям немає з чого робити заощадження. Однак це також може були свідченням необізнаності про фінансову систему взагалі або, можливо, про низький рівень довіри до депозитних установ [3].

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ «УКРПОШТА» У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

2.1 Загальна характеристика Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Укрпошта функціонує як самостійна господарська одиниця з 1994 року, коли було утворено Українське об`єднання поштового зв`язку «Укрпошта», яке в липні 1998 року реорганізовано в нині діюче Українське державне підприємство поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта» згідно з Програмою реструктуризації Укрпошти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.1998 за №1.

Одеська дирекція (ОД) УДППЗ «Укрпошта» є одним зі структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта», яка має статус філіалу підприємства та створена з метою забезпечення населення, підприємств та установ послугами поштового зв`язку. ОД не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Підприємства в межах повноважень, заданих їй Підприємством. У своїй роботі ОД УДППЗ «Укрпошта» керується Конституцією України, законом України «Про поштовий зв’язок» та іншими наказами, розпорядженнями, нормативними актами.

Дирекція обслуговує територію у 33,3 тис. кв. км., що становить 5,5 % території України, забезпечує приймання та доставляння поштових відправлень для 2469 тис. чол., населення області, яке проживає у 1188 населених пунктах, з них сільських – 1136, міських – 52. Для перевезення пошти та друкованих видань по Одеській області діють 108 маршрутів загальною протяжністю 459 км.

Одеська дирекція має у своєму складі відособлені виробничі підрозділи, які діють на підставі положень про них, затверджених дирекцією.

На сьогоднішній день в структурі мережі об’єктів поштового зв’язку (рис. 2.1) Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» функціонують:

- поштамт;

- 7 відокремлених без балансових підрозділів – Центрів поштового зв`язку;

- Центр перевезення пошти.

Послуги населенню надаються у 634 відділеннях поштового зв’язку, з них 172 ВПЗ міського типу та 462 – сільського типу [5].

Рисунок 2.1 – Структура мережі ОПЗ Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Основні завдання дирекції:

1. Забезпечення своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв’язку.

2. Одержання прибутку від надання послуг поштового зв’язку та іншої підприємницької діяльності.

3. Забезпечення ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв’язку України.

4. Виконання фінансово-економічних показників, затверджених підприємством.

Основні функції дирекції:

 • продаж поштових марок, маркованої та філателістичної продукції;
 • перевезення пошти по території області;
 • здійснення будівництва, реконструкції, модернізації основних фондів;
 • надання послуг поштового зв’язку та інших послуг споживачам:
 • впровадження нових видів послуг на базі нової техніки з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • оптова та роздрібна торгівля:
 • здійснення інших видів діяльності у відповідності до чинного законодавства.

2.2 Основні показники фінансової діяльності ОД УДППЗ «Укрпошта»

Зв'язок сьогодні є однією з основних галузей економіки країни і в умовах бурхливого розвитку науки і техніки робить безпосередній вплив, як на розвиток державних сфер економіки, так і на успіх приватного бізнесу.

Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг України є визначальним чинником, який впливає на хід розвитку поштової галузі і підвищення ефективності роботи.

Поштовий ринок України з кожним днем стає все більш цікавим для бізнесменів, у тому числі і іноземних, і все складніше для державного підприємства, яким є «Укрпошта». Частка ринку, яку займає підприємство по письмовій кореспонденції, складає 90-95%, посилкам – 85-90%, періодичним виданням – 70-80%, виплаті пенсій – 80-82%.

На сьогодні Одеська дирекція УДППЗ «Укрпошта» надає споживачам понад 50 видів послуг. Крім суто поштових – це фінансові, логістичні, кур`єрські, транспортні, рекламні, послуги засобів зв`язку, реалізація карток попередньої оплати за послуги зв`язку, доступ до Інтернет тощо.

Одним з найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує ефективність функціонування підприємства, кінцеві результати фінансової діяльності підприємства є динаміка доходів за певний період часу.

Аналіз доходів Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за період 2012-2013 років наведено у табл. 2.1 [5].


Таблиця 2.1 – Обсяги доходів Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у розрізі послуг за 2012-2013 роки

Назва показників

Обсяги доходів, тис. грн.

2012 рік

2013 рік

Загальні доходи,

в тому числі:

141 965 447

147 600 525

Послуги національної пошти:

50 921 290

57 892 415

знаки поштової оплати

25 734 723

28 952 573

супутні послуги, пов’язані з наданням послуг поштового зв’язку

2 276 088

2 052 898

розповсюдження періодичних друкованих видань

11 429 660

11 875 681

Фінансові послуги:

78 292 493

78 135 996

поштові перекази

12 321 070

11 899 721

приймання платежів

6 599 042

6 500 265

виплата та доставка пенсій, грошової допомоги.

59 372 381

59 736 010

Торгівля:

8 486 261

7 705 665

комісійна торгівля

7 188 499

6 310 162

інша торгівля

1 297 962

1 395 503

Інші комерційні послуги

2 321 191

1 679 327

послуги засобів зв’язку

20 151

28 683

послуги, що надаються суб’єктами господарювання

1 564 281

803 799

транспортні послуги

478 600

461 600

послуги, що надаються за агентськими угодами

258 159

385 245

Інші операційні доходи

2 384 846

1 803 257

Інші доходи

6 847

10 184

Графічно динаміку доходів представлено на рис. 2.2

Рисунок 2.2 - Діаграма динаміки доходів за 2012-2013 роки

Як показує діаграма найбільшу частку доходів (53 %) підприємство отримує від надання фінансових послуг, а саме від виплати та доставки пенсій, грошових допомог. Також прослідковується тенденція щодо зростання доходів від послуг національної пошти, що включають в себе продаж знаків поштової оплати, супутні послуги пов’язані з наданням послуг поштового зв’язку та розповсюдження друкованих періодичних видань.

Зміни, що відбуваються в суспільстві у зв`язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, зокрема мобільного зв`язку та Інтернету, призводять до скорочення обсягів поштових відправлень, тому сучасний ринок послуг зв`язку постійно розширюється. Завдяки впровадженню нових інформаційних технологій українська пошта може надавати широкий спектр послуг, які практично відповідають усім вимогам та інтересам споживачів.

2.3 Аналіз фінансових послуг ОД УДППЗ «Укрпошта»

Одним з найперспективніших напрямів розвитку поштової служби в сучасних умовах є розвиток фінансових послуг. В багатьох країнах поштові відділення відіграють значну роль в наданні основних фінансових послуг усім верствам населення, на всій території держави, включаючи найвіддаленіші її регіони. Поштові відділення допомагають об’єднувати в загальний фонд незначні заощадження населення та ефективно обробляти значні обсяги платежів системи.

Фінансові послуги складають великий і зростаючий сектор фактично у всіх розвинених економіках і таких, що розвиваються. Темпи зростання цього сектора особливо високі в тих економіках, що зазнають стрімкої модернізації. Торгівля фінансовими послугами також зростає швидкими темпами внаслідок комбінації нових і зростаючих ринків у країнах з перехідною економікою, що розвивається швидкими темпами, та, лібералізації фінансів і торгівлі, використання нових фінансових інструментів і стрімких технологічних змін.

Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статутом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.

УДППЗ «Укрпошта» є одним з структуроутворюючих суб`єктів фінансово-економічних відносин в галузі зв`язку, у виробничому процесі якого «поєднують» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виробництва та надання різноманітних послуг споживачам.

Низький рівень доступності для населення фінансових послуг, особливо у сільській місцевості є однією з актуальних проблем банківської системи. Від доступності банківських послуг залежить платоспроможний попит, темпи зростання економіки, добробут населення і навіть соціальний клімат у суспільстві. Підвищення доступності банківських продуктів – необхідна умова переходу до розвинених ринкових відносин, до сучасного постіндустріального господарства, демократичного суспільства. Підвищуючи доступність банківських послуг, держава закладає надійну соціально-економічну основу поступального розвитку країни.

На даний момент надання послуг фінансового характеру в поштовому зв'язку розвивається досить високими темпами, особливо надання послуг розрахунково-касового характеру, а також так званих поштово-ощадних послуг, що тільки починають створюватись.

Широке впровадження фінансових послуг у діяльність операторів поштового зв`язку пов`язане з необхідністю розширення джерел одержання коштів для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Збільшення частки надання фінансових послуг є стратегічним завданням оператора, тому Укрпошта, оперативно реагуючи на потреби клієнтів, постійно розвиває традиційні і нетрадиційні фінансові послуги поштового зв`язку (рис. 1.4) [6].Основними фінансовими послугами УДППЗ «Укрпошта» являються:

 • виплата і доставка пенсій та грошової допомоги;
 • грошові перекази;
 • розрахунково-касове обслуговування.

Ринок послуг з виплати пенсій та соціальної допомоги передбачає забезпечення виплат пенсій усім категоріям населення, які мають право на пенсійне забезпечення та різноманітні соціальні виплати, що призначаються відповідно до діючого законодавства, виплата яких здійснюється одноразово або систематично. Дана послуга є однією з найбільш поширених та соціально значущих, надається українською поштою вже впродовж багатьох років. Сьогодні послугами пошти користуються близько 8,5 млн. пенсіонерів.

Порядок виплати і доставки пенсій виплатними об`єктами поштового зв`язку регулюються «Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальної допомоги національним оператором поштового зв`язку», затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики Украйни та Постановою Правління Пенсійного фонду України.

Незважаючи на досить невисокі тарифи ОД УДППЗ «Укрпошта», Пенсійний фонд України (ПФУ) віддає перевагу банківським установам, оскільки банки здійснюють для ПФУ пенсійні виплати безкоштовно, але користуючись залишками на пенсійних рахунках мають з цього відповідні доходи.

Великим надбанням держави є те, що Україна одна з небагатьох країн світу, де пенсіонерам надана можливість отримувати пенсію вдома. Дана послуга надається листоношами УДППЗ «Укрпошта», які доставляють пенсійні кошти безпосередньо кожному одержувачу додому. Крім цього, умови надання послуги через банківські установи та УДППЗ «Укрпошта» суттєво відрізняються.

Майбутнє послуги з виплати пенсій та грошової допомоги для УДППЗ «Укрпошта» знаходиться під певним ризиком, оскільки все більша кількість пенсіонерів починають напряму одержувати пенсії на банківський рахунок, особливо у містах. Це є аргументом необхідності збільшення повноважень УДППЗ «Укрпошта» у сфері фінансових послуг.

У нашому житті часто виникають ситуації, коли потрібно передати кошти особі, яка перебуває за сотні, а можливо і за тисячі кілометрів від вас. Сьогодні такі випадки не є проблемою, адже можна скористатися грошовими переказами, які дозволяють швидко і з мінімальним ризиком здійснити цю операцію практично в будь-яку країну світу.

На протязі багатьох років ОД УДППЗ «Укрпошта» здійснює надання послуги з грошових переказів. Становлення фінансових послуг та підвищення рівня його регулювання поставило певні вимоги до УДППЗ «Укрпошта», і тому Укрпошта була взята на облік в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг як юридична особа, яка може надавати фінансову послугу – поштовий переказ. А також підприємство отримало ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, що дало можливість організувати в об`єктах поштового зв`язку робочі місця для надання послуги з приймання і виплати переказів в іноземній валюті.

На ринку грошових переказів ОД УДППЗ «Укрпошта» здійснює пересилання внутрішніх та міжнародних поштових переказів, одночасно надає послугу з виплати переказів відправлених міжнародними платіжними системами. Але частка ОД УДППЗ «Укрпошта» становить лише приблизно 5% від загальної суми переказів, що надійшли до України.

Переказ грошей – одна з необхідніших фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта». Поштові перекази привертають дешевизною (тарифи пошти у півтора-два рази нижче, ніж у іменитих гравців ринку грошових переказів). Міжнародний переказ валют «Укрпошта» здійснює з двадцятьма державами, причому з дев`ятьма країнами – з допомогою міжнародної фінансової системи Всесвітнього поштового союзу. Однак по швидкості переказів УДППЗ «Укрпошта» поступається міжнародним платіжним системам. Надіслані поштою гроші (прості перекази) можуть потрапити до адресата лише через сім днів, як і звичайний лист. На електронні перекази потрібно від трьох годин до двох днів. Тоді як міжнародні оператори переводять гроші за 15-60 хвилин. Це спонукає УДППЗ «Укрпошта» шукати шляхи покращення надання цієї послуги.

УДППЗ «Укрпошта» постійно працює на вдосконаленням надання послуги поштовий переказ. Так співпраця з Національною системою масових електронних платежів (НСМЕП) дозволила перейти на новий рівень обслуговування населення і збільшити задоволення споживчого попиту. З жовтня 2008 року всі внутрішні поштові перекази пересилаються виключно електронними каналами зв`язку, що дозволило скоротити терміни і повністю автоматизувати контроль проходження переказів від відправника до одержувача, значно підвищити рівень якості послуги грошових переказів. Також налагоджена співпраця з міжнародними системами переказів Money Gram, Western Union, Blizko, Unistrim, Eurogiro. Перелік країн з якими УДППЗ «Укрпошта» уклала міжнародні угоди про здійснення обміну міжнародними поштовими переказами постійно розширюється.

В умовах ринкової економіки головним завданням УДППЗ «Укрпошта» є забезпечення конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг. У зв`язку цим фінансові послуги пошти повинні бути уніфікованими, простими і зрозумілими для потенційних клієнтів, зручними в використанні і надаватися в кожному відділені поштового зв`язку.

ОД УДППЗ «Укрпошта» забезпечує прийом від населення всіх без виключення видів платежів, тим самим підвищуючи платіжну дисципліну громадян і заробляючи додаткові доходи. Одеська дирекція УДППЗ «Укрпошта» здійснює приймання наступних платежів:

 • за комунальні послуги;
 • електроенергію;
 • газ;
 • абонентська плата за телефон;
 • плата за міжміські розмови;
 • платежі за адресою банка;
 • платежі на користь «GlobalMoney» («ГлобалМані»).

GlobalMoney (ГлобалМані) – внутрішньодержавна небанківська платіжна система України оперує електронними грошима, як офіційним засобом платежу для всіх учасників системи на території всієї країни. Вона дозволяє оплачувати кілька десятків видів послуг з моментальним зарахуванням грошей на рахунок одержувача. Завдяки такому нововведенню платежі максимально спростились: для їх проведення не потрібні квитанції, достатньо назвати оператору лише номер договору або номер рахунка клієнта (якщо мова йде про банківські, страхові та телекомунікаційні послуги) або номер мобільного телефону (якщо оплачується послуга мобільного зв’язку або поповнюється гаманець у системі «ГлобалМані»).

Приймання платежів в рахунок погашення кредитної заборгованості здійснюється без стягнення комісії з клієнта на користь ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» та ПАТ «Банк Руский Стандарт» (якщо квитанція відповідає умовам укладеного Договору).

Плата за приймання платежів від фізичних осіб на користь юридичної особи без укладання договору стягується з платника (користувача) послуг становить 1,5% суми платежів, але не менше 1,80 грн. за кожну квитанцію.

Працівники поштового зв'язку не несуть відповідальності за достовірність даних, зазначених у рахунках на сплату платежів. Прийняті кошти перераховуються на відповідні рахунки одержувачів в строки, обумовлені в договорі, а у разі приймання платежів без укладання договорів:до трех робочих днів з урахуванням дня приймання. Для об'єктів поштового зв'язку, що знаходяться у сільській місцевості, строк перерахування подовжується на час, необхідний для доставки документів до поштамтів, центрів поштового зв'язку, поштамту-ЦПЗ, які здійснюють контроль та перерахування прийнятих платежів.

ОД УДППЗ «Укрпошта» на сьогодні не є лідером на ринку приймання платежів. Існує тенденція до скорочення частки, займаної ОД УДППЗ «Укрпошта» на даному сегменті ринку унаслідок сучасності банківського обслуговування. На сьогоднішній день високий рейтинг ОД УДППЗ «Укрпошта» в цьому виді діяльності обумовлений в основному довірою до неї з боку споживачів і недостатньою мережею банківських установ [6].

Як у будь-якого товару, доступність фінансових послуг визначається не тільки достатністю їх пропозицій та ціновими параметрами. Але визначальною умовою підвищення доступності банківських послуг для населення також є розширення мережі продажу банківських послуг у регіонах. З метою зміцнення регіональної складової банківської системи і підвищення доступності фінансових послуг можна використовувати унікальні інфраструктурні можливості української пошти.

В цілому для підприємства задоволення існуючого попиту та збільшення рівня задоволеності споживачів якістю послуг, що надаються, залучення збереження існуючих клієнтів, які довгий час користувалися послугами пошти, надасть можливість забезпечити постійне джерело доходів.

Розвитку фінансових послуг сприяють:

 • чітко організована роздрібна мережа надання послуг;
 • відсутність банківських відділень у сільській місцевості;
 • традиційна довіра населення до державного підприємства;
 • близьке розташування поштових відділень до місця проживання кожної людини;
 • обслуговування листоношами пенсіонерів вдома;
 • доступність послуг для всіх верств населення (соціально доступні тарифи).

Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства, а також ефективність надання окремих послуг.

Аналіз доходів від надання фінансових послуг ОД УДППЗ «Укрпошта» за 2012-2013 роки наведено у табл.. 2.2 [5].

Таблиця 2.2 - Аналіз доходів від фінансових послуг Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Назва показника

Роки, тис. грн.

Приріст,

%

2012

2013

Загальні доходи від надання фінансових послуг

78 292 493

78 135 996

99,8

Поштові перекази

12 321 070

11 899 721

96,5

Приймання платежів:

6 599 042

6 500 265

98,5

 • електроенергія

3 502 449

3 441 180

98,2

 • газопостачання

726 876

398 370

54,8

 • квартплата

1 171 214

714 896

61

 • теплопостачання

0

61 138

100

 • послуги зв’язку

596 463

647 195

108,5

 • на користь банківських та фінансових установ

379 223

575 499

151,75

 • на користь «ГлобалМані»

0

76 787

100

 • інші платежі

222 817

585 200

262,6

Виплата та доставка пенсій, грошової допомоги

59 372 381

59 736 010

100,6

Як видно із таблиці у порівнянні із 2012 роком в 2013 році спостерігається не значна тенденція зниження доходів від надання послуги поштовий переказ (3,5 %) та приймання комунальних платежів (1,5 %). Проте, зниження викликане збільшенням конкуренції на ринку, оскільки значну кількість користувачів у пошти забирають фінансові установи. Однак не значне зменшення свідчить, що Одеська дирекція спрямовує свою діяльність задля утримання клієнтів і надання послуг більш високого рівня.

Слід відмітити, що виплата та доставка пенсій, грошової допомоги в ОД УДППЗ «Укрпошта» залишається пріоритетною послугою (76,5 %), хоч і приріст в 2013 році склав лише 0,6 %. Дирекції слід робити все можливе, щоб уникнути відтік пенсіонерів до банківських установ.

2.4 Аналіз конкурентів ОД УДППЗ «Укрпошта»

Одним з найважливіших факторів, що підвищує ефективність економічної системи ринкового типу, є конкуренція між підприємствами, організаціями.

У ринковій економіці завдяки різноманіттю форм власності та свободі господарської діяльності виникають і автоматично підтримуються умови конкурентної боротьби. Ринкова система породжує конкуренцію, унаслідок чого є підстави вважати принцип конкуренції іманентно властивим такій системі.

Головним інструментом, що сприяє підтримці та розвитку конкуренції, є заходи з демонополізації структур в окремих галузях і видах виробництва. Для сучасної ринкової економіки характерні також засоби соціального захисту населення від несприятливих чи непередбачених наслідків. Окремі заходи для забезпечення соціальної захищеності приймаються системою державного регулювання господарськими суб’єктами у разі виникнення важких ситуацій.

Процеси розширення вільної конкуренції, стабілізації економіки, поступової лібералізації фінансового ринку, що відбуваються на сучасному етапі розвитку економіки України, надають додаткові можливості для виявлення причин підвищеного взаємного інтересу між небанківськими фінансовими установами та банкам, потребуючи подальших досліджень у напрямі активізації інтеграційних процесів у цій сфері.

Зв’язок сьогодні є однією з основних галузей економіки країни і в умовах бурхливого розвитку науки і техніки робить безпосередній вплив, як на розвиток державних сфер економіки, так і на успіх приватного бізнесу.

Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг України є визначальним чинником, який впливає на хід розвитку поштової галузі і підвищення ефективності її роботи.

Поштовий ринок України з кожним днем стає все більш цікавим для бізнесменів, у тому числі і іноземних, і все складніше для державного підприємства, яким є «Укрпошта».

Нині Одеська дирекція УДППЗ «Укрпошта» відчуває жорстку конкуренцію на ринку. Конкурентами Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» є самостійні підприємства міста Одеси та області. В умовах такої конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємств. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва.

Основними конкурентами УДППЗ «Укрпошта» у сфері надання фінансових послуг є комерційні банки та небанківські фінансові установи.

Порівняльний аналіз надання фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» та банківськими установами наведено в табл. 2.3 [6].


Таблиця 2.3 - Порівняльний аналіз надання послуг між УДППЗ «Укрпошта» та банківськими установами

Назва послуги

Переваги

Недоліки

Виплата пенсій та грошової допомоги

УДППЗ «Укрпошта»

 • Зручне розташування;
 • традиційність надання послуги;
 • надання послуги вдома;
 • можливість разом із пенсією отримати й інші послуги УДППЗ «Укрпошта»;
 • відсутність ризику втрати грошових коштів;
 • довіра населення.

Недостатній рівень автоматизації;

ризик пограбувань при надані послуги вдома;

залежність від дати виплати пенсії та необхідність чекати листоношу вдома;

обмеженість у періоді отримання пенсії, пов`язана з виплатним періодом.

Банківські установи

Високий рівень автоматизації;

нарахування відсотків на залишки грошових коштів на рахунках пенсіонерів;

швидкість обслуговування;

можливість використання платіжних карток.

Відсутність філіалів у відділених районах країни;

неможливість надання послуги вдома;

ризик неповернення коштів або затримки їх видачі.

Грошові перекази

УДППЗ «Укрпошта»

Надійність пересилки електронних грошових переказів;

наявність розвиненої мережі відділень поштового зв`язку в усіх регіонах і в сільській місцевості;

довіра клієнтів;

висока репутація;

можливість доставляти грошові перекази додому;

можливість надання послуги на всій території країни.

Відсутність можливості працювати у режимі on-line;

недостатній рівень автоматизації;

тривалий час доставка переказу

Банківські установи

Висока швидкість переказу коштів;

гнучка тарифна система;

надійність пересилки електронних грошових переказів;

високий рівень автоматизації.

Відсутність філіалів у віддалених регіонах країни;

обмежена кількість точок доступу;

неможливість надання послуги вдома.

Продовження табл. 2.3

Приймання платежів

УДППЗ «Укрпошта»

Близьке розташування до споживачів;

якість обслуговування;

культура обслуговування і сучасність послуги;

довіра клієнтів;

можливість надання послуги вдома.

Недостатній рівень автоматизації;

слабка реклама і не розвиненість послуга;

наявність черг;

відсутність платіжних терміналів.

Банківські установи

Висока швидкість переказу коштів;

культура обслуговування і сучасність послуги;

високий рівень автоматизації.

Відсутність філіалів у віддалених районах країни;

недовіра клієнтів, особливо осіб похилого віку;

неможливість надання послуги вдома.

В «Укрпошті» розвиток напряму надання фінансових послуг визнано другорядним. І таке рішення також не випадково: грошовими переказами через «Укрпошту» в умовах стрімкого розвитку платіжних систем Інтернету і розвитку банківських систем грошових переказів користується все менше громадян. Також все менш популярною стає оплата через «Укрпошту» комунальних послуг: цей сегмент ринку перехоплюють банки, що мають широку мережу відділень. В результаті ні часу, ні ресурсів для того, щоб змінити тенденції та привернути до себе клієнтів класичними банківськими послугами, у державного оператора поштового зв’язку не залишилося. Тому «Укрпошта» має намір розвивати надання фінансових послуг – підписання агентських угод з фінансовими установами.


3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1 Основні засади покращення роботи підприємства у сфері надання фінансових послуг поштового зв’язку

В багатьох країнах поштові відділення відіграють значну роль в наданні основних фінансових послуг усім прошарком населення. Але для подальшого впровадження фінансових послуг в діяльність підприємств поштового зв’язку потрібно вирішити ряд важливих питань, а саме: окреслити перелік нових послуг, які доцільно впровадити, провести аналіз факторів, що перешкоджають впровадженню нового напрямку діяльності, а також сформувати можливі варіанти розвитку підприємства поштового зв’язку на ринку фінансових послуг для прийняття управлінських рішень щодо вибору оптимального варіанту.

Для вирішення поставлених питань доцільно розробити узагальнений підхід стосовно вибору варіанта розвитку підприємства поштового зв’язку на ринку фінансових послуг. Це надасть можливість:

 • отримати візуалізацію процесів та станів підприємства ринку;
 • достовірно описати існуючу систему функціонування підприємства поштового зв’язку;
 • знаходити найефективніші рішення в умовах наявності багатьох альтернатив та великої кількості змінних та обмежень.

На підставі проведеної оцінки стає можливим прийняття рішення про подальший розвиток підприємства поштового зв’язку чи переорієнтацію на надання інших послуг в разі негативної оцінки можливостей підприємства в цієї сфери.

В разі прийняття позитивного рішення про інтеграцію на ринок фінансових послуг необхідно визначити можливі альтернативні варіанти розвитку підприємства в даній сфері. Альтернативні варіанти формуються на підставі аналізу світового досвіду інтеграції підприємств поштового зв’язку на ринку фінансових послуг. Також на формування альтернативних варіантів суттєво впливають особливості національної економічної системи, а також правове поле, в якому функціонують фінансові установи та надаються фінансові послуги. Ці фактори обумовлюють та деякою мірою обмежують коло можливих варіантів розвитку підприємств поштового зв’язку.

Ураховуючи світовий досвід та національні особливості, до найбільш прийнятних варіантів можна віднести:

 • формування відокремлених підрозділів усередині підприємства поштового зв’язку;
 • відокремлення дочірньої банківської установи;
 • організація поштового банку, що знаходиться в сумісному володінні пошти і партнерського комерційного банку;
 • укладання агентських або інших угод з комерційними банками.

3.2 Виявлення проблем розвитку фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» та шляхи їх вирішення

Ефективне функціонування поштового зв’язку України є необхідною складовою соціальних та економічних механізмів в державі та ключовою умовою розвитку України на світовому ринку поштових послуг.

На основі аналізу фінансових послуг, що надаються національним оператором ОД УДППЗ «Укрпошта» можна побачити, що існує ряд проблем та недоліків у процесі обслуговування користувачів. Для створення УДППЗ «Укрпошта» конкурентоспроможним підприємством та підвищити фінансову діяльність, необхідно провести низку заходів, щодо поліпшення надання фінансових послуг [7].

3.2.1 Послуга «Виплата та доставка пенсій та соціальних виплат»

Виплата та доставка пенсій та соціальної допомоги малозахищеним верствам населення здійснюється відповідно до Закону України «Про поштовий зв'язок» на підставі Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку та укладених договорів.

Зазначена послуга надається у всіх об'єктах поштового зв'язку УДППЗ «Укрпошта». Виплата пенсій через мережу УДППЗ «Укрпошта» як з доставкою додому, так і безпосередньо у об'єкті поштового зв'язку, здійснюється за заявою одержувача пенсії, грошової допомоги до органів Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій, грошової допомоги з коштів Пенсійного фонду проводиться у період з 4 по 25 число щомісяця.

Виплата пенсії здійснюється безпосередньо одержувачу пенсії, грошової допомоги або за довіреністю.

Основними проблемами УДППЗ «Укрпошта» при виплаті та доставці пенсій та грошових допомог являються:

1. Необхідність одержувати оплату послуг доставки коштів від Пенсійного фонду України по причині обслуговування банками переважно міських пенсіонерів без виконання зобов’язань з доставки пенсій «особисто в руки», що залишає Підприємству переважно сільську місцевість, яка є найбільш витратною.

2. Неможливість для підприємства (на відміну від банків) виконувати функції розрахунково-касового обслуговування та здійснення операції із залишковими коштами на рахунках клієнтів для часткової компенсації витрат на доставку коштів у міській і, особливо, сільській місцевості.

Касові операції підприємства пов'язані як з прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламентується НБУ і поширюється на всі підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків і підприємств зв'язку).

Усі підприємства, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані саме там зберігати свої кошти. Отримувати готівку з власного рахунка, як зазначалось, підприємства можуть не тільки на заробітну плату, матеріальне заохочення, на відрядження та загальногосподарські витрати, а й на інші цілі (розрахунки за сировину, матеріали, товари тощо).

3. Неможливість забезпечити пенсіонерів зручним сервісом керування грішми, подібно до банків (зберігання грошей у банку, нарахування відсотків на залишок, оплата карткою в магазинах);

Зберігання грошей у банку здійснюється за допомогою відкриття поточного рахунку. Він представляє собою рахунок, який банк відкриває клієнтові на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Саме на грошовий залишок поточного рахунку нараховуються відсотки банком.

Наслідком для УДППЗ «Укрпошта», що виникає у зв’язку з існуванням зазначених проблем являється «відтік» до комерційних банків міських пенсіонерів, обслуговування яких є нерентабельним та може призвести до вимушеного закриття понад 10 000 збиткових сільських відділень, або до підвищення тарифів на доставку пенсій для компенсації збитків.

На основі вищенаведених проблем, для поліпшення попиту на послугу «Пенсії та соціальні виплати» можна використати ряд пропозицій, таких як:

 • отримання УДППЗ «Укрпошта» права відкривати пенсійна та соціальні рахунки (з можливістю нарахування відсотків на залишок) та емітувати платіжні карти для їхнього обслуговування;
 • впровадження електронного документообігу між УДППЗ «Укрпошта» та Пенсійним фондом України;
 • забезпечення швидкості обслуговування пенсіонерів у відділеннях підприємства на рівні 5 хвилин на одну особу за рахунок розроблення нових стандартів поштових відділень із відповідною кількістю операційних вікон;
 • впровадження терміналів самообслуговування;
 • впровадження швидкої ідентифікації клієнта.

Використання цих заходів призводить до наступних вигідних умов для УДППЗ «Укрпошта»:

 • одержання додаткових обігових коштів у обсязі передбачуваних залишків коштів на рахунках поштових платіжних карток в розмірі 10% річного обороту;
 • забезпечення зобов’язань держави щодо гарантованої доставки пенсій і соціальних виплат населенню;
 • зростання позитивного іміджу поштового підприємства у сфері соціальної відповідальності;
 • збереження понад 10 000 сільських відділень і 100% покриття території України послугами національного оператора потового зв’язку.

3.2.2 Послуга «Поштові грошові перекази»

Поштові перекази в межах України приймаються для пересилання від фізичних та юридичних осіб на адресу фізичних осіб або до запитання, від фізичних осіб на адресу юридичних осіб у всіх об'єктах поштового зв'язку в національній валюті України.

Важливими проблемами УДППЗ «Укрпошта» за цим напрямом є:

1. Високий рівень конкуренції з банками, по причині використання ними для здійснення грошових переказів переваг банківської інфраструктури та технологій, які відсутні в УДППЗ «Укрпошта» (у тому числі, по причині законодавчих обмежень – відсутність у УДППЗ «Укрпошта» відповідних ліцензій, дозволів тощо).

Грошовий переказ є поширеною формою переказу грошей у банківській або поштовій системі як рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. У структурі грошового переказу завжди присутній відправник одержувач і посередник, який стягує за свої послуги певну плату. Перевагами здійснення грошових переказів через банк є можливість відкриття поточного рахунку, що усуває обмеження на суми переказу коштів у межах України. Також грошові перекази можна здійснювати самостійно через банкомати або віртуальні центри самообслуговування. Такі новації є досить зручними й економлять час одержувача і відправника.

2. Неможливість виплати окремих переказів в іноземній валюті та видачі безадресних міжнародних переказів, здійснення за агентськими договорами із платіжними системами.

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є діяльністю з надання послуг. Отже, агентський договір, яким опосередковуються відносини суб'єктів такої діяльності, є одним з видів договорів про надання послуг. Агентським договором є договір, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

3. Низька швидкість (суттєво довше ніж заявлений норматив у 3 години) виплати грошових переказів сумою понад 5000 грн. у сільській місцевості.

4. Низький рівень комп’ютеризації відділень та розвитку ІТ-інфраструктури – 26% - оснащення оргтехнікою, 23% - охоплення корпоративною локальною обчислювальною мережею, що не дає можливості автоматизувати ручні операції та підвищити якість операційного обслуговування (швидкість, зручність інформаційна підтримка).

5. Низький рівень грамотності персоналу (у середньому 20%), що не дає змоги забезпечити необхідну якість операційного обслуговування;

6. Недостатній імідж УДППЗ «Укрпошта», як сучасного міжнародного оператора переказу коштів, серед населення України, порівняно з конкурентами, особливо міжнародними платіжними системами, створеними нерезидентами.

Міжнародна платіжна система є платіжна система, сфера діяльності якої поширюється на територію кількох країн. Платіжною організацією в такій системі може бути як нерезидент, так і резидент України. Нерезедент – це організація, яка не має статусу юридичної особи та створена на основі законодавства України.

7. Незначне охоплення країн і низька активність УДППЗ «Укрпошта» щодо власних (не агентських) міжнародних грошових переказів, що полягає у малому обсязі таких переказів у будь-які країни світу, крім Росії, Білорусі, Казахстану (на долю цих країн припадає близько 98,5% загального обсягу міжнародних переказів у гривні, враховуючи як вхідні, так і вихідні міжнародні перекази).

Стратегічний сценарій розвитку УДППЗ «Укрпошта» на ринку грошових переказів полягає в збільшенні частки на стабільному ринку міжнародних грошових переказів і помірного збільшенню частки на стабільному або повільно зростаючому ринку внутрішніх переказів, що дасть можливість:

 • для населення здійснювати як внутрішні, так і міжнародні грошові переказ на всій території України з можливістю одержання або відправлення коштів як у відділеннях підприємства, так і вдома, а також дистанційно (online) із застосуванням карткових рахунків;
 • для підприємства – збільшення доходів від здійснення грошових переказів.

Для досягнення цих можливостей пропонується досягти таких цілей: збільшення частки Підприємства на ринку внутрішніх грошових переказів за рахунок впровадження «Гібридний поштовий переказ»; збільшення швидкості каналу грошових переказів на рівні 10 хвилин; впровадження системи інформаційного супроводу внутрішніх платіжних операцій від відправника та одержувача грошових переказів; збільшення частки Підприємства на ринку міжнародних грошових переказів за рахунок укладення партнерських договорів щодо міжнародних грошових переказів з поштовими компаніями та іншими міжнародними платіжними системами; інформування громадян щодо можливостей та переваг переказу коштів, користуючись УДППЗ «Укрпошта»; впровадження системи інформаційного супроводу платіжних операцій для відправника та одержувача грошового переказу; забезпечення швидкості і простоти процедури обслуговування у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» на рівні комерційних банків та міжнародних платіжних систем за рахунок підвищення пропускної здатності відділень; зменшення трудомісткості праці операторів, за рахунок впровадження новітніх технологій.

Гібридний переказ грошей - це переказ грошових коштів, при якому прийнятий переказ у клієнта у відділенні поштового зв'язку, доставляється до міського (районного) вузла поштового зв'язку за допомогою традиційної пошти, а вже після цього йде через автоматизовану систему електронних грошових переказів. Таким чином істотно зростає швидкість доставки і виплати цих грошових переказів одержувачу. Таким чином злилися воєдино два способи доставки грошових переказів: традиційного та електронного. Раніше можна було скористатися тільки одним з них. При чому в сільській місцевості був доступний тільки традиційний поштовий переказ.

3.2.3 Послуга «Приймання платежів»

Платежі населення являють собою комплекс фінансових послуг, що дозволяє здійснювати розрахунки фізичних осіб за товари, роботи і послуги підприємств, організацій, установ та приватних підприємців. Прийняття готівкових платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб із платника здійснюється за тарифом відповідного підрозділу банку. За наявності договору на прийом платежів між юридичною особою (одержувачем коштів) та банком прийом платежів здійснюється безкоштовно.

Основними проблемами УДППЗ «Укрпошта» у прийманні платежів є:

1. Низький рівень комп’ютеризації відділень.

2. Низький рівень комп’ютерної грамотності персоналу, що не дає змоги забезпечити необхідну якість операційного обслуговування.

3. Висока інерційність (низька швидкість змін) підприємства через надвеликий масштаб (термін впровадження істотних змін – 5-7 років), що знижує можливість виконання ефективних «швидких змін».

4. Відсутність у підприємства ліцензії на створення та обслуговування ведення рахунків клієнтів для надання фінансових послуг.

5. Фокусування тільки на традиційному для УДППЗ «Укрпошта» ринку оплати послуг.

До традиційних послуг оплати належать такі послуги як: комунальні послуг, оплата газо- та водопостачання, оплата теплової енергії , оплата електроенергії, абонентська плата за телефон та інші

6. «Відтік» міських клієнтів до комерційних організацій (банків, агрегатів).

Для забезпечення кращої роботи УДППЗ «Укрпошта» при наданні послуги «Приймання платежів» необхідно збільшити частку підприємства на зростаючому ринку приймання платежів за рахунок надання «Єдиного платіжного вікна» для населення та постачальників послуг, а також активний перехід до приймання online-платежів у містах, за умови незмінної активності конкурентів.

Після внесення цих заходів отримаємо позитивні зміни для:

 • УДППЗ «Укрпошта» - збільшення доходів від сплати послуг;
 • населення – висока швидкість обслуговування під час приймання платежів, можливість миттєво відстежувати стан своїх нарахувань і оплат, планувати бюджет за періодичними платежами та управляти всіма платежами;
 • держави – можливість знати в режимі «реального часу» стан нарахувань і оплат послуг населенням з урахуванням соціальних пільг; збільшення рівня платіжної дисципліни споживачів послуг з урахуванням соціальних пільг; збільшення рівня платіжної дисципліни споживачів послуг; збереження 100% доступності оплати послуг по всій території України.

3.2.4 Послуга «Грошові платежі (товари дистанційно)»

Останнім часом купівля товарів через Інтернет набуває все більшу і більшу популярність. Природно, вона зв’язана з деякими ризиками, адже покупець і продавець не те що не знають один одного – вони навіть не бачаться. Різні способи оплати та доставки товару дозволяють убезпечити одного або ж обох контрагентів.

Післяплата представляє собою оплату покупцем товару тільки після того, як він був доставлений в його місто на складі кур’єрської служби або в поштовому відділенні. При цьому покупець має право відмовитися отримувати доставлені товари і не платити за них.

До ряду основних проблем, що виникають у поштового оператора при наданні даної послуги являються:

1. Низькі тарифи УДППЗ «Укрпошта» на платіж з післяплатою порівняно з конкурентами не сприймаються клієнтами Інтернет-магазинів як такі.

2. Негативний імідж підприємства як, «компанії, послугами якої доцільно скористатися у випадку неможливості скористатися послугами інших поштових компаній», що демонструють своїм клієнтам Інтернет-магазини.

3. Швидкість доставки товарів при дистанційній торгівлі, в тому числі тих, які оплачуються післяплатою, поступається швидкості доставки конкурентів.

Дистанційна торгівля - це форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару і його замовлення не збігаються за часом з безпосередньою передачею обраного товару споживачам. При цьому товар спочатку вибирається за описом в каталозі або через різні засоби зв’язку, а вже потім доставляється покупцеві за зазначеною адресою.

4. Низький рівень комп’ютеризації відділень та розвитку ІТ-інфраструктури – 26% - оснащення оргтехнікою, 23% - охоплення корпоративною локальною мережею, що не дає можливості автоматизувати ручні операції та підвищити якість операційного обслуговування (швидкість, зручність, інформаційна підтримка).

5. Низький рівень комп’ютерної грамотності персоналу (у середньому 20%), що не дає змоги забезпечити необхідну якість операційного обслуговування.

6. Відсутність (або недостатня змістовність) інформаційного супроводу доставки вантажів (e-mail та SMS-повідомлення тощо).

7. Регулювання на законодавчому рівні деяких суто операційних питань роботи підприємства, що не дає можливості оптимізувати виробничі процеси УДППЗ «Укрпошта» згідно до нових ринкових вимог.

Для розвитку послуги «Грошові платежі (товари дистанційно)» пропонується збільшення ринкової частки УДППЗ «Укрпошта» в сегменті середніх і малих міст, та утриманні ринкових позицій підприємства у великих місцях та сільській місцевості.

Після виконання цих заходів можна спостерігати наступні покращення для:

 • населення – можливість офіційної оплати за товари за фактом одержання за мінімальними тарифами серед операторів, що надають послугу «платіж з післяплатою»;
 • держави – підтримка з боку підприємства офіційного, прозорого руху коштів, що перераховуються за оплату товарів;
 • підприємства – збільшення щорічного доходу.

На сьогоднішній день необхідно використовувати ряд пропозицій для покращення положення УДППЗ «Укрпошта» на фінансовому ринку. Надати їй властивість конкурентоспроможності та підвищення рентабельності. [7]

3.3 Пропозиції щодо покращення послуги «Видача кредитів» в УДППЗ «Укрпошта»

В червні 2012 року у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» з`явився «Дельта Банк», який запропонував свій кеш-кредит «Готівочка». А у 2013 році активно намагався почати видавати кредити через УДППЗ «Укрпошта» і банк «Ренесанс Кредит». До цього, також, пробував видавати кредити через «Укрпошту» і Platinum Bank. Але експеримент тривав не довго – з червня 2011-го по вересень 2012. Банку не вдалось зацікавити співробітників держпідприємства. За словами представників банку, «Укрпошта» - це некомерційна структура, яка має персонал з певної корпоративної ментальності та у, якій є свої історичні традиції. [8]

Вже сьогодні, на основі аналізу Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта», можна стверджувати, що попит на фінансові послуги, які надаються національним оператором поштового зв`язку, поступово зменшується. Це також пов’язано з впровадженням новітніх технологій, що є максимально зручними для споживачів. Тому удосконалення вже існуючих поштово-банківських послуг є невід`ємною частиною розвитку УДППЗ «Укрпошта», але встановлення нової послуги більш зручної та спрямованої на потреби споживача, на основі вивченого фінансового ринку, буде більш доцільно.

Необхідною умовою задоволення різного роду потреб (особливо матеріальних) є наявність відповідної суми коштів, котрі людина отримує як доходи від своєї діяльності. Однак у житті людини часто виникає ситуація, коли потреби перевищують можливості. Так, наприклад, у людини може не вистачити поточних коштів для здобуття освіти, придбання житла, автомобіля, побутової техніки тощо. Тож розв’язати таку суперечливу ситуацію можна через механізм запозичення (кредиту), що передбачає надання певної цінності (коштів, товарі тощо) у борг з її поверненням в обумовлений період і, як правило, за відповідну плату.

Така послуга як, «Кредитування» вже існувала на ринку поштових фінансових послуг, але не змогла закріпити свої позиції в УДППЗ «Укрпошта». В роботі запропоновано удосконалити підхід до впровадження цієї послуги у спектр фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта»

Дана послуга має максимальне направлення на споживачів усіх верств населення, а саме фізичні особи, тоді цей кредит буде розглядатися як споживчий. Споживчий кредит являє собою кредит, що надається, як правило, фізичній особі на споживчі цілі: для придбання житла або ж поліпшення житлових умов;придбання автомобілів та інших товарів тривалого використання.

Споживчий кредит надають на таких загальновизнаних принципах:

 • поверненість (кредит потрібно обов’язково повернути);
 • терміновість (повернути кредит слід у визначений термін);
 • платність (за можливість користуватися кредитом позичальник, як правило, повинен сплачувати відповідну плату у формі процентів);
 • забепеченність (способи забезпечення виконання позичальником зобов’язання за кредитним договором).

Саме ці принципи є базою взаємовідносин між позичальником і кредитором котрі чітко взаємообумовлені та погодженні в такому документі, як кредитна угода.

У процесі надання послуги «Кредитування» національним оператором поштового зв’язку, УДППЗ «Укрпошта» укладає угоду з банківською установою («Platinum Bank», «Дельта Банк», «Ренесанс Банк») та стає посередником між банком та споживачем. Прибуток від надання даної послуги «Укрпошта» отримує від погашення кредитів споживачами.

Надання кредитів відбувається за таких умов:

 • сума кредиту надається в готівковій формі через касу відділення поштового зв’язку;
 • вік клієнта: від 26 до 65 років;
 • які мають громадянство України.

Для оформлення кредитів необхідні наступні документи: паспорт громадянина України і довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (картка платника податків). У відділені поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» необхідно оформити заявку на отримання кредиту та надати вищенаведені документи. Після чого оператор поштового зв’язку посилає дану заяву до банківської установи та очікує дозволу на надання даної послуги. Якщо ж надається дозвіл, то оператор видає кредит в готівковій формі. Але, у випадку нестачі готівки у касі відділення поштового зв’язку, оператор робить замовлення готівки у банку і кредит видається споживачу на наступний день [9].

На даний час послуга надається у 8 ОПЗ ОД УДППЗ «Укрпошта» (табл.3.1).

Таблиця 3.1 ВПЗ Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта», що надають послугу «Кредитування»

Назва відділення поштового зв'язку та індекс

Поштова адреса ВПЗ, телефон

1

Одеса-1

65001

65001, м. Одеса, вул.Садова, 10

726-65-89

2

Одеса-58

65058

65058, м. Одеса, пр-т Шевченка, 21

тел.: 63-67-50

3

Одеса-25

65025

65025, м. Одеса, пр-т Добровольського,

129 52-95-86

4

Одеса-80

65080

65080, м. Одеса, вул. Варненська, 1

766-09-07

5

Одеса-88

65088

65088, м. Одеса, Люстдорфська дор., 125

40-23-47

6

Южне

65481

65481, м. Южне, вул. Леніна, 9

0-242-208-28

7

Біляївка-2

67602

67602, м. Біляївка, вул. Леніна, 150

0-252-2-18-80

8

Ананьїв -1

66401

66401, м. Ананьїв, вул. Аносова, 43,

06263-2-15-72

Як видно, не значна кількість відділень поштового зв’язку може надати послугу «Кредитування», що у свою чергу знижує попит на послугу. При цьому мережа банківських відділень, що спеціалізується на даній послузі постійно зростає, що робить її ще доступнішою.

Значними перешкодами для видачі кредитних коштів у всіх ВПЗ є:

1) відсутність програмного забезпечення;

2) недостатня підготовка персоналу щодо процедури надання послуги.

При такому наданні послуги «Кредитування» виникають проблеми та ряд недоліків. На рис. 3.1 наведена схема процедури надання послуги «Кредитування».


Задоволення

потреб споживача

заява до банку

наявність

готівки

дозвіл

         

відмова нестача готівки

відмова споживач надання послуги із

незадоволений незручностями для споживача

Рисунок 3.1 Структура надання послуги «Кредитування» національним оператором УДППЗ «Укрпошта»

Зі структури видно, що надання послуги «Кредитування» може отримати такі завершальні сценарії, як:

 • надання послуги та задоволення потреб споживача;
 • надання послуги із незручностями для споживача, тобто погіршення якості надання послуги (видача готівки наступного дня);
 • відмова споживачу у надані послуги - незадоволення потреб.

Можна зробити висновки, що таке впровадження послуги не є затребуваним споживачами і необхідно розробити нову концепцію впровадження фінансової послуги «Кредитування».

Якщо надати право оператором поштового зв’язку використовувати вільні засоби як інвестиційний ресурс, то це вплине не лише на підвищення ефективності внутрішньої діяльності, але й активізує фондовий ринок, тобто розвиватиметься і розширюватиметься в країні так званий механізм проектного фінансування через систему організації використання вільних грошових і відкриття нової послуги – заощадження грошових коштів клієнтів (тобто здійснення їх депозитування) і на базі цього – одержання права (ліцензії) на надання кредитів. Потенційним джерелом надання кредитів може бути частина доходів , які одержує оператор поштового зв’язку від надання фінансових послуг та використання депозиті, що нададуть постійний грошовий обіг.

З використанням такої системи УДППЗ «Укрпошта» буде мати такі переваги:

 • прямий зв'язок зі споживачем;
 • прийняття рішення щодо доцільності надання «Кредиту» окремій фізичній особі;
 • постійна наявність готівки.

Оновлена фінансова послуга «Кредитування» в УДППЗ «Укрпошта» має усі шанси збільшити попит серед споживачів та покращити імідж національного оператора зв’язку.

3.4 Шляхи підвищення попиту на фінансові послуги

Попит на послуги, в тому числі і фінансові, залежить не тільки від якості надання послуг, а й від того наскільки споживачі проінформовані про весь спектр послуг і додаткові можливості від їх надання. Населення користується різноманітними джерелами фінансової інформації, тому доцільно визначити які з них є найбільш популярні.

Аналіз джерел інформації діяльності УДППЗ «Укрпошти» представлений на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Джерела інформації про діяльність УДППЗ «Укрпошта»

Більшість споживачів, які цікавляться новими подіями, послугами, та планами на майбутнє УДППЗ «Укрпошта» отримують інформацію з таких засобів масової інформації:

- мережа Інтернет - являється найпоширенішим інформаційним джерелом сьогодення, становить 43,7 %. Інформація розміщується на спеціалізованих (державних, законодавчих, бізнес-, ) сайтах, а також, що відіграє важливу роль, у соціальних мережах;

- відділення поштового зв’язку – являється другим вагомим джерелом отримання інформації – 38,9% користувачів дізнаються про новини «Укрпошти» за допомогою розміщення рекламно-інформаційних матеріалів.

- наступними не менш важливими, але не настільки вагомими є такі джерела як: рекомендації друзів та родичів (7,3%), ТБ та радіо (6,8%) та друковані ЗМІ (4,3%).

Основну інформацію про фінансові послуги УДППЗ «Укрпошта» надає у відділеннях поштового зв’язку та у власному корпоративному виданні – «Поштовий вісник», який не користується суттєвим попитом серед населення, а основними читачами являються працівники УДППЗ «Укрпошта». Саме це призводить до мінімального інформування населення, щодо фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта».

Дивлячись на дані рис.3.2, національному оператору поштового зв’язку необхідно звернути увагу наскільки добре проінформовані користувачі про надання фінансових послуг та їх переваги. При цьому, збільшувати потік інформації у мережі Інтернет, тому що віртуальний світ поглинає все більше і більше користувачів. Також вивести корпоративне видання «Поштовий вісник» на більш високий рівень розповсюдження серед населення.

3.5 Мотивація персоналу

У діяльності УДППЗ «Укрпошти» відбуваються зміни, зокрема в організаційній структурі управління, проводиться оптимізація системи управління поштовим зв’язком та мережі поштового зв’язку, упроваджуються нові послуги на базі сучасних інформаційних технологій, автоматизація виробничих процесів на робочому місці операторів поштового зв’язку, застосовується штрих-кодова ідентифікація оброблення страхової пошти, автоматизована система контролю за проходженням реєстрованої пошти тощо.

Динамічні процеси впровадження нової техніки та нових послуг у поштовому зв’язку обумовлюють об`єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних і практичних підходів до комплексної оцінки використання трудових ресурсів, що дозволить підвищити ефективність використання трудових ресурсів, збільшити обсяги надання послуг поштового зв’язку, покращити якість обслуговування населення і об’єктів господарського комплексу послугами поштового зв’язку.

Однією з важливих проблем для підприємства є відношення персоналу УДППЗ «Укрпошта» до надання фінансових послуг, зокрема кредитів. У співробітників «Укрпошти» інші погляди на продаж послуг, і зацікавити та мотивувати, щодо кредитів, не вдалося. Це пояснюється низьким рівнем кваліфікації персоналу у напрямі фінансових послуг. У пошти майже не має коштів на навчання персоналу. З початку року тільки 209 начальників відділень та операторів поштового зв’язку підвищували кваліфікацію за внутрішніми програмами «Розвиток надання фінансових послуг» та «Робота з іноземною валютою». Загальний час на перекваліфікацію розраховано на 36 годин. Зовнішніх тренерів УДППЗ «Укрпошта» дозволити собі не може – навчатися оператором поштового зв’язку допомагали співробітники Національного банку. Тим більше, що при плинності кадрів не менше 15% в рік вкладати великі кошти у розвиток персоналу недоцільно. Тому пріоритетне завдання для керівництва «Укрпошти» - мотивація співробітників [8].

Уся діяльність людини обумовлена реально існуючими потребами. Мотивована діяльність - це вільна, обумовлена внутрішніми спонуканнями діяльність людини, спрямована на досягнення своїх цілей, реалізацію своїх інтересів. У мотивованій діяльності працівник сам визначає міру своїх дій залежно від внутрішніх спонукань та умов зовнішнього середовища.

У структуру мотиву праці входять:

 • потреба, яку хоче задовольнити працівник;
 • благо, здатне задовольнити цю потребу;
 • трудова дія, необхідна для одержання блага;
 • ціна як витрати матеріального та морального характеру пов’язані зі здійсненням трудової дії.

Поліпшення умов праці є гарантією успіху будь-якої організації. За умов розвитку ринкових відносин поліпшенню умов праці сприяє й необхідність використовувати в конкурентній боротьбі новітні технології, які базуються на досягненнях науково-технічного прогресу, прагнення досягти зниження витрат на виробництво послуги та відповідного зростання прибутку на підприємстві. [10]

Отже, на УДППЗ «Укрпошта» для удосконалення діяльності персоналу і відповідного підвищення продуктивності праці потрібно більше уваги приділяти плануванню та просуванню працівників по службі, підвищувати рівень компетентності спеціалістів, визначити міру задоволеності і зацікавленості працівників в організації та знаходити засоби для закріплення в організації потрібних спеціалістів.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На даний час УДППЗ «Укрпошта» є одним з небагатьох державних підприємств, яким у складних ринкових умовах вдалося зберегти репутацію, матеріальну базу, включаючи розгалужену мережу відділень, досвідчений трудовий колектив. Підприємство має гарні перспективи розвитку.

В ході роботи було досліджено фінансовий ринок України, який представляє собою систему економічних відносин, що виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічний продукт – фінансові послуги. Проаналізований попит на ці послуги показав, що незначна кількість споживачів співпрацює з фінансовими установами для отримання таких послуг, як: страхування життя, депозит, мобільний або Інтернет-банкінг, що пояснюється недостатністю розвинення цих послуг на території України. А найбільшу частку фінансового ринку займають оплата комунальних платежів.

Впровадження фінансових послуг в діяльність УДППЗ «Укрпошта» є одним з перспективних напрямків розвитку як окремого підприємства, так і ринку фінансових послуг. Аналіз фінансової діяльності Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта», виражає збільшення доходів від надання послуг національної пошти та серед безліч конкурентів на поштовому ринку цей показник не є вирішальним у діяльності підприємства. Так основну частку доходів ОД УДППЗ «Укрпошта» займають фінансові послуги, які, на жаль, скорочуються. Вони вимагають вдосконалення.

Дослідження фінансового ринку поштового зв’язку дозволяє відокремити ряд проблем при наданні послуг: виплата пенсій та грошової допомоги, грошові перекази, розрахунково-касові операції та грошові платежі. За допомогою аналізу усіх недоліків розроблено рекомендації щодо вдосконалення надання існуючих фінансових послуг у поштовому зв’язку, такі як:

 1. надати право УДППЗ «Укрпошта» відкривати пенсійні та соціальні рахунки та емітувати платіжні картки для їхнього обслуговування;
 2. забезпечити збільшення швидкості каналу грошових переказів;
 3. встановити «Єдине платіжне вікно» для населення та постачальників послуг;
 4. активно перейти до приймання online-платежів.

Економічно доцільно розширення та покращення фінансових послуг для підприємства поштового зв’язку.

У роботі приділено увагу послузі «Кредитування» та надано пропозицію щодо її покращення, а саме: надати право оператором поштового зв’язку використовувати вільні кошти як інвестиційний ресурс, що надасть можливість отримати ліцензію на надання кредитів.

Також на діяльність УДППЗ «Укрпошта» впливають такі фактори, як попит споживачі та мотивація персоналу.

Для збільшення попиту у роботі пропонується:

 1. збільшувати кількість інформації у мережі Інтернет;
 2. вивести корпоративне видання «Поштовий вісник» на більш високий рівень розповсюдження серед населення.

Мотивація є одним із важливих чинників діяльності підприємства. Отже, для підвищення продуктивності праці необхідно:

 1. планування та просування працівників по службі;
 2. підвищувати рівень компетентності працівників;
 3. визначити міру задоволеності і зацікавленості працівників;
 4. надати відповідне матеріальне забезпечення.

Розвиток фінансових послуг, в свою чергу, залучить в економіку значні обсяги незадіяних грошових ресурсів, що сприятиме поліпшенню збалансованості бюджету національного оператора, його рентабельності, а також сприятиме кредитоспроможності банківської системи в цілому.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Аспекти становлення поштово-банківських послуг в Україні «Альянс наук: ученый-ученому»/ Кобельська Г.О.; Одеса-ОНАЗ ім. О.С.Попова,2010 – 2 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності Фінанси та кредит/Упордн.; ст..викл. Замковий О.І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2011 – 106 с.
 3. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kreditprombank.com
 4. Ефективність розвитку фінансових послуг поштового розвитку:[монографія] / Захарченко К.В., Захарченко Л.А., Потапова-Синько Н.Ю. – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2012 – 256 с
 5. Річний звіт Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за 2012-2013рр.
 6. Банківська справа / Князева О.А, Спільно Н.П., Теренко Ю.В., Жаданова Ю.О. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2012 – 220 с.
 7. Стратегія розвитку Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» затверджена наказом Міністерства інфраструктури № 415 від 19.06.2013 року.
 8. «Укрпошта»: втрата переваг і несвоєчасні кроки в неправильному напрямку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.buymore. pro/news/novosti-promyshlennosti/729/ukrposhta-benefits-wrong-direction.
 9. Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrposhta.ua
 10. Розробка заходів щодо удосконалення управління поведінкою та трудовою діяльністю УДППЗ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Economics/39126.doc.htm

53


Структура ринку фінансових послуг

Ринок банківських послуг

Ринок послуг кредитних спілок

Послуги на валютному ринку

Ринок послуг з лізингу

Ринок інвестицій-них послуг

Любашівський

Ізмаїльський

Саратський

Ширяевський

Одеський

Білгород-Дністровський

Котовський

ОДЕСЬКА ДИРЕКЦІЯ

УДППЗ «Укрпошта»

Центри поштового зв’язку:

Центр перевезення пошти

Міські ВПЗ

Сільські ВПЗ

Поштамт

172 ВПЗ ВПЗВПЗ

462 ВПЗ ВПЗВПЗ

Замовлення на отримання кредиту

Отримання послуги «Кредит»

Оформлення кредиту

чікування дозволу на надання послуги

Отримання кредиту наступного дня

Втрачений час на очікування

Виявлення проблем розвитку фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» та шляхи їх вирішення