Глобалістика та глобальні проблеми. Класифікація глобальних проблем людства

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім. і.і. мечникова інститут інноваційної ТА післядипломної освіти КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

РИНКОВИХ ВІДНОСИНКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Макроекономіка»

на тему: «Глобалістика та глобальні проблеми. Класифікація глобальних проблем людства»

Виконала: студентка 4 курсу

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Степанова Г.Є.

Науковий керівник:

К.е.н, проф. Журавльова Т.О

Національна шкала

Кількість балів: Оцінка ECTS

Члени комісії:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одеса 2015

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛІСТИКИ..

  1. Змістовність поняття глобалістики..
    1. Історія розвитку та погляди дослідників на глобалістику..

РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА…

2.1. Класифікація глобальних проблем людства..

2.2. Тероризм…

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА..

3.1.

ВИСНОВКИ..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасні реалії розвитку та функціонування світу говорить про остаточну та повну глобалізацію світового суспільства, тому стає актуальним вивчення процесів глобалізації у суспільстві, чи і займається глобалістика. Поняття самого терміну «глобалістика» до недавнього часу було відсутнє в словниках або енциклопедіях. Це говорить про те, що увагу до даної сфери знань почали приділяти нещодавно, це можна пояснити з виникненням глобального світу у всіх його напрямках: політичному, економічному, соціальному, культурному тощо.

Тобто ця галузь знань є новою у науковому світі, тому має велике поле дослідження, відкриває перспективи для нових відкриттів.

Дослідженню питання глобалістики та глобальних проблем людства присвячено ряд робіт таких дослідників та науковців: Дергачов В.О.,Богомолов О.Т., Панарін О.С., Даниленко В.П., Василеску Г., Лейбін В.М., Генрі Кіссінджер, Іммануель Валлерстайн, Пітер Ратленд ті інші.

Незважаючи на широкий спектр охоплених дослідженнями питань, недостатньо опрацьованими як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах залишаються проблемні питання щодо подолання глобальних суперечок та проблем людства, які виникли з появою глобалізації суспільства.

Мета й задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і практичних підходів до вивчення існуючої бази знань про глобальний світ та його устрій, та спроба класифікувати та мінімізувати негативний вплив цього процесу на світове суспільство.

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання:

  • узагальнено теоретичні положення та визначено змістовність глобалістики;
  • досліджено історичний досвід вивчення глобалістики;
  • досліджено та проаналізовано поняття «глобалістика» з точки зору багатьох вітчизняних та іноземних науковців;
  • наведено рекомендації по сприянню мінімізувати негативний вплив глобалізації на суспільні процеси людства.

Об’єкт і предмет дослідження. Предметом дослідження є поступова та всеохоплююча глобалізація в усіх сферах політичного, економічного, соціального, культурного життя світового суспільства та сприяння забезпеченню позитивного і вдалого взаємозв’язку між ними.

Об`єктом дослідження є політичне, економічне, соціальне, культурне існування світу, як єдиного цілого, яке взаємодіє з його ланками, тобто це є світ в період глобалізації – культура та політика, соціальне та економічне становище різних країн та народів, розуміння і допомога один одному у подоланні глобальних проблем людства.

Методи дослідження. Теоретичне підґрунтя дослідження формує система загальнонаукових і спеціальних методів, які концептуально дозволяють здійснити комплексне дослідження глобалізації, процесів пов’язаних з нею та її наслідків.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних науковців, публікації в економічних та політичних періодичних виданнях, офіційні матеріали стану розвитку різних країн, публікації порталів та інтернет-журналів.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛІСТИКИ

  1. Змістовність поняття глобалістики

Глобалістика є міждисциплінарною формою знань в галузі міжнародних відносин і світової політики, яка прагне подолати кризу гуманітарних наук, розділених часто непереборною спеціалізацією і трансформацією предметів дослідження під впливом процесів, що відбуваються в сучасному світі. Глобалістика виступає як аналітична дисципліна поки ще з розмитими контурами свого предмета дослідження. Звідси багатоголосся дослідників, що віддають пріоритет у глобалістиці, відповідно, політиці, економіці, соціології чи культурі. Сучасний світ як ціле освіту (світ-система) в принципі не ділимо на окремі сфери (політика, економіка, культура, соціологія).

Термін "глобальність" грає в сучасному суспільно-науковому словнику роль

ключового поняття. Воно позначає широку сукупність процесів і структур, що співвідносяться з явищами взаємозалежності, взаємопроникнення і взаємозумовленості в планетарних рамках, результат яких – виникає цілісність буття людства. Цей термін має безліч різних смислів - світоглядних, наукових, ідеологічних. Всі його значення взаємно перетинаються і накладаються. Проте їх треба розрізняти хоча б для того, щоб не ототожнювати глобальне світобачення з постмодерністським свідомістю, а глобальний дискурс - з одним з напрямків наукового пізнання.

Термін «глобалізація» існує давно, але став особливо популярний в новітній час. Деякі дослідники вважають, що в економічній науці він був вперше запропонований професором Гарвардської школи бізнесу Теодором Левиттом в його статті «Глобалізація ринків», опублікованій в 1983 р.

У французькій науковій школі поняття «глобалізація» поділяється на два значення: мондіалізація (від франц. - Мир) і глобалізація, що позначає економічні та фінансові показники.

У французькому «Словнику мондіалізації», що вийшов в 2001 році під редакцією Паскаля Лорота, мондіалізація визначається як стадія планетарного розвитку без бар'єрів, де росте солідарність і взаємозалежність. Мондіалізація є завершенням інтернаціоналізації, що зачіпає лише частину країн і сфер діяльності, і відрізняється від глобалізації, додає до скасування кордонів стирання поняття часу, що стало можливим завдяки інформаційним технологіям.

Інтернаціоналізація виступає як тривалий історичний процес подолання просторових бар'єрів (державних рубежів) в політичній, економічній, культурній та інших сферах. Це взаємопроникнення на відміну від глобалізації не зачіпає державного суверенітету.

Існує безліч визначень поняття «глобалізація», більшість з яких дано з позицій економічного підходу.

Глобалізація розглядається переважно як нова неоліберальна стадія світового капіталістичного розвитку. В інших визначеннях глобалізація означає історично перехідний період від біполярного до однополярного світового порядку.

Є навіть поняття «зворотна глобалізація» - міграційний феномен, обумовлений асиметричним обміном товарів, капіталу і технологій Заходу на міграційні потоки з бідного Півдня на багатий Північ.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розрізняє три етапи в процесі глобалізації:

1) Інтернаціоналізація з середини XIX століття, відповідна розвитку експортних потоків.

2) Транснаціоналізація після закінчення Другої світової війни, пов'язана з прагненням зростання прямих інвестицій та їх розміщенням в зарубіжних країнах.

3) Глобалізація з 80-х років, що виражається у розвитку глобальних мереж виробництва, фінансів та інформації.

Ці три етапи наведені у рис.1.

Рисунок 1

На відміну від глобалізації інтеграція обозначає інстітуціонально оформлений процес регіоналізації військово-політичних, політичних і економічних відносин на наднаціональному та внутрішньодержавному рівні (НАТО, Європейський Союз).

Сучасний етап світового розвитку характеризується прискоренням інтернаціоналізації політичного, економічного, соціального і духовного життя, що обумовлено:

• широким впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, домінуванням у міжнародних економічних відносин транснаціональних корпорацій і банків;

• крахом централізованої економіки в країнах колишнього соціалістичного табору.

Глобалізація - об'єктивний процес у сучасних міжнародних відносинах, вища стадія інтернаціоналізації або взаємодія національних господарств на світовому ринку. Погляди на витоки виникнення глобалізації є дискусійними. Історики розглядають цей процес як один з етапів розвитку капіталізму. Економісти ведуть відлік від транс націоналізації фінансових ринків. Політологи роблять упор на поширення демократичних інститутів. Культурологи пов'язують прояв глобалізації з векторизацією культури.

Є інформаційно-технологічні та екологічні підходи до пояснення процесів глобалізації. Різниться політична та економічна глобалізація. В якості суб'єкта глобалізації виступає регіоналізація, яка дає потужний кумулятивний ефект формування світових геоекономічних полюсів.

Глобалізація інтенсифікує між цивілізаційні відносини (інформаційна революція, прискорення оборотності торговельного, промислового та фінансового капіталу, мегаполіси та ін.).

Під впливом процесів глобалізації трансформується світовий геоекономічний простір. У другій половині двадцятого сторіччя біполярний світ асоціювався з двома полюсами політичної і економічної влади.

Світова Периферія поповнилася новими незалежними державами з колишнього «соціалістичного табору».

Мануель Кастельс у фундаментальній праці «Інформаційна епоха» бачить в основі глобалізації інформаційну економіку і «мережеве суспільство». Глобалізація обумовлена інформаційною революцією, розвитком світових телекомунікацій і цифрових електронних мереж (мережеві міжнародні електронні системи, електронна пошта, системи обміну інформацією по електронних мережах, електронні банківські та торговельні системи). Інформаційні ресурси безмежні, а користування ними не обумовлено правом власності. Інформаційний продукт слабо залежить від витрат виробництва і конкуренції. Більш висока мобільність інформації, пов'язана з новими цифровими комунікаційними мережами, сприяє прискоренню оборотності капіталу.

Підвищується мобільність громадян, що особливо наочно демонструють темпи розвитку міжнародного туризму та міграційних процессов.Проявленіем глобалізації є контрабандна торгівля і нелегальна міграція.

Глобалізація посилює вплив зовнішніх факторів розвитку. В умовах відкритого суспільства та економіки світове співтовариство занурюється все більше в стан стратегічної нестабільності, мінливості і незбалансованості відкритих систем.

Фінансовий регіональна криза може стати світовим, а найгеніальніші аналітики не завжди можуть прогнозувати його стан.

Особливо схильні до зовнішнього впливу держави перехідної економіки. В умовах відкритості високорозвинені країни безперешкодно проникають на ринок більш слабких країн, плюндруючи місцеву промисловість і експортуючи чужі соціокультурні цінності. Якщо у східних цивілізацій (Японія, Китай та ін.) Зовнішні запозичення обмежуються матеріально-практичної сферою і ніколи духовної, то пострадянські держави в результаті шокової лібералізації намагаються запозичити чужі стандарти якості життя, коли в міжкультурному обміні соціокультурна інформація домінує над технологічної. Тільки Китай демонструє Неліберальна реформаторство при сильній державі і відсутності громадянського суспільства.

Відомий американський вчений Пітер Ратленд у статті «Глобалізація і посткомунізм» (2002) виділяє наступні ключові риси глобалізації:

Революція в інформаційно-комунікаційних технологіях скоротила час і відстань. Нові технології (супутник, комп'ютер, мобільний телефон та ін.) Породжують стимул до гармонізації культурних цінностей.

Глобалізація не зводиться уніфікованої культурі. Одні країни привносять у світову культуру свій внесок, інші сприймають поп-культуру «горизонтально» (мексиканські «мильні опери» в Росії).

Регіоналізація розвивається паралельно глобалізації, зростає число регіональних економічних і політичних угруповань. На пострадянському просторі регіональні організації виключно слабкі, а перспективи інтеграції в ЄС служать джерелом розколу.

Одним з наслідком глобалізації є розкол і нерівність між країнами і всередині них. Доступ до нових інформаційних технологій отримує меншість населення, а більшість стає пасивним споживачем. Колишня соціалістична Східна Європа належить до категорії переможених від глобалізації, за винятком Польщі, Словаччини, Словенії та Угорщини.

Глобалізація характерна для інформаційно-комунікаційних, торгових та валютно-фінансових відносин, транснаціональних корпорацій.

Але в геополітичному відношенні вона обмежена макро-регіонами найбільш розвинених країн. Тут зародилося і протестний соціальний рух.

  1. Історія розвитку та погляди дослідників на глобалістику

Законодавцями моди в глобалістиці є Сполучені Штати Америки. Американський мислитель, історик, соціолог і економіст Іммануель Валлерстайн (1930), засновник теорії світових систем, одним з перших почав розглядати світ у цілому, як систему.

Вчений заснував «центристську» геополітичну школу, що розділяє світ на центр і периферію. Валлерстайн отримав світову популярність як автор праць з світовій політиці та економіці, в тому числі «Сучасна світ-система», том 1 «Капіталістичне сільське господарство і походження європейської світ-економіки у ХV ст.» (1974, премія імені Питирима Сорокіна), том 2 «Капіталістична світова економіка» (1979) і том 3 «Політична світ-економіка» (1984).

В останні роки були написані книги «Кінець знайомого світу: Соціологія XXI століття» (1998, російський переклад, 2003), «Захід американської могутності» (2003).

Учений створив і очолив в Бінгемтонського університеті (штат Нью-Йорк) Центр Фернана Броделя з вивчення економіки, історичних систем і цивілізацій. Валлерстайн на основі світ-системного підходу наступним чином інтерпретував соціальну історію - він виділив три типи історичних систем. Перша, це міні-система характерна для первісного суспільства і є аналогом роду або племені. Потім настає час світ-систем двох типів. Для світів-імперій характерне домінування розвиненого військово-бюрократичного класу, перерозподільчий спосіб виробництва і домінування сільського господарства. І, нарешті, світ-економіку відрізняє капіталістичний спосіб виробництва.

Вчений визначив три цикли світової капіталістичної гегемонії, кожен з яких включає три фази: світова війна, гегемонія однієї з великих держав і, нарешті, її занепад. За чотириста років змінилися голландська, британський і американський цикли гегемонії.

Валлерстайн запропонував теорію світових систем, засновану на триланкової ієрархічній структурі: ядро - напівпериферія - периферія. У період становлення капіталізму виділялося кілька економічно потужних держав, не здатних поодинці здійснювати політичний світовий контроль. Формування єдиного ринку стало можливим завдяки конкуренції товарів безлічі держав. У період структурної перебудови світової економіки і відповідної трансформації політичної карти зміни відбуваються за рахунок «напівпериферії». З неї одні країни переходять на верхню сходинку (ядро), інші деградують до стану периферії. Наклавши триланкову модель на «довгі хвилі» розвитку світового господарства (цикли Кондратьєва) Валлерстайн виявив переміщення світового «ядра» за останні двісті років. Центр ваги світової економіки змістився з Великобританії до Німеччини і далі в період «глобальної цивілізації» на схід в США. У сучасному світі «ядро» продовжує дрейфувати на американський захід до Каліфорнії, тобто до Азіатсько-Тихоокеанському регіону.

Теорія Валлерстайна довела помилковість погляду на світову історію як єдину поступальну траєкторію, яку рано чи пізно повинні пройти всі країни.

Валлерстайн робить висновок, що історичний моральний вибір може бути осмисленим при раціональному аналізі соціологів. Однак суспільство професіоналів-аналітиків боляче. Поділ суспільствознавства на економіку, політологію та соціологію не дозволяє бачити проблему в цілому. Розвиток міждисциплінарних концепцій так само підсилює спеціалізацію і роз'єднує простір знання. Вчений наполягає на справжньому методологічному синтезі, який здатен подолати лінійність і жорстку диференціацію суспільного знання. Необхідно визнання невизначеності як сутнісній якості нашої реальності.

Велике значення для розробки теорії світових систем Валлерстайна мали праці Фернана Броделя (1902-1985), одного з найбільших мислителів та істориків двадцятого сторіччя, загальновизнаного лідера історіографічної школи «Аннали», почесного доктора багатьох європейських і американських університетів.

У фундаментальній праці "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 15 - 18 ст.» (1967) вчений здійснив історичний синтез усіх сторін життя суспільства. Світова економічна історія постає як чергування протягом п'яти-шести століть панування певних економічно автономних регіонів світу - світів-економік.

Бродель на основі поняття «автаркії великих просторів» ввів уявлення про світ-економіці - такий собі цілісному світі, що характеризується певним економічним єдністю. Наприклад, Середземномор'ї, що включає крім моря прилеглі території, об'єднані торговим обміном в єдине ціле.

Американський політолог Френсіс Фукуяма (1952) опублікував у 1989 р. в США статтю «Кінець історії?», а в 1992 р видав книгу «Кінець історії і остання людина», які були перекладені в багатьох країнах і викликали широкі відгуки.

Згідно з поглядами Фукуями настає «кінець історії» і початок планетарного існування людства на основі західних цінностей, коли регіони планети почнуть перебуловуватися, орієнтуючись на найпотужніші економічні ядра-центри. Концепція «кінця історії» виникла на хвилі неоліберального романтизму, що охопила Захід після розпаду світової соціалістичної системи. У книзі «Кінець історії і остання людина» вчений зазначає фундаментальні зміни у всесвітній історії.

Безсумнівно, вільні ринки і стабільні політичні системи - неодмінна умова зростання. Але, коли мова йде про країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, не менш значущі культурно-історичні традиції, трудова етика, сімейне життя, ощадливість і релігія, яка, на відміну від ісламу, не накладає обмежень на форми економічної поведінки. Саме культура є, по суті, материнським лоном економіки.

У країнах з традиційними елітами формальна демократія лише маскує фактичну нерівність і багатство. Демократія не завжди підходить для вирішення спорів між різними етнонаціональними групами. Авторитарні режими, орієнтовані на ринкове господарство, найчастіше виявляються набагато ефективнішими для створення соціальних умов економічного зростання і з часом для становлення демократичних порядків. Концепція, яка містить ідею «повної і остаточної» перемоги ліберальної демократії західного зразка в якості остаточної, найбільш розумної форми держави, не витримала випробування сучасністю.

Інший американський політолог, професор Гарвардського університету і директор Інституту стратегічних досліджень Семюел Хантінгтон (1927) в 1993 р. виступив з гучною статтею «Зіткнення цивілізацій», а в 1996 р опублікував об'ємну книгу «Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку».

На думку вченого, якщо двадцяте сторіччя було століттям протистояння ідеологій, то нове століття стане століттям зіткнення цивілізацій і релігій: «У світі після холодної війни найважливіші відмінності між народами - не ідеологічні, політичні чи економічні, а культурні». Цивілізаційні відмінності більш фундаментальні, ніж відмінності між політичними та ідеологічними режимами. Релігія розділяє людей сильніше, ніж їх етнічна приналежність. У незахідних країнах демократія часто робить суспільство менш космополітичним.

Концепція зіткнення цивілізацій пояснює можливості зіткнення християнської і мусульманської цивілізацій після краху біполярного світу. Якщо під час «холодної війни» світ був розділений по політекономічним ознаками на капіталістичні, соціалістичні і країни, що розвиваються, то в даний час все більшого значення набуває угруповання країн по етнокультурним особливостям.

Історія людства повертається до історії цивілізацій. Вигляд сучасного світу визначається цивілізаціями: західною, конфуціанською, японською, ісламською, індуїстською, слов'яно-православною, латиноамериканською і, можливо, африканською. У наступаючому столітті зіткнення цивілізацій стане домінуючим чинником світової політики. Найбільш кровопролитні міжетнічні конфлікти будуть відбуватися уздовж ліній цивілізаційного розлому.

Конфлікт на рубежах західної та ісламської цивілізацій триває вже 1300 років. І це багатовікове протистояння не зменшується. На північних кордонах ісламу розгорається конфлікт між православними і мусульманськими народами. На південному кордоні посилюється антагонізм між арабами-ісламістами та язичницькими або християнськими народами Чорної Африки. В якості доленосних для людства конфліктів Хантінгтон призводить конфлікти на Балканах і Кавказі.

Тенденції етнокультурного регіоналізму та міжетнічних маргінальних конфліктів зумовлені глибокими відмінностями в традиційної моралі, історії та культури. Поглиблюється взаємодія між народами і посилюється усвідомлення власної цивілізації. Відбувається віддалення людей в результаті соціально-економічних змін від традиційної моралі. Виникають труднощі усунення та дозволу етнокультурних відмінностей (на відміну від політичних та економічних).

При цьому економічний регіоналізм може увінчатися успіхом тільки в межах спільної цивілізації. Європейське співтовариство покоїться на єдиному фундаменті західного християнства і культури. Японія, навпаки відчуває труднощі у створенні єдиного економічного простору в Східній Азії через свої соціокультурних особливостей.

Згідно Хантінгтона, панування Заходу приходить кінець. На відміну від адептів західної цивілізації, які стверджують, що культура Заходу є і повинна бути світовою культурою, вчений дотримується інших поглядів. Він стверджує: «Захід унікальний, але не універсальний». Захід робить західним класичну спадщину, західне християнство, поділ духовної та світської влади, панування закону, соціальний плюралізм громадянське суспільство, представницька влада, індивідуалізм. Віра в західні цінності інших народів аморальна за своїми наслідками. Хантінгтон закликає Захід відмовитися від ілюзії щодо своєї універсальності. Інтересам Захід не служать безладні втручання в суперечки інших народів. Головна відповідальність за стримування і дозвіл місцевих конфліктів повинна лежати на лідируючих країнах тієї цивілізації, яка домінує в даному регіоні. В епоху полицентризма відповідальність Заходу полягає в збереженні власних інтересів, а не у вирішенні конфліктів між іншими народами, які не мають ніяких наслідків для Заходу. Головна небезпека для світу виходить з боку ісламської і китайської цивілізації, тому Заходу слід заохочувати гегемонію Росії в слов'янсько-православному світі.

Хантінгтон робить прогноз, що наступна світова війна, якщо така відбудеться, буде війною між цивілізаціями. Щоб їй запобігти, необхідно набагато глибше осягати елементи спільності і відмінностей між ними, вчитися існувати одне з другом.Многіе дослідники оспорюють концепцію «зіткнення цивілізацій» Хантінгтона. Історичний досвід свідчить, що конфлікти всередині цивілізацій відбуваються приблизно в 1,5 рази частіше, ніж конфлікти на їх рубежах. Однак після терористичного акту проти Америки 11 вересня 2001 число опонентів ученого значно поменшало.

Джеймс Кеннет Гелбрейт (1908) - один з патріархів американської економічної думки - протягом багатьох років був професором Гарвардського університету. В кінці 90-х років професор Школи державного управління при техаському університеті. Він очолював відділ економічної безпеки Державного департаменту США, був особистим радником президента Дж. Кеннеді і послом в Індії, очолював Американську економічну асоціацію та Раду Американської Академії наук і мистецтв.

Найбільш відомі його економічні праці «Американський капіталізм» (1952), «Великий крах» (1955), «Нове індустріальне суспільство» (1967), «Епоха невизначеності» (1976), «Історія економічної науки: минуле як теперішнє» (1987) , «Справедливе суспільство» (1996).

Гелбрейт пояснює тріумф західного суспільства перемогою більш високої якості життя.

Спробу сьогочасної заміни комуністичної системи на ринкову систему вчений називає «приступом дурного оптимізму». Позитивним прикладом є поступові перетворення в Китаї, хоча вони і супроводжуються обмеженням громадянських свобод. Вчений називає серед важливих завдань нового століття подолання войовничого націоналізму.

Джеймс Гелбрейт у статті «Криза глобалізації» (1999) зазначає, що тривалі періоди успішного розвитку характерні для країн з сильним урядом, змішаною економікою і слабо розвиненим ринком капіталу. За останні п'ятдесят років це продемонстрували Західна Європа і Японія після світової війни, а наприкінці століття Південна Корея, Тайвань і Китай. Ці країни стали прикладом успішного глобального економічного розвитку. Навпаки, країни з вільним ринком (Аргентина, Мексика, Філіппіни, Болівія та ін.) випробували економічні потрясіння.

Росія продемонструвала катастрофічний приклад провалу доктрини вільного ринку. У 1917 році більшовики пообіцяли втомленому від війни народу звільнення від гноблення і порятунок. Знадобилося 70 років, щоб забути витягнутої з революції урок, що не буває простих і чудесних перетворень.

Необхідно відійти від наївного погляду, що може існувати некерований світовий порядок.

Інший відомий вчений – економіст Пітер Фердинанд Дракер (1909) багато років був професором Клермонтський університету в Каліфорнії.

Його перша книга «Кінець економічної людини» (1939) витримала більше двадцяти видань. Бестселерами стали праці: «Майбутнє індустріальної людини», «Теорія корпорації» (1946), «Невидима революція» (1976), «Нові реалії» (1989) і «посткапіталістіческом суспільство» (1993).

Дракер вважає основною перевагою розвинених країн велика кількість висококваліфікованих працівників розумової праці. Зневага до підтримки вищої освіти і фінансуванню наукових досліджень, типове для пострадянських країн, є надзвичайно небезпечним не тільки для їх майбутнього, але і всього світового співтовариства.

Один з провідних американських вчених в галузі глобалізаціі Лестер Карл Туроу (1938) є професором Массачусетського технологічного інституту (Кембридж, США). Серед найбільш відомих його праць: «Інвестиції в людський капітал» (1970), «Породжуючи нерівність: механізми розподілу в американській економіці», «Лицем до лиця: майбутня економічна сутичка між Японією, Європою і Америкою» (1992), «Майбутнє капіталізму» (1995), «Фортуна супроводжує сміливим» (2003). Книги Туроу переведені на всі західноєвропейські мови, видавалися в Латинській Америці, Японії, Китаї та інших країнах АТР.

Професор Туроу вважає, що якщо в кінці Х1Х століття локальні господарські системи були замінені національними економіками, то в кінці ХХ століття на їх зміну прийшло глобальне господарство. Доходи будуть залежати від ступеня інтегрованості в нову глобальну економіку. Стратегічним ресурсом ХХI століття стануть знання, і здібності людини їх використовувати. У книзі «Фортуна супроводжує сміливим» Туроу переглядає колишні надоптимістичні погляди на перспективи глобалізації як позитивного процесу.

Маршал Голдман (1930) - відомий американський фахівець в області глобалістики, один з лідерів західної совєтології, професор Центру російських та євразійських досліджень при Гарвардському університеті. Найбільш відомі його праці: «Радянська економіка: міфи та реальність» (1976), «На чому спіткнулася перебудова» (1991) і «Втрачений шанс: чому економічна реформа в Росії настільки важка» (1996), «Піратізація Росії» (2003) .

Голдман вважає технології джерелом найбільш істотних змін і в майбутньому. Але цілком можливо, що деякі країни знову звернуться до комуністичної моделі суспільства.

У книзі «Піратізація Росії» (2003) вчений аналізує провал російських реформ. Він вважає, що в подяку за перемогу майже в безнадійному становищі на президентських виборах 1996 року сім впливових банкірів отримали від Єльцина контроль над 50% майнових активів Росії. Приватизація не підвищила ефективність виробництва, а жадібність «олігархів» не знала меж. В результаті відбулася жахлива соціальна диференціація, коли більшість населення країни опинилося за межею бідності.

Джозеф Стінгліц - американський вчений, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, професор Колумбійського університету Автор багатьох праць з економічної теорії, в 2002 році опублікував книгу «Глобалізація і невдоволення нею», викликала роздратування у прихильників неоліберальної глобалізації.

На думку вченого, глобалізації послабила почуття ізольованості в Третьому світі і забезпечила багатьом людям в країнах, що розвиваються знайомство зі знаннями. Одночасно вона розширила прірву між багатими і бідними.

Стігліц вважає найважливішою вадою світової економіки ідеологічні та політичні чинники, домінуючі над обережністю і неупередженістю наукового підходу. Але при цьому уряди зобов'язані виправляти помилки ринку і підтримувати соціальну справедливість. Але як відзначають опоненти вченого, це відбувається стосовно інтересів власної держави при обмеженні інтересів інших країн, що виявляються конкурентами на взаємозалежних глобалізованому ринку.

Глобалізація спричиняє велику взаємозалежність національних економік. При нестабільності світового господарства це означає наявність певної частки ризиків.

Джордж Сорос - успішний американський фінансовий спекулянт і відомий філантроп є прихильником «відкритого суспільства» і неоліберального глобалізму. Він опублікував кілька книг з «реформування глобального капіталізму», в тому числі «Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці »(1998) і« Мильна бульбашка »американської переваги: виправлення помилок використання американської потужності» (2004).

Сорос визначає глобалізацію як процес розвитку глобальних фінансових ринків і підвищення ролі транснаціональних корпорацій, їх підсилює домінування над національними економіками. На відміну від інших дослідників він розглядає глобалізацію як відносно новий феномен і протиставляє сучасний «глобалізований світ» «міжнародному капіталізму» початку XX століття.

Ульріх Бек - відомий німецький соціолог, автор книг «Суспільство ризику. На шляху до нового модерну »(російський переклад 2000),« Що таке глобалізація? Помилки глобалізму - відповіді на глобалізацію »(Кембридж, 2000, російський переклад 2001). Вчений проводить розмежування між глобалізмом, з одного боку, глобальністю і глобалізацією - з іншого. Глобалізм зводить поняття до економічного виміру, лінійному безперервному розширенню всякого роду залежності від світового ринку. Під глобальністю розуміється життя у світовому співтоваристві, де жодна країна або група країн не може городі один від одного.

Глобалізація є процес підпорядкування суверенітету національних держав владним можливостям транснаціональних акторів. Глобалізація означає регіоналізацію на субнаціональному та наднаціональному рівнях. Прикладом є сильний і демократичний Європейський Союз. На думку вченого, на зміну економізму марксистському йде його неоліберально-глобалістський різновид.

Вчений розрізняє кілька вимірів глобалізації: комунікаційні технології, екологію, економіку, організацію діяльності, культуру і громадянське суспільство.

Провідним світовим центром інтелектуальної думки в області глобалістики та цитаделлю західного мислення є Гарвардський університет (м. Кембридж, поблизу Бостона в штаті Массачусетс). Широку популярність здобула гарвардська політекономічна школа, що вивчає природу капіталізму. Більшість великих професіоналів в області глобалістики, в тій чи іншій мірі пов'язані з Гарвардом.

про майбутнє країни в глобалізованому світі.

Найбільше проблем глобалізації приділяють увагу російські вчені-економісти, які діляться на прихильників і противників глобальної економік

Богомолов Олег Тимофійович - академік, почесний директор Інституту міжнародних економічних і політичних досліджень РАН. Автор численних праць і виступів, в яких аналізується проблеми економічної глобалізації. У книзі «Анатомія глобальної економіки» (2003) розглядає міжнародний поділ праці як першооснову економічної глобалізації. Вона включає процеси інтернаціоналізації та глобалізації економічних відносин. Богомолов визначає «світовий економічний порядок» як загальновизнані правові норми і правила міжнародних економічних відносин і конкуренції на світових ринках. Цей порядок немислимий без міжнародних організацій. Архітектура світового економічного порядку повинна включати інтеграційні об'єднання і найбільші транснаціональні корпорації. При цьому необхідно відмовитися від моделі неоліберальної глобалізації, що обумовило посилення ризиків, пов'язаних із зовнішньоекономічною відкритістю та участю в міжнародному поділі праці для країн світової периферії і збільшує вигоди глобалізації для більш розвинених економік.

Глобалізація пов'язана, насамперед, з технічним прогресом, скасувавши проблеми географічних відстаней, часу та зв'язку. Тут поряд зі створенням всесвітньої комунікаційної інформаційної мережі важлива роль належить революційних змін у транспорті.

Взаємообумовлена залежність країн зросла за рахунок високого ступеня інтегрованості національного господарства у світову економіку. У багатьох країнах відношення експорту до валового внутрішнього продукту зросла до 40 - 50%.

Формується єдиний фінансовий простір з масштабами руху капіталів в чому перевищує обсяги торгівлі. Зросла роль ТНК, міжнародних фінансових інститутів та інтеграційних угрупувань, наприклад, ЄС.

Для одних глобалізація - благо, що веде до добробуту і зменшення нерівностей у розвитку держав. Інші бачать в глобалізації зло і ставлять питання про справедливий розподіл вигод. У країнах, що опинилися на економічній периферії, національне господарство доларизованих.

Глобалізація почалася з Великих географічних відкриттів і європейської експансією, різко активізує світову торгівлю і поширення єдиних принципів соціального гуртожитку. Освоєння колоній призвело до великомасштабного росту світової торгівлі і фінансових трансакцій. Відбулася вестернізація, коли люди, капітали і техніка з Європи поширилися по всіх континентах. Поряд з отриманням прибутку з експлуатації місцевих природних і трудових ресурсів, європейці принесли в Азію, Америку та Африку свої промислові та аграрні технології. Колонії стали експортерами чаю, каучуку, какао-бобів та іншої продукції. Були побудовані тисячі миль залізниць і автомобільних доріг, розширено площі зрошуваних земель. Європейські колоніальні імперії стали першими глобальними політичними інститутами, керуючими в тій чи іншій мірі 125 країнами з 188 держав, що складаються в даний час в Організації Об'єднаних Націй. До початку Першої світової війни європейці досягли великомасштабного контролю 84% території Землі при відносно обмеженому контингенті військовослужбовців у колоніях.

На думку Іноземцева минула глобалізація (вестернізація) мала чітку спрямованість. Європейці виступали руйнівною силою і суб'єктом, а периферійні народи були об'єктом глобалізації. Ця глобалізація не була природним процесом. Знадобилися гігантські зусилля європейців з перебудови периферії і господарському і культурному освоєнню заморських земель. Про успіхи цього процесу свідчить та обставина, що в більшості колоній після проголошення незалежності були запозичені європейські політичні системи. Європейці підтримували жорсткий контроль над світовою периферією, припиняли місцеві конфлікти і встановили культурну взаємодію з представниками інших культурних традицій.

Порівняння минулою і нинішньою глобалізації дозволила Іноземцеву прийти до наступного висновку. Керована вестернізація початку ХХ століття змінилася в кінці століття до хаотичної глобальної конкуренції соціально-економічних та соціокультурних моделей. Друга світова війна завдала непоправного удару по європейській економіці, єдиним лідером у світі стали Сполучені Штати, їх частка у світовому валовому продукті перевищила 45%. Відновлення господарства Європи і Японії зробили Америку найбільшому інвестором. У результаті до початку 60-х років закінчилася трьохсотрічна епоха керованої вестернізації.

Предметом вивчення глобалізації служить вплив інформаційно-комунікаційних технологій на суспільні відношення. Вперше в історії людства найбільш комерційно вигідним бізнесом стало не зміна неживих предметів, а формування живого свідомості. Антропогенний вплив на природу досягло деякого критичного рівня і настав час пристосовуватися до природи не тільки шляхом генної інженерії, а й формування нової свідомості. У минулому формуванням свідомості займалася держава (наприклад, «фабрика мрій» Голлівуду), а сьогодні поряд з корпораціями, великі і малі фірми. Формування свідомості перетворилося у вигідний бізнес для всіляких професійних піарників. Рішення реальних проблем за допомогою «промивання мізків» пов'язане з великими труднощами. В результаті держава втрачає адекватність і відбувається різке зниження відповідальності. При роботі з віртуальним світом забувається про існування реального світу.

Це призводить до обмеження демократії. Вплив на суспільство підміняється впливом на еліту, яка є зразком наслідування. Інформатизованому еліта починає думати по-іншому, і в неї виникають інші стереотипи та цінності. Вона відривається за світоглядом від основної маси населення. Таким чином, потенціал демократії обмежується лише верхній невеликий соціальної прошарком населення.

В результаті еліта бере участь у наданні інформаційного впливу і формує свідомість, отримуючи від цього прибуток, а все інше населення стає просто об'єктом впливу. У цьому полягає одна з причин обурення глобалізацією, яка охоплює не тільки розвиваються, а й постіндустріальні країни, де велика частина населення також відчуває себе об'єктом впливу.

Інформатизована еліта не може відтворюватися в бідній країні і поступово концентрується в найбільш розвинених країнах. Відповідно збільшується технологічний розрив між державами, що утруднює перехід бідних в постіндустріальний світ. Нові інформаційно-комунікаційні технології в принципі виключають можливість конкуренції з їх творцями. Наприклад, при роботі з комп'ютерною програмою «Майкрософт» відбувається неофіційний аналіз вашої інформації. При користуванні глобальною системою зв'язку неможливо організувати конкуренцію з тими, хто цю систему створив. Споживач перебуває в положенні ліцензіата і платить за деяке підвищення ефективності відмовою від права конкуренції.

В індустріальну епоху найважливішими ресурсами були географічний простір з фіксованим виробництвом. Як пише Михайло Делягін в книзі «Світова криза. Загальна теорія глобалізації », інформаційно-комунікаційні технології зробили ключовими ресурсами розвитку мобільний капітал і мобільний інтелект. В результаті відпала необхідність освоювати і розвивати потенціал тієї чи іншої території. Тому це освоєння в країнах, що розвиваються набуває не творчий, а руйнівний характер. Конкуренція на світових ринках набуває характеру «війни на знищення», типової для високого ступеня монополізації. Освоєння ресурсів в епоху глобалізації принципово відрізняється від колоніалізму, заснованого на прямому політичному пануванні, так і від неоколоніалізму, заснованого переважно на економічному панування. При неоколоніалізмі через незрілість місцевих громад, непристосованих до самостійного розвитку, відбувається деградація соціуму. Наочним прикладом служить Центральна Африка, перетворилася після завершення «холодної війни» в вимираючий регіон. Колоніалізм епохи глобалізації відмовляється від самої ідеї соціально-економічного розвитку освоюваних територій, вважаючи це привілеєм виключно розвинених країн.

В інформаційному суспільстві фінансові ресурси поступово поступаються місцем інтелектуальних ресурсів. Широкомасштабні вкладення спекулятивного капіталу неефективні для національної економіки через його швидкої зміни місця і руйнівних наслідків. Навпаки, по відношенню до інформаційних технологій спекулятивний капітал виявляється продуктивним. Тому надування «мильного фондового міхура» не представляє небезпеку для американської економіки. У цьому полягає принципова перевага і стійкість економіки Сполучених Штатів перед іншими країнами у майбутніх світових фінансових кризах.

Парадокс інформаційного суспільства в тому, що воно одночасно сильніше і менш життєздатне, ніж неінформаційних суспільство. На відміну від матеріальних технологій, продуктом інформаційних технологій є не товар, а стан людської свідомості. «Ловля душ» стає найбільш ефективним бізнесом. Можливо, це одна з причин стійкості авторитарних режимів у ХХ столітті, що стали піонерами ефективного застосування інформаційних технологій, особливо в тоталітарних режимах 30-х років. Природа як би гарантує мир від інформаційного імперіалізму, підпорядкування найбільш розвиненій країні. Інформаційній війні, що переслідує мету культурної агресії, протистоїть психологічний захист. Культурна традиція виступає проти чужої, мінімізує її негативні наслідки. Бездумний лібералізм в кінці ХХ століття перетворився на найефективніша зброя масового знищення. На противагу глобалізації набирає чинності регіональна інтеграція, зростає патерналізм і посилюється протекціонізм не тільки в розвиваються, але й у розвинених країнах.

Глобалізація пов'язана з цілою низкою криз, серед яких економічний, структурний, перевиробництва інформаційного продукту, криза системи управління та ін. Цим кризам піддаються всі країни, але специфіка Росії полягає у відсутності (мінімальної) відповідальності держави перед суспільством.

У глобалістики розглядається глобальний простір як симбіоз приватних просторів, що відображають ту чи іншу сферу діяльності (геоекономічне, геополітичне, геофінансовому, геокультурний, геоінформаційне, геостартегіческое). У цьому контексті геоекономіка пропонує новий підхід до стратегії національного розвитку, орієнтований на зовнішні рубежі, де формується новий світовий порядок.

Підпорядкованість геопространства змінюється в часі. У сучасному світі чільну роль грає геоекономічний простір представлене в трьох інтерпретаціях - товарно-вартісної, організаційно-економічної та договірної.

РОЗДІЛ 2

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

2.1. Класифікація глобальних проблем людства

До найважливіших глобальних проблем людства можна віднести наступні, які зазначені нижче.

Демографічні зрушення. Саме від числа людей, що живуть на планеті, територіального розміщення і масштабів їх господарської діяльності залежать такі найважливіші параметри, як забезпеченість населення ресурсами, стан біосфери Землі, світова соціальна і політична середа.

Продовольча безпека. На всьому протязі історії людства виробництво продуктів харчування, як правило, не встигало за зростанням народонаселення. Лише протягом 40 років ХХ століття (з 1950 по 1990 роки) ситуація була іншою: населення землі за цей час подвоїлася, тоді як світовий збір зернових збільшився в три рази. Однак наприкінці 80 - початку 90-х рр. зростання світового виробництва продуктів харчування почало зменшуватися, тоді як попит на них продовжував зростати. Останнє пов'язано вже не тільки зі збільшенням числа жителів на планеті, але і з таким новим чинником, як підвищення добробуту великій маси людей внаслідок широкої індустріалізації країн що розвиваються, в першу чергу в Азії.

Енергозабезпечення. Глобальної енергетичної небезпеки в її колишньому розумінні, як абсолютної нестачі енергоресурсів у світі практично не існує. Але сама по собі проблема надійного забезпечення людства енергією залишається.

«Екологічний стрес». З другої половини ХХ століття антропогенний тиск на природу досяг розмірів, при ньому вона стала втрачати здатність до самовідновлення. Деградацію навколишнього середовища стали порівнювати з «екологічним стресом».

Проблема військового конфлікту із застосуванням ядерної та інших видів зброї масового знищення. Незважаючи на те, що загроза глобального термоядерного конфлікту істотно знизилася за роки, що минули після закінчення Холодної війни, вона не зникла зовсім. Як і раніше в арсеналах Росії та США зберігається об'м ядерної зброї, який помітно перевершує реальні потреби забезпечення їх безпеки і здатний багаторазово знищити все живе на планеті. Нарешті, ядерна зброя може опинитися в руках сил, які самі по собі являють собою глобальну загрозу для людства.

Тероризм. В даний час, мабуть, являє собою найнебезпечнішу глобальну проблему. Цілі сучасного тероризму різноманітні. Це і спроби змінити політичний лад, повалити керівництво тієї чи іншої країни, нав'язати в якості офіційної ідеології сектантські, фундаменталістські та інші погляди. Це і підрив стабільності в суспільстві, залякування населення, провокування військових дій, вимоги звільнити від арешту співучасників по терористичним актам, отримати викуп і інші матеріальні вигоди.

Усередині цієї проблеми швидко оформляється в самостійну проблему виробництва і торгівлі наркотиками. Його наслідком є заподіяння шкоди здоров'ю зростаючого числа громадян, зниження соціальної активності, погіршення генофонду людства. Нерозривним супутником наркоманії є процес поширення особливо небезпечних захворювань, від яких у суспільства поки немає захисту і,

насамперед, СНІДу.

Глобальну проблему являє собою зростаючий розрив у рівні соціально-економічного, політичного розвитку, а також стандартів життя і споживання між

розвиненими країнами постіндустріального світу та дуже бідним населенням.

2.2. Тероризм, як одна з найнебезпечніших глобальних проблем

Боротьба з тероризмом стала однією з найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити і вченим, і політичним діячам - на Заході і Сході, на Півночі та Півдні.

З приводу змістовного наповнення слова «тероризм» немає консенсусу навіть у сфері правознавства. Так, згідно Кримінального кодексу України тероризмом є «суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи

здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей».

У свою чергу, Державний департамент з іноземних справах США характеризує його як «навмисне, політично мотивоване насильство проти цивільних об'єктів, що здійснюється зазвичай з наміром вплинути на публіку групами або підпільними організаціями».

У пошуках відповіді на питання про те, що ж таке тероризм, можна зустрітися з численними і різними точками погляду. Проте всі вони, по суті, розташовуються між двома крайніми: виходячи з того, що терористи здійснюють вбивства, розкрадання, угони літаків, тобто дії, які внутрішнім і міжнародним правом визнаються як злочини, пропонується вважати їх звичайними злочинцями; враховуючи розмах терористичних дій і оснащення, якими володіють їх угруповання, пропонується розглядати тероризм як військові дії, як різновид війни.

Розглянемо детальніше кожну з цих точок зору. Перше. Безумовно, в процесі терористичної акції може бути скоєно і найчастіше відбувається. Більш того, кримінальні елементи можуть використовувати тактику терору. Проте мета кримінального злочину практично завжди егоцентрична: задоволення корисливих інтересів, найчастіше - збагачення. Терор, який при цьому може бути використаний, являє собою явище другого порядку і служить досягненню основної мети - незаконному отриманню матеріальних благ.

Терористи ж вдаються до насильства як до основного засобу досягнення своїх головних, насамперед, політичних цілей: чинити тиск на владу з метою зміни позиції, звільнити заарештованих і т.д. Навіть при скоєнні чисто кримінальної акції - пограбування банку - отримання грошей буде ціллю другого порядку по відношенню до основного завдання: продовження політичної боротьби, на організацію якої і підуть злочинно отримані кошти. Крім того, на відміну від кримінальників, терористи не намагаються приховати свої злочин. Все це означає, що спроба поставити знак рівності між терористичним і кримінальним злочином представляє собою серйозне спрощення ситуації.

Друге. Приблизно те ж саме можна сказати і про прагнення ототожнити тероризм з військовими діями. Звичайно, не можна не бачити, що обидва цих соціально-політичних феномена являють собою різні форми політичного насильства. Однак на цьому їх схожість практично закінчується. У будь-якому військовому конфлікті, будь то внутрішньо (громадянська війна) або міждержавний, дії сторін спрямовані, перш за все, проти військових формувань, один одного, а не проти громадського населення. Знищення мирного населення, на жаль, звичайно, має місце, але лише як супутній елемент основних дій на фронтах боїв. До цього слід добавити і таку обставину: ті, хто веде військові дії, як правило, відкрито носять зброю і військову форму, що свідчить про належність до однієї з воюючих сторін. Терористи, основним об'єктом нападу яких є мирне населення і цивільні об'єкти, приховують наявність зброї і свою приналежність до терористичної організації. Слід звернути увагу також і на те, що такий вид воєнних дій, як партизанська війна або гверілья, зазвичай характеризується більш-менш широкою підтримкою з боку населення, участю в тій чи іншій мірі населення у виття-ні. Терористи ж відірвані від мас. Безумовно, як в ході повномасштабної війни, так і в ході гверільі можуть відбуватися терористичні акції, які носять другорядний характер. Іншими словами, «війна», в тому числі і партизанська, поняття в даному випадку більш широке, ніж тероризм. Останнє ходить в перше поняття на правах складової частини. Отже, очевидно, що тероризм у чомусь аналогічний кримінальному злочину, має він певну подібність і з військовими діями, і в той же час він як явище має й свої специфічні характеристики, до розгляду і опису яких і слід перейти.

По-перше, практично всі автори згодні з тим, що тероризм - це, перш за все, одна з форм організованого насилля. При тому поняття «насильство» в даному контексті толкується досить обмежено: як загроза або використання сили для заподіяння фізичної шкоди окремій особі або групі осіб на відміну від застосування цього терміна в широкому смислі слова як позбавлення волі і порушення прав людини. По-друге, очевидно, що тероризм - це використання сили в політичних цілях, тобто він є специфічною формою політичного насильства. Тероризм - це мотивоване насильство з політичними цілями.

Врахування цього дуже важливе, оскільки дозволяє відокремити тероризм від чисто кримінального злочину. При цьому, однак, слід зазначити, що порівняно недавно з'явився такий термін, як «кримінальний тероризм», під яким розуміється вчинення терористичних акцій кримінальними елементами, наприклад, організованими злочинними групами з метою добитися певних поступок від влади за допомогою залякування їх і населення. Саме так, наприклад, діє Медельінській нарковиробний картель в Колумбії. По-третє, тероризм поєднує високий рівень соціальної, політичної і, останнім часом, релігійної мотивації з украй низьким рівнем участі в його акціях мас. Саме це відрізняє його від національно-визвольних процесів, революцій та інших масових політичних рухів.

Дійсно, люди, які сідали в пасажирські літаки в США 11 вересня 2001 року, прекрасно знали, що більше вони з них не вийдуть ніколи, але йшли на це в ім'я своєї страшної ідеї. Приблизно те ж саме можна сказати про тих, хто збирався на захват концертного комплексу «Дубрівка» в Москві восени 2002 року або середньої школи в Беслані 1 вересня 2004.

При цьому необхідно підкреслити, що для тероризму характерно повне заперечення поняття «невинність». Іншими словами, концепція терористичної боротьби увазі тотальну винність всіх вже в силу приналежності до іншого співтовариства, національності, релігії і т.д.

По-четверте, слід мати на увазі, що терористична акція, крім заподіяння певної шкоди жертві або жертвам, розрахована на певний ефект: посіяти страх, створити загрозу широкому колу осіб - саме тероризувати. При чому, як це не парадоксально може здатися на перший погляд, саме провокування певної реакції як можна більш широкого кола осіб, а не заподіяння фізичної шкоди конкретної жертві або жертвам акції, становить основу терористичного акту. Звідси з непохитністю випливає важливий висновок: тероризм являє собою форму політичної комунікації. Він, таким чином, підкреслює, що цей соціально-політичний феномен є засобом для надання цільового впливу на певні соціальні групи.

По-п'яте, дуже частий розрив, і це, мабуть, найважливіше у визначенні тероризму, між безпосередній жертвою політичного насильства і групою, «що є об'єктом віз-дії, метою насильства». Саме тому, говорячи про терористичні акти, вживають слова «безневинна жертва» - найчастіше справжніми цілями терористичного акту є тиск на владу і залякування широких слоїв населення.

Таким чином, у всіх випадках тероризму як такого на-особа три учасники конфлікту: той чи ті, хто здійснює дану акцію, е безпосередня жертва чи жертви й ті, кого хочуть залякати і змусити вести себе певним чином, тобто об'єкт впливу. Саме наявність трьох сторін у конфлікті відрізняє терористичну акцію не тільки від кримінального злочину або військових дій, але і від політичного вбивства - явища настільки ж давно відомого світові, скільки, на жаль, широко розповсюдженого в наші дні.

«Тероризм визначається залежно від характеру акції, а не від особистості виконавця або суті справи, за яку він береться. Всі терористичні акції пов'язані з застосуванням насильства або його загрозою, часто супроводжуються висуненням конкретних вимог. Насильство направлено в основному проти цивільних об'єктів, а мотиви мають політичний характер. Акції проводяться так, щоб привернути максимум суспільної уваги. Виконавці, як правило, є членами організованих груп і на відміну від інших злочинців беруть на себе відповідальність за здійснювані акції. І, нарешті, сама акція покликана надати вплив, що виходить за рамки заподіяння безпосереднього фізичного збитку.

Сприймаючи тероризм як глобальний конфлікт, не слід забувати, що без глядачів (тобто світу, на який він, власне, і розрахований), що спостерігають за цим жахливим дійством завдяки розвитку засобів масової інформації, воно було б

неможливо. Без суспільства тероризм неможливий, тому саме світове співтовариство може і зобов'язане його викорінити, маючи на увазі при цьому, що це смертельно небезпечне явище має в суспільстві цілком зрозумілих соціальних носіїв.

Як правило, до терору вдаються три типи політичних сил, кожен з яких переслідує свої цілі.

По-перше, це соціальні рухи, що не мають широкої підтримки; вони застосовують терористичні дії, щоб викликати своїми діями великий суспільний резонанс. Прикладами можуть служити «Народна воля» в Росії кінця XIX століття,

По-друге, це рухи меншин або принижених народів, що прагнуть до незалежності або самовизначення. За допомогою терористичних актів вони намагаються змусити колонізаторів піти з землі, яку вони вважають своєю. Так діяли алжирські терористи у Франції в 50-ті роки минулого століття, палестинські терористи в міжнародному масштабі в 1960-1990-ті, чеченські бойовики в російських містах впродовж останнього десятиліття. Історія показує, що уряди найчастіше змушені йти на задоволення вимог таких угруповань.

По-третє, це релігійні або квазіідеологічні рухи, метою яких є домогтися або невтручання у справи тих чи інших держав, регіонів чи релігій, або домінування своїх вірувань та ідеологій над іншими релігійними та громадськими принципами. Від першого, теж ідеологізованого типу, вони відрізняються масштабом діяльності та соціальної підтримки, а також глибиною ідеологічних коренів. До подібних рухам відносяться ісламські терористи, об'едіннние в організовані групи, такі як «Аль-Каїда», «Хамас», «Хезболла».

Таким чином, очевидним є, що тероризм звичайно має внутрішній грунт, внутрішні причини виникнення і найчастіше внутрішні цілі. Однак на практиці

майже завжди терористичні акти зачіпають громадян і територію більш ніж однієї країни, будучи в сучасних умовах явищем транснаціональним і глобальним.

Типологія тероризму:

Соціально-революційний або ідеологічний тероризм. Члени організованих терористичних груп, що відносяться до цього виду, ставлять своїм завданням досягнення соціальних, політичних чи економічних змін всередині однієї держави, кількох або навіть світу в цілому. Слід мати на увазі, що він може бути як лівого, так і ультраправого спрямування.

Націоналістичний тероризм

Націоналістичний тероризм дуже поширений у світі. Його істота розкривається в терористичних діях угруповань, які прагнуть або домогтися незалежності від будь-якої країни, або забезпечити перевагу однієї нації над іншою або іншими всередині однієї країни. У ньому можна виділити два основних напрямки.

По-перше, це боротьба політичних угруповань національних меншин, часто з релігійним ідейним відтінком, за створення своєї власної держави, за надання автономії або хоча б за надання рівних прав по порівняно з панівною нацією. Залежно від особливості ідейної основи конкретного угруповання головним об'єктом її терористичної діяльності стають або представники урядових структур (чиновники, військовослужбовці, поліцейські, судді, політики і т.д.), або взагалі всі що потрапляють в зону досяжності представники ворожої нації.

Однією з найстаріших терористичних організацій, що належать до цього напрямку, є Ірландська республіканська армія (ІРА).

У світі існує багато підпільних угруповань етно-сепаратистського спрямування, наприклад, Армія визволення Квебеку в Канаді, Курдська робоча партія в Туреччині, Фронт національного визволення Корсики у Франції, ТОТІ - організація за створення незалежної від Шрі Ланки тамільської держави, Сикхський терористичний рух за відтворення незалежної держави Халістан і його відділення від Індії. Сюди ж слід віднести вірменські терористичні організації Дашнакцутюн і

АСАЛА.

Терористичні організації націоналістів ставляться до числа найбільш довговічних. Деякі з них існують вже більше 100 років, інші - десятки років. Взагалі націоналізм став однією з головних сил соціально-політичних змін у світовому співтоваристві в другій половині ХХ - початку XXI століття. До числа найбільш небезпечних прагнень націоналістичного тероризму відносяться спроби порушення територіальної єдності країн, виходу тих чи інших територіальних одиниць із складу держав. Реалізація цих цілей часто сполучена з оголошенням влади «своєї держави» окупантами, провідниками національного (етнічного) геноциду, порушниками права на національне самовизначення, націонасепаратістскій тероризм супроводжується вчиненням найбільш гострих терористичних акцій52 і нерідко здійснюється в комплексі з іншими незаконними формами політичного насильства - повстанської діяльністю, спробами озброєного захоплення влади, організація заколотів та інших небезпечних екстремістських проявів.

Релігійний тероризм. Зазвичай виникає там і тоді, коли угруповання, які сповідують ту чи іншу релігію, намагаються, якщо не повалити, то, у всякому разі, вести боротьбу проти держави, де найбільш розповсюдженою є інша релігія або де панує неортодоксальний різновид тієї ж релігії.

В рамках релігійного, точніше релігійно-політичного екстремізму, особливу небезпеку набувають екстремістські структури, що діють на основі ісламського фундаменталізму. Ісламські терористичні угруповання дуже широко контактують між собою, це обумовлено тим, що крім інших цілей у всіх у них є дві спільні: західний спосіб життя та Ізраїль як державу невірних, окупували священні землі ісламу. Вони володіють також досить потужною фінансовою базою за рахунок коштів радикальних ісламських організацій у багатьох мусульманських країнах.

Тероризм по боротьбі з явищем. Останнім часом з'явилися борці проти забруднення навколишнього середовища, вбивства тварин, будівництва ядерних об'єктів.

Державний тероризм. До специфічних особливостей державного тероризму слід віднести використання владою для цілей внутрішньої і зовнішньої політики недержавних екстремістських організацій різної ідейно політичної спрямованості, що нерідко практикується з метою приховування причетності визначених людей при владі до терористичної діяльності, а також для розширення власного потенціалу цієї діяльності як інструменту внутрішньої і зовнішньої політики. З зазначеними процесами пов'язане таке досить розповсюджене в даний час явище, як спонсорство тероризму, що виражається в підтримці окремими державами в різних формах тих чи інших терористичних організацій у власних політичних інтересах. Сюди можна віднести надання для тих чи інших терористичних структур своїй території для розміщення таборів та баз терористичних організацій, передача їм зброї та спорядження, забезпечення їм можливостей для укриття від переслідування і відновлення сил, надання їм фінансової та іншої допомоги.

Величезну роль у поширенні тероризму зіграв технологічний прогрес. Сьогодні найважливішим компонентом екстремістської акції є найсучасніші засоби радіо

та телекомунікації, супутниковий зв'язок, канали масової інформації та система «Інтернет». Сюди ж слід додати нові види вибухових речовин і зброї, їх доступність, а також поширення сучасних видів транспорту, які сприяють мобільності терористів і, в силу своєї вразливості, являють собою дуже зручний об'єкт для нападу.

Відхід у минуле лівого революційного тероризму з його цілком зрозумілими об'єктами для впливу включив до їх числа вокзали, поїзди, концертні зали, лікарні, школи, що призводить до величезного зростання числа безневинних жертв.

Страшно подумати, але на черзі в якості об'єкта терористичної акції напад на атомні електростанції та використання в ході е здійснення так званих «брудних

ядерних бомб ». Останнє являє собою простий пристрій і може бути виготовлене кустарним способом.

Інакше кажучи, це контейнер з матеріалами, що розщеплюються, обкладений

звичайним вибуховою речовиною. Різних видів радіоактивних матеріалів в природі багато, і вони широко застосовуються в промисловості.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ

ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

Серед глобальних проблем, що стоять сьогодні перед людством, найгострішою є проблема збереження миру. Людська цивілізація, по-суті, повторює своєю історією біблійне оповідання про Адама і Єву, які до гріхопадіння були безсмертні. Можна сказати, що подібне гріхопадіння всього людства сталося у ХХ ст. До появи сучасних видів зброї кожен усвідомлював: людина – смертна, людство – вічне. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі сповістило сумну новину – людство стало смертним. Навіть локальні війни сьогодні здатні завдати природі і людству непоправної шкоди. Мовою військових – неприйнятних збитків.

Цивільний світ не помітив, як змінилося місце військових у суспільстві. Сучасні армії в останніх війнах у всьому світі все частіше не стільки захищають своїх цивільних співвітчизників, скільки захищаються ними. У І Світовій війні лише 10% загиблих були цивільними людьми, у ІІ – 50%. Так звані «малі війни» другої половини ХХ ст. змінили пропорцію – 10-15% загиблих – військові, 85-90% – мирні цивільні люди. Ще у ІІ світовій війні прагнули відтягнути бойові дії від міст, протягом попередніх століть майже усі відомі битви відбувалися в полях. Зараз – армії ховаються в містах, їх і бомблять. Отже, збереження миру сьогодні – це проблема виживання людства.

Гонка озброєнь є великою спокусою для військових (значна частина дослідників сучасної югославської війни однією з причин початку конфлікту називає потребу випробувати зброю в умовах реальних боїв). За своєю економічною суттю гонка озброєнь – це форма знищення певної частки національного багатства кожної даної країни. А з екологічних позицій – це суттєвий фактор забруднення навколишнього середовища найнебезпечнішими речовинами, що використовуються для створення зброї масового знищення – ядерної, хімічної, бактеріологічної.

Не лише гонка озброєнь, але і звичайне цивільне виробництво породжує та загострює екологічні проблеми цивілізації. Наше розуміння екологічних проблем дуже далеке від реального їх стану. Слід розуміти: найменше втручання в природну рівновагу породжує дисгармонію. В свій час вчених вразив той факт, що карта розповсюдження поливного землеробства в стародавньому світі майже у найменших деталях повторює карту розповсюдження матерії у світі. Дуже сумнівно, щоб це був випадковий збіг.

Проблема забезпечення людства сировиною та енергією в умовах вичерпання легкодоступної дешевої сировини впирається в проблему подальшого розвитку науково-технічного прогресу, адже тільки створення нових технологій поглибленої переробки та використання усіх видів ресурсів може допомогти в розв’язанні даної проблеми. Припинення гонки озброєнь, роззброєння та конверсія також могли б зіграти роль у вирішенні сировинної проблеми людства.

Проблема освоєння світового океану останнім часом набуває глобальності не лише тому, що джерела сировини на суші вичерпуються і людство все активніше освоює морські родовища. Один з найвідоміших дослідників Світового океану Ж.І.Кусто відзначає, що людство сьогодні, можливо, більше знає про навколоземний простір, ніж про таємниці Океану.

Глобальною проблемою є і освоєння космосу. Космічні польоти починають давати не лише наукову, але й економічну віддачу. Разом з тим подальше дослідження космосу стає не під силу жодній країні, зокрема, і все більше потребує об’єднаних і скоординованих зусиль .

Безумовно, існує ще коло інших, цілком земних глобальних проблем. Серед них проблема економічного відставання країн, що розвиваються. Саме на їх долю в основному припадає і згадувана вже проблема голоду, криза заборгованості тощо.

Основними шляхами розв’язання глобальних проблем країн, що розвиваються, є такі:

- здійснення системи заходів, спрямованих на забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку цих країн у науково-технічній і соціально-економічній сферах;

- формування нового світового порядку, який би гарантував реальну допомогу країнам, що розвиваються, у вирішенні їхніх проблем;

- істотне трансформування у межах світового господарства механізму ціноутворення на природні ресурси шляхом відходу від їх визначення гігантськими ТНК, що контролюють природні багатства країн, що розвиваються;

- нарощування випуску готової продукції цими країнами, що дало б змогу навіть за існуючої кон’юнктури на світовому ринку значно збільшити доходи від експорту;

- надання економічно розвинутими державами світу країнам, що розвиваються, значних фінансових, людських, технічних та інтелектуальних ресурсів для розвідування і розробки природних ресурсів, їх переробки, транспортування та реалізації за трансформованими цінами з метою збільшення валютних доходів, встановлення ними економічного суверенітету над цими ресурсами. Зазначені кошти спрямувати на інтенсивний розвиток сільського господарства, подолання його нераціональної монокультури. З цією метою у 2000 р. країни-члени ООН ухвалили «Цілі розвитку для нового тисячоліття», а з 2002 р. – «Монтерейський консенсус», в якому обумовлюються конкретні зусилля триразового збільшення допомоги найбіднішим регіонам світу для забезпечення міжнародної мети: підвищення обсягу зовнішньої допомоги до рівня 0,7% від сукупного ВНП заможних країн;

- здійснення прогресивних аграрних перетворень у сільському господарстві цих країн та ліквідація неоколоніальних форм господарювання в цій галузі.

Недалекоглядний підхід економічно розвинутих країн проявляється у певному прагненні закріпити відсталість: сьогоднішнім виробникам потрібні не конкуренти, а споживачі та джерела дешевих ресурсів. Але подібний підхід породжує напруженість у світі та служить каталізатором для загострення інших глобальних проблем.

Розв’язання глобальних проблем сучасності вимагає розробки і реалізації колективних програм для забезпечення майбутнього людської цивілізації.

Глобальні проблеми – це нехаотичні явища і процеси: вони тісно взаємопов’язані. Для їх вирішення потрібні нові підходи і практичні заходи, які б виходили із цілісності світу, необхідності співробітництва в планетарному масштабі.

Між країнами світового співтовариства існують суперечності, що часто призводять до регіональних і міжрегіональних конфліктів із застосуванням зброї. У XXI ст. глобальні проблеми ставлять перед людством завдання, яке має доленосне значення: подолати політичні і воєнно-політичні суперечності і конфлікти заради успішного вирішення глобальних проблем. Треба будь-що зберегти мир на планеті. А це означає, що народи світу мають засвоїти нове політичне мислення.

Нове політичне мислення знаменує усвідомлення важливості і негайного вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Глобальні проблеми неможливо вирішити швидко на рівні окремих країн. Потрібен єдиний міжнародний механізм їх розв’язання і регулювання, визначення міжнародних правових та економічних норм. Великі надії у вирішенні глобальних проблем покладаються на ООН, МВФ, ВТО, регіональні і галузеві організації, котрі мають великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних зусиль.

Із глобальними проблемами людство може впоратися. Для цього воно вже має в розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення. Можна навести численні приклади успішних спроб щодо розв’язання, хоча б часткового, ряду глобальних проблем. Так, на міжнародному рівні приділяється велика увага екологічним проблемам. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку розробляє програми покращання якості природного середовища та загального екологічного стану. Ця комісія і ряд інших міжнародних організацій визначають критерії екологічної безпеки, розробляють короткострокові та довгострокові програми. У 2000 р. витрати на природоохоронні заходи зросли приблизно у 6 разів проти рівня витрат 1970 р.

Важливу роль в охороні навколишнього середовища відіграє регіональне співробітництво. Зокрема, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального використання природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є найбільш кризовим в екологічному плані. В ЄС навіть система оподаткування будується таким чином, щоб стимулювати збереження природного середовища.

У вирішенні демографічної проблеми значну роль відіграла п’ята Всесвітня конференція ООН з народонаселення, що відбулася у Каїрі у 1994 р., на якій було прийнято Програму дій щодо визначення політики народонаселення в усьому світі на період до 2015 р. Вона містить положення, що стосуються чисельності населення, його приросту та структури, міжнародної міграції, освіти, а також визначають шляхи співробітництва у розв’язанні демографічної проблеми. Одночасно було встановлено і суму коштів, необхідних для її реалізації, – близько 17 млрд. дол., [5, с.394].

Джерелами ресурсів та засобами розв’язання глобальних проблем у нинішніх умовах виступають:

- офіційна допомога з боку економічно розвинених країн країнам, що розвиваються;

- іноземні приватні інвестиції;

- застосування економічних важелів управління якістю довкілля, зокрема субсидій і дотацій за виготовлення екологічно чистої продукції, за виконання державних екологічних проектів, екологічні платежі за всі види забруднення довкілля, виплати на охорону природи і поліпшення екологічних результатів, пільгове або дискримінуюче кредитування, оподаткування і ціноутворення, екологічне страхування тощо;

- об’єднання зусиль усіх країн світу для розв’язання глобальних проблем;

- збільшення витрат держав світового співтовариства на подолання насамперед екологічної кризи;

- створення за рахунок країн, які заподіяли найбільшої шкоди планеті, своєрідного фонду екологічної безпеки з метою ліквідації найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки;

- посилення відповідальності країн світового співтовариства за збереження природи;

- стимулювання виробництва таких зразків транспортних засобів, техніки, які б не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію всіх паливно-енергетичних ресурсів.

Складність розв’язання глобальних проблем сучасності не означає, що світова спільнота не усвідомлює згубної небезпеки їх ігнорування, потреби комплексного міждержавного підходу до їх вирішення.

Поняття «глобальні проблеми» походить від французького слова «Global», що означає «всезагальний», «той, що охоплює всю земну кулю». Кожна з глобальних проблем породжена специфічними причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного способу виробництва, а з іншого – специфічною суспільною формою, особливістю розвитку відносин власності.

Найзагальнішою причиною загострення глобальних проблем, що характеризує технологічний спосіб виробництва, є демографічний вибух, який до того ж супроводжується нерівномірністю зростання населення в різних країнах та регіонах.

Демографічний вибух спричиняє загострення таких глобальних проблем, як продовольча, екологічна, сировинна, енергетична.

Важливими причинами загострення глобальних проблем, що розглядаються з погляду речового змісту, є:

1. Низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаощаджуючих, екологічно чистих технологій.

2. Швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів.

3. Варварське ставлення людини до природи.

За походженням, характером і способом розв’язання глобальні проблеми класифікуються на декілька видів:

проблеми, що виникають у сфері взаємодії природи і суспільства;

проблеми у сфері суспільних взаємовідносин;

проблеми розвитку людської цивілізації.

Необхідність пошуку шляхів розв’язання глобальних проблем людства породжена тими реальними загрозами, які виникли перед світовим співтовариством. Їх небезпечний характер для подальшого існування людства та пошук шляхів розв’язання наштовхує на два висновки.

Шляхи розв’язання таких глобальних проблем, як екологічна, паливно-енергетична та сировинна пов’язуються зі швидким розвитком і використанням основних видів відновлюваної енергії, як сонячна, вітрова, океанічна та гідроенергія річок; структурними змінами у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії: зростання частки вугілля в енергобалансі національних економік та зменшення газу і нафти, оскільки запасів останніх на планеті менше. А їх цінність для хімічної промисловості набагато більша. Свою роль у регулюванні зазначених процесів, у розв’язанні глобальних проблем повинні відіграти ООН. МВФ, СОТ, регіональні та галузеві організації, котрі мають великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних зусиль.

Для розв’язання глобальних проблем людство має в розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення, напрацьовано відповідні форми. Серед останніх слід назвати міжнародну комісію з навколишнього середовища і розвитку, яка розробляє програми покращання якості природного середовища та загального екологічного стану. Ця комісія і ряд інших міжнародних організацій визначають критерії екологічної безпеки, розробляють короткострокові та довгострокові програми захисту навколишнього середовища.

Важлива роль в охороні навколишнього середовища належить регіональному співробітництву. Так, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального використання природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є найбільш кризовим в екологічному плані.

Джерелами ресурсів та засобами розв’язання глобальних проблем у нинішніх умовах виступають:

- офіційна допомога з боку економічно розвинутих країн країнам, що розвиваються;

- іноземні приватні інвестиції;

- застосування економічних важелів управління якістю довкілля, зокрема субсидій і дотацій за виготовлення екологічно чистої продукції, за виконання державних екологічних проектів, екологічні платежі за всі види забруднення довкілля, виплати на охорону природи і поліпшення екологічних результатів, пільгове або дискримінуйте кредитування, оподаткування і ціноутворення, екологічне страхування тощо;

- об’єднання зусиль усіх країн світу для розв’язання глобальних проблем;

- збільшення витрат держав світового співтовариства на подолання насамперед екологічної кризи;

- створення за рахунок країн, які заподіяли найбільшої шкоди планеті, своєрідного фонду екологічної безпеки з метою ліквідації найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки;

- посилення відповідальності країн світового співтовариства за збереження природи;

- стимулювання виробництва таких зразків транспортних засобів, техніки, які б не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію всіх паливно-енергетичних ресурсів.

Складність розв’язання глобальних проблем сучасності не означає, що світова спільнота не усвідомлює згубної небезпеки їх ігнорування, потреби комплексного міждержавного підходу їх вирішення.

ВИСНОВКИ

Суперечливі погляди різних науковців та наукових шкіл та інститутів про предметне поле глобалістики далекі від завершення, так само як далекі від завершення самі процеси глобалізації. У міру того як будуть відкриватися нові сторони глобалізації, будуть загострюватися суперечки про суть цього явища і наслідки, які вона несе всьому людству. Зараз ясно лише те, що процес глобалізації вимагає найпильнішої уваги з боку наукового співтовариства і світової громадськості.

Не можна пускати на самоплив процеси, що трансформують світ до невпізнання, створюють нову кіберреальность і разом з нею і нової людини. Необхідні зусилля вчених усіх країн для вироблення адекватних процесу глобалізації рекомендацій щодо подолання її негативних наслідків. Постає питання про формування особливого світогляду, який дозволить суспільству планети усієї планети Земля усвідомити свою відповідальність за зміни, що відбуваються в світі і свій обов'язок перед наступними поколіннями людей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дергачов В.О. «ГЕОПОЛИТИКА». - Київ: ВИРА-Р, 2000, - 448 с.

2. Дергачов В. О. «ГЕОЭКОНОМИКА (Современная геополитика)»,

Підручник для вузів. - Київ, ВИРА-Р, 2002, - 512 с.

3. Дергачов. В.О., «Цивилизационная геополитика (Геофилософия)»,

Міждисциплінарний підручник для вузівв. Київ: ВИРА-Р, 2004. - 672 с.

4. Дергачов В. О. «Глобалистика». — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 303 с.

5. Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2013. Серія: Політологія. — Севастополь, 2013.
6. Шинковський М.Ю., Ш 62 «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ»: Навчальний посібник. Вид. 2-е (доп.). – Владивосток: Видавництво ВГУЭС, 2005. – 284 с.

7. «Будущее человечества: глобальные проблемы современности и сценарии будущего: методические указания для студентов всех спеціальностей» / сост. О. В. Беззубова; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 36 с.

8. «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Междисциплинарный научно-популярный сборник статей». – М: Вид-во МГУ, 2006. – 288 с.

9. Ильїн И.В., Урсул А.Д.»Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальних процессов)». М.: Вид-во МГУ, 2009. –232 с.

10. . Дугин А. Г. Теория многополярного мира / А. Г. Дугин. – М. : Евразийское движение, 2013. – 532 с.

11. Дугин А. Г. Теория многополярного мира / А. Г. Дугин. – М. : Евразийское движение, 2013. – 532 с.

12. Турсунова Р. Ю. Феномен духовности и её компоненты в условиях глобализации / Р. Ю. Турсунова // Политика и общественные науки в эпоху глобализации: материалы междунар. научн. форума / Институт фундаментальных исследований (3-4 сентября 2012 г., Харьков). – Х. : ИФИ, 2012.

13. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри/ В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

14. Носов О. О фундаментальних причинах финансовых кризи сов и жизнеспособности финансовых рынков в совре- менной форме / О. Носов // Экономика Украины. – 2011. – № 4(585) – 96 с.

15. Возний К. Економічне вчення буддизму / К. Возний. – Тернопіль : Економічна думка.

16. Арора В. Оценка влияния Китая / В. Арора, А. Вамвакидис // Финансы и развитие. – 2010. – № 12.

17. Рябинина Л. Сущностные особенности современных денег и их функции / Л. Рябинина // Экономика Украины. – 2011. – № 6(587) – 96 с.

18. Вісник НБУ № 5 (231) травень 2015.

19. Вісник НБУ № 4 (230) квітень 2015. [24-31с.].

20. НБУ: Макроекономічний та монетарний огляд. Травень 2015 р.[4-7c.].

21. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І.Тимошенко,О. І.Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007.– 57 с.

Глобалістика та глобальні проблеми. Класифікація глобальних проблем людства