Розвиток майнового страхування в Україні

PAGE \* MERGEFORMAT12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет економічних наук

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Розвиток майнового страхування в Україні»

Студентки 3-го курсу

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Нефедової О. А.

Керівник: к.е.н, доцент Бридун Є. В.

Кількість балів: ___________________

Члени комісії:

_______ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис

Київ — 2015

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ….….5

1.1. Сутність і механізм майнового страхування………………………………….5

1.2. Види майнового страхування…………………………………………………..8

1.3. Системи страхування майна…………………………………………………..14

РОЗДІЛ ІІ ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ…………………………………………………….16

2.1. Фінансові показники ринку майнового страхування України……………...16

2.2. Проблеми майнового страхування в Україні………………………………...20

РОЗДІЛ ІІІ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СРАХУВАННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ СК «АСКО ДОНБАС-ПІВНІЧНИЙ»…………………………………………...22

3.1. Послуги страхового підприємства ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» зі страхування майна………………………………………………………………….22

3.2. Фінансові показники діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний»…..25

3.3. Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема………………………………………………………………………………33

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….37

Додаток А…………………………………………………………………………...39

ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що в сучасному світі майнові інтереси як фізичних, так і юридичних осіб постійно знаходяться в стані ризику, а майнове страхування виступає у ролі засобу захисту, за допомогою якого мінімізується негативний вплив різноманітних явищ у суспільному житті і здійснюється превентивність чи повне усунення небажаних наслідків ризиків. Таким чином, об’єктивна необхідність існування та розвитку майнового страхування в державі, а також, його дослідження, викликана тим, що воно є ефективним та раціональним засобом захисту майнових інтересів як населення, так і господарюючих структур, а пріоритетність цього виду страхування у системі страхових відносин зумовлена тим, що майно є джерелом соціально-економічного розвитку, важливою та невід’ємною складовою національного багатства держави та характеристикою її економічної могутності.

Теоретичні та практичні аспекти майнового страхування досліджувались у роботах вітчизняних науковців: В. Д. Базилевича, Н. Н. Внукової, О. Д. Вовчак, С. С. Осадця, О.Д. Заруби та ін. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили також західні вчені:А. Манес, Д. Бланд, Дж. Діксон, В. Гейльман, В. Гаврийський, Д. Фарні.

Метою курсової роботи власне і є аналіз розвитку майнового страхування в Україні, а також з’ясування умов, в яких розвивається даний ринок.

Основними завданнями курсової роботи є: здійснення огляду ринку майнового страхування в Україні; аналіз особливостей різних видів майнового страхування; розгляд динаміки страхових премій та виплат даної галузі в цілому та у розрізі видів; встановлення основних тенденцій і проблем розвитку даної галузі та шляхів вирішення останніх.

Об’єктом дослідження виступає майнове страхування. Відповідно, предметом дослідження є влив макроекономічних показників на його розвиток.

При вирішенні поставлених завдань застосовувались такі методи, як метод аналізу й синтезу, економічного аналізу, факторного аналізу та статистичної обробки даних.

У першому розділі роботи визначено сутність поняття «майнове страхування», описано механізм та системи майнового страхування, а також подано класифікацію останнього за окремими ознаками, зокрема, за ризиками страхування.

У другому розділі проведено аналіз всього ринку майнового страхування України, описано тенденції його розвитку протягом 2009 — 2014 років та визначено проблеми, з якими зіштовхується український ринок страхування майна.

У третьому розділі проаналізовано розвиток майнового страхування за 2009 — 2014 рр. в страховому підприємстві ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний, яке вибрано для аналізу у зв’язку з тим, що надає свої послуги на сході України, де у ході останніх подій існують додаткові ризики страхування. Крім того у третьому розділі запропоновано шляхи вирішення проблем майнового страхування, описаних в роботі.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Сутність і механізм майнового страхування

Майнове страхування є найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування, в якій об’єктом страхування є майнові інтереси фізичних та юридичних осіб, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном в найрізноманітніших його проявах.

Мета майнового страхування, суттю якої є відшкодування збитку, пов’язаного з майновими витратами, полягає в тому, що до і після настання страхового випадку фінансово-матеріальний стан страхувальника має бути незмінним, у зв’язку з чим є проблеми оцінки вартості страхування майна, визначення страхової суми та страхового тарифу (додаток А) [13, с. 117] .

Конкретні страхові випадки встановлюються під час страхування майна характером ризику майнового страхування, під яким розуміють факт пошкодження, знищення або втрата майна внаслідок: пожежі; удару блискавки; вибуху; падіння літальних апаратів; бурі, граду; повені; землетрусу; осідання ґрунту; зсуву, обвалу; пошкодження водою зі систем водопостачання, опалення, каналізації та аналогічних систем; крадіжки зі зломом; протиправних дій третіх осіб; наїзду транспортних засобів; пошкодження димом; звукового удару і т. ін. Та сам лише факт не є достатньою підставою для виникнення зобов’язань страховика з виплати страхового відшкодування та права страхувальника вимагати його замало. Для виникнення таких зобов’язання страховика та права страхувальника необхідною умовою є наявність певних економічних та юридичних наслідків ушкодження, пропажі, розкрадання майна. І наслідками, які враховуються у страхуванні, є збиток — той майновий інтерес, на предмет якого, власне, і здійснюється страхування. Тому, другим після встановлення факту пошкодження або загибелі майна пунктом у порядку виплати страхового відшкодування є визначення причин, що зумовили збиток. І коли складається страховий акт, до якого потім мають додаватися одержані в органах пожежного нагляду, державної автомобільної інспекції, судово-слідчих органах та інших установах документи про підтвердження та обставини настання страхового випадку, то визначені причини збитку прописуються в страховому акті разом з фактом, розмірами та наслідками цього збитку і визначеними розмірами страхового відшкодування. Та якщо в результаті страхового випадку не завдано збитків майну страхувальника, яким може бути як власник майна, так і власник за договором оренди або найму, то немає потреби у страховій виплаті. Немає потреби у страховій виплаті і коли збиток взагалі зумовлений обставинами, які не забезпечуються договором страхування. Наприклад, страховики не компенсують збитки, що виникли внаслідок:

 • навмисних або необережних дій страхувальника по відношенню до предмета страхування;
 • приховування дефектів або дійсної вартості майна;
 • загибелі (знищення) майна у результаті самозаймання, вибуху та ін. за участю страхувальника;
 • пошкодження, руйнування майна, що підлягає конфіскації, реквізиції, арешту;
 • крадіжки, розкрадання, грабежу за змовою з третіми особами (шахрайство, спроба введення страховика в оману, змова з метою отримання страхового відшкодування) та ін. [13, c. 122]

Більше того, у договорі страхування або страховому полісі застерігаються ще умови, за яких страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у зв’язку з недотриманням страхувальником певних вимог (дій), що пропонуються йому умовами страхування. Наприклад, такими умовами може передбачатися, що у разі пошкодження, втрати або викрадення майна страхувальник зобов’язаний:

 • негайно, у строк, зазначений у договорі, повідомити про страховий випадок страховику (особисто, по телефону, факсом, телеграмою тощо);
 • вжити всі заходи для зменшення збитку і порятунку майна (наприклад, у разі пожежі невідкладно повідомити у пожежну службу, спробувати перенести речі у безпечне місце тощо);
 • негайно повідомити про те, що трапилося, у компетентні органи (міліцію, пожежну, аварійну службу і т. ін.);
 • зберігати постраждале майно у тому вигляді, який спричинив страховий випадок, до прибуття представників офіційних органів або страховика;
 • надати представнику страховика можливість безперешкодного огляду й обстеження пошкодженого майна, а також майна, що становить комерційну таємницю;
 • повідомити страховику (страховому експерту) всі відомості (якщо потрібно, то в письмовому вигляді) та пред’явити документи, необхідні для виявлення причин та обставин настання страхового випадку [13, c. 124].

У разі настання страхового випадку та дотримання всіх узгоджених умов страхування страховик на підставі заяви страхувальника і страхового акта зобов’язаний виплатити страхове відшкодування, що здійснюється у межах страхової суми, яка встановлюється у межах вартості майна за цінами і тарифами, чинними на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов’язкового страхування. А у тих випадках, коли страхувальник і страховик не можуть точно визначити дійсну вартість майна, наприклад, страхуючи від вогню товарні запаси та інші товарно-матеріальні цінності на складах проміжного зберігання, сировину і матеріали, призначені для перероблення і т. ін., має місце домовленість про попередню оцінку вартості застрахованого майна, яка є основою для визначення розміру страхової премії. І далі періодично протягом строку страхування страхувальник звітує перед страховою компанією про фактичну наявність та вартість майна, які можуть протягом даного строку змінюватися, що, як правило, трапляється після таких подій, як: ремонт чи реконструкція житлового будинку, заміна обладнання, модернізація виробництва. Таким чином, може виникнути ситуація, коли зазначена у страховому полісі вартість майна буде нижчою його дійсної вартості станом на певну дату і власник майна не матиме змоги у разі загибелі майна отримати страхове відшкодування у повному обсязі. Аби вберегти себе від такої ситуації, страхувальник має можливість укласти зі страховою компанією договір про збільшення вартості застрахованого майна, заплативши за страхування додаткову плату.

1.2. Види майнового страхування

Існує ряд класифікаційних ознак, за якими майнове страхування можна поділити на певні види. Зокрема, до таких ознак відносяться: об’єкти та суб’єкти страхування, ступінь охоплення, форми страхування, рід небезпеки (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Класифікація майнового страхування

Класифікаційні ознаки

Види майнового страхування

Об’єкти страхування

Страхування майна, майнових і матеріальних інтересів державного сектору економіки

Страхування об’єктів кооперативного сектору економіки

Страхування тих самих об’єктів орендованого сектору економіки

Страхування об’єктів приватного підприємницького сектору

Страхування майна спільних підприємств

Страхування майна цивільного сектору

Продовження таблиці 1.1

Суб’єкти страхування

Страхування майнових ризиків фізичних осіб

Страхування майнових ризиків юридичних осіб

Ступінь охоплення

Групове страхування

Індивідуальне страхування

Форми страхування

Обов’язкове страхування

Добровільне страхування

Рід небезпеки

Страхування різного майна (виробничого, домашнього, державного та ін.) від вогню та інших стихійних лих

Страхування сільськогосподарських культур від посухи та інших стихійних лих

Страхування тварин від падежу або вимушеного забою

Страхування будь-якого майна, у т.ч. транспортних засобів від крадіжки, аварій, викрадення та ін. подібних ризиків

Крім поділу за класифікаційними ознаками, наведеними в табл. 1.1, майнове страхування поділяють на види ще й за ризиками і найбільш поширеними видами майнового страхування за даною ознакою є страхування: від вогню та стихійних лих; будівельно-монтажних ризиків; перерв у виробництві (бізнесі); транспортних засобів та вантажів; комерційних ризиків (кредитів, інвестицій, іншої фінансової діяльності).

Стандартний поліс вогневого страхування передбачає страхове покриття насамперед на випадок пожежі, удару блискавки, вибуху газу, парових котлів, газопроводів або інших аналогічних пристроїв, а також відшкодовує витрати страхувальникові у випадку, коли за наявності очевидної загрози пожежі виникає необхідність розібрати і перенести будівлю або інше майно у безпечне місце. Крім того, у стандартний поліс страхування від вогню включається ридер, тобто — такі додаткові ризики, як: ураган, землетрус, вплив диму, падіння повітряного судна на житловий будинок та ін. Та, разом з тим, вогневе страхування відшкодовує не будь-які збитки, нанесені майну у результаті дії вогню. Зокрема, збитки, що виникли внаслідок навмисного підпалу , страхові компанії, як правило, не відшкодовують. Також у більшості випадків не відшкодовуються збитки, заподіяні пожежею внаслідок воєнних дій, громадських заворушень, впливу радіації, порушення страхувальником правил протипожежної безпеки. А от збитки, що виникли внаслідок вжитих страхувальником заходів із гасіння пожежі і розчищення руїн, а також інші витрати, які власники майна зазнали від настання страхового випадку для запобігання шкоді від вогню або зменшення її, страховики відшкодовують, стимулюючи тим самим протипожежну безпеку, активні дії власників щодо захисту від вогню свого застрахованого майна, яким можуть бути будівлі та споруди виробничого призначення; житлові будинки; дачні будинки; офіси; готелі; виробниче, технологічне та інше обладнання; домашнє майно; сировину та матеріали; товари на складах; виставкові зразки), але не грошові документи, цінні папери і готівка страхувальника, страхове покриття щодо яких не надається стандартним страховим полісом. Що стосується вартості страхування майна від вогню (страхової премії), то вона залежить від виду і характеристики майна, що береться на страхування, умов і особливостей його зберігання та експлуатації, строку страхування, страхових ризиків, а також інших факторів, що обчислюються згідно з тарифами, які діють у страховій організації.

Для страхування будівельно-монтажних ризиків, яке включає в себе страхування CAR (contractor’s all risk) та страхування EAR (erection all risk), страховим випадком є будь-яка непередбачувана подія, не виключена умовами страхування, яка призвела до загибелі або пошкодження застрахованого майна, що означає, що за своєю суттю зазначений вид страхування є страхуванням від усіх ризиків, серед яких варто зазначити такі події, як: вогневі ризики; падіння літальних апаратів та їх частин; стихійні лиха.; протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, грабіж, розбій); ненавмисні порушення норм і правил виконання робіт (халатність, недбалість і т. ін.) особами, які не є відповідальними за організацію робіт; помилки під час монтажу; аварійні події. Та є різниця між CAR та EAR, яка полягає в тому, що за першим видом страхування не покриваються ризики проектувальника, а за другим — ризики виробника устаткування, з чого, в свою чергу, слідує певна відмінність переліків об’єктів, які можуть бути застраховані за CAR, а які за EAR. За договором страхування CAR можуть бути застраховані: об’єкти будівельних робіт; обладнання будівельного майданчика; будівельні машини; транспортні засоби, що використовуються на будівельному майданчику (якщо вони не допущені до експлуатації на дорогах загального призначення); витрати з розчищення території після страхового випадку; об’єкти, на яких або біля яких ведуться роботи. За договором страхування EAR можуть бути застраховані: монтаж і пробний пуск усіх видів машин, механізмів і конструкцій; машини, пристрої та обладнання для здійснення монтажу (наприклад, крани, щогли, лебідки, компресори); предмети, що перебувають на монтажному майданчику та взяті на зберігання застрахованим; витрати з очищення території після страхового випадку; додаткові витрати з оплати понаднормових робіт, перевезення вантажу з підвищеною швидкістю (в особливих випадках — повітряним транспортом), якщо ці витрати безпосередньо пов’язані з ліквідацією збитку, що підлягає відшкодуванню. Крім поділу страхування на CAR та EAR, для страхування будівельно-монтажних робіт нема і спільних і єдиних тарифних схем, бо кожен об’єкт будівництва є індивідуальним і на страховий тариф впливатимуть такі чинники, як, наприклад, кількість поверхів будинку, спосіб і строк будівництва, вид фундаменту, досвід забудовника та багато іншого.

За страхування від перерв у виробництві (бізнесі) страхувальник застраховує себе від шкоди, що зумовлюється зупинкою виробництва у результаті настання події, яка за договором страхування є страховим випадком. Відшкодовуються збитки страхувальника від перерви у діяльності, які складаються з недоотриманого в результаті зменшення оборотів виробництва прибутку та робіт, послуг і витрат на продовження застрахованої господарської діяльності.

Транспортні засоби (каско) та вантажі (карго) є об’єктами транспортного страхування — виду майнового страхування, що включає страхування від небезпек, які виникають на всіх видах шляхів сполучення: сухопутних, повітряних, річкових, морських, змішаних. Одночасно з транспортним засобом можуть бути застраховані додаткове устаткування і приладдя до нього, що не входять до його комплекту згідно з інструкцією заводу-виробника, а також багаж, що перевозиться як на засобі транспорту, так і на його причепі, крім антикварних і унікальних за своєю суттю предметів, виробів з дорогоцінних металів, коштовних і напівкоштовних каменів, предметів релігійного характеру, колекцій, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів і фотознімків та предметів, які не є власністю страхувальника чи когось з членів його сім’ї. Здійснюється страхування транспортних засобів згідно з вибором страхувальника за одним з чотирьох варіантів, які передбачають повне або часткове покриття збитку у разі пошкодження, знищення або втрати транспортного засобу. Зокрема, перший варіант страхування передбачає повне покриття збитку, окрім пошкодження шин у разі зносу протектора вище допустимого за величиною малюнка протектора рівня або відновлених шин шляхом наварювання протектора. За другим варіантом страхувальнику пропонується часткове покриття збитку, який був нанесений внаслідок стихійного лиха, пожежі, вибуху, дорожньо- чи водно-транспортної пригоди, викрадення або угону, спроби викрадення (угону), включаючи крадіжку окремих частин, приладдя і деталей транспортного засобу. Третій варіант передбачає лише відшкодування збитку, заподіяного у результаті стихійного лиха, дорожньо- чи водно-транспортної пригоди (за винятком розбиття скла або пошкодження шин, якщо при цьому транспортному засобу не нанесено інших пошкоджень), викрадання (угону). Четвертий варіант, як і два попередніх, також передбачає часткове покриття збитку, але останній має бути спричинений тільки пожежею, вибухом, дорожньо- чи водно-транспортною пригодою (окрім бою скла або пошкодження шин, якщо при цьому транспортному засобу не нанесено інших пошкоджень). А ті збитки, які були заподіяні в результаті воєнних дій, введення воєнного стану, громадських заворушень, радіоактивного зараження, не відшкодовуються як за жодним з чотирьох описаних варіантів страхування транспортних засобів, так і за трьох умов страхування вантажів (з відповідальністю за всі ризики; з відповідальністю за окрему аварію; без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі), яке відокремлюється від страхування каско з огляду на те, що власники транспортних засобів і власники вантажів, що перевозяться цими засобами можуть бути різними особами.

Страхування кредитів передбачає здійснення страховиком виплат страхового відшкодування у випадках невиконання контрагентами страхувальника зобов’язань із повернення наданого кредиту або несплати відсотків за користування ним з обумовленої в договорі страхування причини.

Дане страхування має кілька різновидів, які можуть бути класифіковані за певними ознаками (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Класифікація страхування кредитів

Класифікаційні ознаки

Види страхування кредитів

Коротка характеристика

Об’єкти страхування

Страхування комерційних (торговельних) кредитів

Страхування ризику неотримання компанією-постачальником грошей за відвантажену на умовах відстрочення платежу продукцію компанії-покупця

Страхування банківських кредитів

Страхування непогашення кредиту

Страхування експортного кредитування

Страхування комерційних кредитів експортера-страхувальника імпортерам-контрагентам та (або) авансові

Продовження таблиці 1.2

платежі імпортера. Можливі два варіанти страхування експортера: страхування на випадок неплатоспроможності (банкрутства) іноземного покупця і страхування ризику затримки платежу до настання фактичної неплатоспроможності.

Характер страхових ризиків

Страхування від економічних ризиків

Страхування від ризиків банкрутства приватного покупця, відмови від платежу або прийняття товару, несплати боргу в обумовлений строк та ін.

Страхування від політичних ризиків

Страхування від ризиків воєнних дій, громадських заворушень і революції, націоналізація, конфіскація, введення ембарго, заборона на переказ платежів за кордон, скасування імпортних ліцензій, неплатежі державних покупців і т. ін.

Характер застрахованих кредитів

Страхування кредитів, наданих резидентам страхувальника

Страхування кредитів, наданих нерезидентам

1.3. Системи страхування майна

Страхування майна може здійснюватися за такими 4-ма система, як страхування за: дійсною вартістю, системою пропорційної відповідальності, першим ризиком та граничною відповідальністю.

Страхування за дійсною вартістю полягає у визначенні фактичної вартості майна на день укладання договору страхування. У цьому випадку страхове відшкодування дорівнює величині збитку.

Страхування за системою пропорційної відповідальності — це часткове, неповне страхування об’єкта, виплата страхового відшкодування за яким розраховується згідно з наступною формулою:

(1.1)

де — фактична сума збитку;

— страхова сума за договором;

— сума майна за страховою оцінкою.

За системою страхування за першим ризиком збиток у межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) не відшкодовується [13, c. 121].

Суть системи страхування граничної відповідальності полягає у визначенні мінімального та максимального рівнів збитків (меж відшкодування), що підлягають компенсації з боку страховика.

В межах обраної тієї чи іншої системи страхування майна під час визначення обсягу відповідальності страховик може застосовувати франшизу, яка звільняє його від відшкодування страхувальнику збитків, що не перевищують зазначеної величини шляхом перекладання відшкодування дрібних збитків на страхувальника. Крім того, існує можливість вибору одного з двох видів франшиз, адже остання буває як умовною (інтегральною), так і безумовною (ексцедентною). Безумовна франшиза передбачає, що страховик не виплачує відшкодування за збитком, який не перевищив розміру обумовленої франшизи, але повністю відшкодовує збиток, що перевищив даний розмір. А безумовна франшиза є тією частиною збитку, що в будь-якому випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і вираховується із загальної суми відшкодування, що підлягає виплаті страхувальнику. Наявність франшизи позначається у страховому полісі спеціальним застереженням: «вільно від х відсотків», а виражається франшиза або у відсотках від страхової суми чи збитку (пропорційна частка), або у грошовому вираженні (абсолютна величина).

Крім того, на практиці існують інструменти і для коригування страхових сум за полісами страхування в умовах девальвації чи ревальвації національної валюти.

Наразі для нас найактуальніші інфляційні очікування. Якщо національна валюта слабшає, а вартість товарів, обладнання, робіт, будматеріалів на внутрішньому ринку зростає, то цілком реальна ситуація, коли на момент збитку виплата в гривнях виявиться недостатньою як для компенсації збитку страхувальника, так і для відновлення його втраченого майна, тобто виникне ситуація недострахування, у разі якої при виплаті страхова компанія застосовує так звану пропорцію: страхове відшкодування виплачується у такій же пропорції до розміру збитку, як страхова сума співвідноситься з ринковою вартістю майна. Наприклад, якщо вартість імпортного обладнання та устаткування, становить 100 тис. дол. США, то в страховому полісі, оформленому до початку падіння національної валюти, була вказана сума в розмірі 800 тис. грн. Припустимо, що половина обладнання знищена в результаті страхового випадку. А у новій реальності у разі знищення половини майна, яким є обладнання і устаткування, навіть отримавши 400 тис. грн. страхового відшкодування страхувальник буде вже не в змозі придбати таке ж нове обладнання замість втраченого. Більше того, оскільки 800 тис. грн. уже не є еквівалентом 100 тис. дол., а складають тільки близько 40 тис. дол., то в наявності маємо факт недострахування на 60%. Це означає, що відповідно до законодавства України страхова компанія зобов'язана виплатити відшкодування в такій же пропорції, тобто на 60% менше. 

РОЗДІЛ ІІ

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

2.1. Фінансові показники ринку майнового страхування України

Ринок страхових послуг є найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків України [8]. За даними звітності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на 31.12.14 на ринку ризикового страхування України, до якого входить ринок майнового страхування, страхові послуги надавало 325 компаній, що, хоча і дещо менше 345 компаній у 2013 році, але все рівно становить більшу частину усіх діючих Україні страхових компаній (85% з 382 компаній).

Розглядаючи структуру чистих страхових премій за послуги зі страхування майна за видами (див. табл. 2.1), варто відмітити суттєве переважання добровільних видів страхування над обов’язковими.

Таблиця 2.1

Чисті страхові премії за період 2009 — 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн.

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всього добровільні види

7884237,2

7703046,2

5970082,9

11359817,9

11488806,1

9345720,6

Страхування залізничного транспорту

25077,4

18712,6

58006,7

68805,0

54511,0

41941,5

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

3448112,1

3064987,5

1800307,1

3243068,8

3270423,0

3059813,4

Страхування повітряного транспорту

18443,7

18202,3

2863,5

5575,5

9649,8

11079,6

Страхування водного транспорту

33909,8

28211,3

8596,4

32615,4

22812,7

21326,9

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

378596,7

801675,9

657462,3

948702,4

965656,2

860404,2

Страхування від вогневих ризиків

930997,5

1156295,8

1015813,4

1830040,0

1649286,7

1250366,3

Продовження таблиці 2.1

Страхування іншого майна

1489866,3

1680822,1

1027353,8

2606524,6

2489676,7

2045130,4

Страхування кредитів

744296,6

256445,2

185209,6

498020,7

683963,5

388209,1

Страхування інвестицій

-14,7

2,0

-40628,1

4,9

6168,4

9,5

Страхування фінансових ризиків

905077,3

755681,4

1257832,3

2098397,2

2401323,2

2019078,3

Страхування судових витрат

2,0

0,6

0,2

0,4

9,1

2730,1

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

-90127,5

-77990,6

-2734,3

28063,0

-64674,2

-354368,7

Всього обов'язкові види

202790,5

234611,2

199738,4

311364,0

271303,6

307666,5

Авіаційне страхування цивільної авіації

202253,3

222931,6

200501,0

255271,8

223652,7

265759,5

Страхування засобів водного транспорту

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Страхування врожаю с/г культур

433,4

11633,5

-923,3

0,0

0,0

1,3

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура)

0,0

0,0

0,0

34580,6

0,0

-1,3

Страхування тварин

52,0

46,1

72,7

12,7

47,9

58,3

Страхування предмета іпотеки

0,0

0,0

0,0

21498,9

47603,0

41698,7

Страхування будівельно-монтажних робіт

51,8

0,0

87,8

0,0

0,0

0,0

Всього майнового страхування

8087027,7

7937657,4

6169821,3

11671181,9

11760109,8

9653387,0

Частка добровільних видів, %

97,5

97,0

96,8

97,3

97,7

96,8

Частка обов'язкових видів, %

2,5

3,0

3,2

2,7

2,3

3,2

В цілому той факт, що частка добровільних видів страхування значно переважає частку обов’язкових, говорить про необхідність перегляду державної політики щодо формування переліку обов’язкових видів страхування. Але загалом, за результатами 2014 року на майнове страхування припадала майже половина (49,2%) всіх страхових премій, що є позитивним явищем для ринку майнового страхування України.

Що стосується структури чистих страхових виплат (див. табл. 2.2) зі страхування майна, то більша їх частина, а точніше — майже всі виплати (99,5%), також здійснювалися за добровільними видами страхування, особливо за страхуванням наземного транспорту, збільшившись у 2014 році порівняно з 2013 роком загалом на 97 740,4 тис. грн.

Таблиця 2.2

Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн.

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всього добровільні види

4607313,2

4150677,3

2687810,9

2679208,6

1995025,5

2092765,9

Страхування залізничного транспорту

-125,9

0,0

224,0

6480,9

2293,8

3375,3

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

2377013,0

1693035,6

1333441,2

1440177,3

1514356,0

1617455,8

Страхування повітряного транспорту

2879,3

2856,4

1119,7

9022,0

7193,9

450,5

Страхування водного транспорту

12138,6

5069,9

12433,3

28016,7

8927,7

5245,5

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

12690,4

27825,5

23784,3

50854,7

67280,6

30395,7

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

160026,0

176992,9

156681,8

143023,1

69072,3

161725,3

Страхування іншого майна

109710,7

133825,2

266278,6

399751,2

137634,1

172508,5

Страхування кредитів

355114,6

151089,8

52318,7

163904,9

98812,5

59969,2

Страхування інвестицій

0,0

0,0

0,0

0,0

203,5

0,0

Страхування фінансових ризиків

1577866,5

1959133,9

840251,5

437977,8

89251,2

41639,9

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

0,0

848,1

1277,8

0,0

0,0

0,2

Всього обов'язкові види

14768,2

5194,3

48442,1

2658,9

74774,6

9775,1

Авіаційне страхування цивільної авіації

14764,8

5194,3

48435,4

2658,9

22740,3

9750,2

Страхування предмета іпотеки

0,0

0,0

0,0

0,0

52012,3

0,0

Страхування будівельно-монтажних робіт

3,4

0,0

6,7

0,0

22,0

24,9

Всього майнового страхування

4622081,4

4155871,7

2736253,0

2681867,5

2069800,1

2102541,0

Частка добровільних видів, %

99,7

99,9

98,2

99,9

96,4

99,5

Частка обов'язкових видів, %

0,3

0,1

1,8

0,1

3,6

0,5

Порівняння страхових премій та страхових виплат дає змогу визначити збитковість страхової суми (див. табл. 2.3)

Хоча значення показника величини ризику щодо збитковості страхової суми протягом 2009—2014 рр. коливається в межах від 0,57 до 0,18 , що свідчить про часткову наявність ризику збитковості загальної страхової суми майнового страхування, все ж таки спостерігається тенденція зменшення даного показника, а з включенням до розрахунків показників перестрахування, які не входять до чистих премій і виплат, ризик збитковості зникає.

Таблиця 2.3

Збитковість страхової суми

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Загальний обсяг відповідальності (страхової суми) за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

8087027,7

7937657,4

6169821,3

11671181,9

11760109,8

9653387,0

Сума виплачених страхових відшкодувань за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

4622081,4

4155871,7

2736253,0

2681867,5

2069800,1

2102541,0

Збитковість страхової суми

0,57

0,52

0,44

0,23

0,18

0,22

2.2. Проблеми майнового страхування в Україні

Незважаючи на те, що майнове страхування займає найбільшу частку страхового ринку України за обсягами страхових премій та виплат, які складають більше 70 %, страховий ринок майнового страхування України має досі не використані резерви. В державі застраховано лише близько 10% ризиків, тоді як у більшості розвинених країн цей показник досягає 90 — 95%. Крім того, частка валових страхових премій у відношенні до ВВП за результатами 2014 року впала на 0,3 в. п. і становила 1,7%, що засвідчило той факт, що страховий  ринок України загалом, а значить, і ринок майнового страхування зокрема, не  акумулює  значного  обсягу  інвестиційних ресурсів та не справляє відчутного впливу на процес  перерозподілу  валового внутрішнього продукту, адже середньосвітовий показник становить близько 7%.

Основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню майна в Україні, є невисокий рівень страхової культури, зниження рівня страхових виплат компаніями, зменшення кількості укладених договорів, використання деякими страховиками практики демпінгу без забезпечення ними виконання взятих на себе зобов’язань та з прикриттям недостовірною звітністю, яка не дає змоги оцінити реальний фінансовий стан таких страховиків, що спотворює можливість споживача зробити усвідомлений вибір. Також внаслідок девальвації національної валюти в Україні є проблема недостахування майна. Крім того, на сході країни існують додаткові проблеми, пов’язані зі страхуванням майна, які полягають у тому, що страхові компанії, з одного боку, почавши виплати за страховими подіями, які будуть в майбутньому визнаватися терористичними актами, порушать умови договорів, а з іншого боку, у разі несплати клієнтам потраплять під санкції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Орган нагляду). І за таких умов виведення з ринку тих страховиків, які не мають можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий стан, не достатньо для поліпшення ситуації на вітчизняному ринку страхування майна.

РОЗДІЛ ІІІ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СРАХУВАННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ СК «АСКО ДОНБАС-ПІВНІЧНИЙ»

3.1. Послуги страхового підприємства ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» зі страхування майна

Страхове підприємство ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» надає страхові послуги на території 8 регіонів України, а саме: у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Львівській областях та у м. Києві, де воно має 37 філій, 17 з яких (46% усіх філій) розташовано у Донецькій, а 12 (32%) — у Луганській областях і на які припадає близько 90% страхових премій «АСКО Донбас-Північний». І у 2013 році за підсумками 2012 року дане підприємство стало переможцем Національної премії Insurance Top у сфері страхування і отримало диплом лідера класу «Найбільший страховик Східного регіону».

Серед решти страхових послуг, «АСКО Донбас-Північний» надає такі послуги майнового страхування, як страхування житла та майна, страхування майна підприємств, автострахування, страхування вантажів підприємств та сільськогосподарське страхування.

Страхування житла та майна «АСКО Донбас-Північний» здійснює на основі договорів страхування «Економ», «Економ плюс» та «Замовний». Зокрема, договір «Економ» дає змогу застрахувати житло і майно від усіх видів ризику без попереднього їх огляду та оцінки. Страхувальник має можливість самостійно обрати страхову суму, яка може становити 10 000, 15 000, 25 000, 35 000, 50 000, 75000 чи 100 000 грн. Страховий платіж становить від 58 до 1800 грн. в рік. Крім того, договором «Економ» передбачається система знижок за беззбитковість страхування минулих періодів. Договір «Економ плюс» забезпечує додаткове відшкодування збитку, завданого страхувальнику чи членам його родини, а страховий платіж дорівнює вартості договору «Економ» плюс 20%. За договором «Замовний» послуги страхування надаються тим, хто вирішив, що: для житла та майна небезпечними є не всі ризики, а лише деякі з них; є лише деякі найбільш цінні речі, які б і хотілося застрахувати; сума 100 000 грн. не покриє збитки у разі настання страхового випадку. Страховий платіж за договором «Замовний» складає 0,05 — 0,6% від страхової суми залежно від обраних ризиків.

Майно підприємств «АСКО Донбас-Північний» страхує на основі договорів «Бізнес-Економ» та «Бізнес-Замовний» (див. табл. 3.1)

Таблиця 3.1

Договори страхування майна підприємств СК «АСКО Донбас-Північний»

«Бізнес-Економ»

«Бізнес-Замовний»

Об’єкти страхування

весь майновий комплекс (приміщення, обладнання, інвентар, товар)

будь-який промислові комплекси (офіси, магазини, салони, готелі, ресторани, навчальні заклади і ін. підприємства) вартістю до 5 млн. грн.

Ризики страхування

пожежа, вибух, удар блискавки ( а для «Бізнес-Економ і інші вогневі ризики); стихійні лиха; аварії систем водопостачання, опалення та каналізації; протиправні дії третіх осіб

Страхова сума

від 25 тис. до 500 тис грн.

більше 250 тис. грн.

Страховий платіж

від 160 грн. в рік

0,2 — 6,0% від страхової суми залежно від виду діяльності підприємства без врахування можливих знижок

Послуги автострахування «АСКО Донбас-Північний» надає, зокрема, за договором страхування «Повне КАСКО», який дає страхувальнику змогу отримати страхове відшкодування у разі ДТП, угону, викрадення, знищення транспортного засобу та додаткового обладнання, нанесення шкоди третіми особами (хуліганських дій), пожежі, удару блискавки, падіння дерев та інших стихійних лих. Страховий платіж за договором страхування «Повне КАСКО» залежить від вартості автомобіля і для вітчизняних автомобілів складає 3,7 — 4,4%, а для зарубіжних — 3,7 — 5,6% від їхньої вартості. Зменшити вартість страхування дозволяють договір «Часткове КАСКО», який не передбачає виплату відшкодування у разі угону транспортного засобу, що знижує страховий платіж на 27,3% порівняно з договором «Повне КАСКО», та договір «Страхування автомобіля на випадок ДТП», страховий платіж за яким на 36,4% нижче, ніж платіж за договором «Повне КАСКО». Крім того, на вартість страхового полісу за всіма зазначеними договорами впливають рік випуску і стан автомобіля, стаж водія і його вік, кількість одночасно застрахованих транспортних засобів та наявність протиугінних пристроїв. Та, разом з тим, страхова компанія «АСКО Донбас-Північний», враховуючи , пропонує договір страхування недорогих автомобілів всім марок і моделей «Економ», для якого не має значення рік випуску автомобіля, а у разі ДТП, яке є єдиним ризиком, що страхується за договором «Економ», страховою компанією виплачується повна вартість ремонту без вирахування зносу і франшизи. Застрахувати за договором «Економ» можна автомобіль на суму від 2 500 до 50 000 грн., а страховий платіж становитиме від 10 грн. в місяць і більше залежно від страхової суми, а при оплаті одноразовим платежем навіть надається знижка.

Вантажі підприємств «АСКО Донбас-Північний» страхує за трьома пакетами ризиків, а саме:

 1. страхування всіх ризиків;
 2. страхування мінімальних ризиків (пожежа чи вибух, зіткнення з зовнішнім об’єктом, перекидання і зникнення безвісти транспортного засобу разом з вантажем);
 3. страхування окремих ризиків.

Всі витрати на страхування будуть віднесені до валових витрат підприємства і складуть 0,2 — 1,0% від визначеної страхувальником вартості вантажу залежно від пакету ризиків.

Сільськогосподарське страхування «АСКО Донбас-Північний» здійснює не лише комплексне, яке визначене законодавством України, а й пропонує часткове страхування, що включає набір ризиків, які відповідають європейським стандартам страхування, а саме: страхування озимих зернових та технічних культур на випадок їх пошкодження або загибелі в результаті несприятливого впливу погодних явищ зимового періоду; страхування озимих та ярих зернових, а також технічних культур від граду і вогню, страхування врожаю сільськогосподарських культур переданих у заставу від граду, вогню, заморозків, посухи, урагану, надмірної вологості.

3.2. Фінансові показники діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний»

Розглядаючи структуру надходження премій ПрАТ СК «АСКО Донбас- Північний» зі страхування майна громадян за видами (див. табл. 3), варто відмітити суттєве переважання добровільних видів.

Таблиця 3.2

Премії ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отримані від громадян за період 2009 — 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн.

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всього добровільні види

4479,6

5578,2

6247,3

7401,9

8328,1

5739,5

Страхування наземного транспорту

3598,3

4242,7

4595,9

5545,1

6245,4

4037,5

Страхування майна від вогневих ризиків

623,1

961,0

1220,0

1348,1

1445,9

1283,6

Страхування іншого майна громадян

258,2

374,5

431,4

508,7

636,8

418,4

Всього обов'язкові види

-

-

-

-

57,5

88,7

Продовження таблиці 3.2

Страхування предмета іпотеки

-

-

-

-

57,5

88,7

Частка добровільних видів, %

100,0

100,0

100,0

100,0

99,3

98,5

Частка обов'язкових видів, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

1,5

Всього майнового страхування

6646,5

7963,1

9258,7

10687,2

11767,1

7777,3

Частка громадян у майновому страхуванні, %

67,4

70,1

67,5

69,3

71,3

74,9

Так, за 2009—2012 роки у портфелі СК були відсутні обов’язкові види страхування майна громадян і лише у 2013 році надходження премій зі страхування предмету іпотеки становили 57,5 тис. грн., а у 2014 році — 88,7 тис. грн. В цілому цей факт говорить про недосконалість державної політики щодо формування переліку обов’язкових видів страхування.

Відмічаються також високі темпи росту зібраних премій з усіх видів страхування майна громадян (див. табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 — 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн.

Показники

2013 до 2009

2014 до 2009

2014 до 2013

Абсолютна зміна

%

Абсолютна зміна

%

Абсолютна зміна

%

Всього добровільні види

3848,5

85,9

1259,9

28,1

-2588,6

-31,1

Страхування наземного транспорту

2647,1

73,6

439,2

12,2

-2207,9

-35,4

Страхування майна від вогневих ризиків

822,8

132,0

660,5

106,0

-162,3

-11,2

Продовження таблиці 3.3

Страхування іншого майна громадян

378,6

146,6

160,2

62,0

-218,4

-34,3

Всього обов'язкові види

57,5

-

88,7

-

31,2

54,3

Страхування предмета іпотеки

57,5

-

88,7

-

31,2

54,3

Частка добровільних видів, %

-0,7

-

-1,5

-

-0,8

-

Частка обов'язкових видів, %

0,7

-

1,5

-

0,8

-

Всього майнового страхування

5120,6

77,0

1130,8

17,0

-3989,8

-33,9

Частка громадян у майновому страхуванні, %

3,9

-

7,5

-

3,7

-

Найбільш високі темпи росту спостерігалися у страхуванні майна від вогневих ризиків та страхування іншого майна громадян, склавши у 2014 році по відношенню до 2009 року 106% та 62,0% відповідно, але знизившись після 2013 року. Незважаючи на те, що темп росту надходжень премій зі страхування наземного транспорту у 2013 році був майже вдвічі меншим, ніж інші майнові види страхування, абсолютний приріст першого більш, ніж 2 рази перевищив приріст надходжень премій зі страхування майна: 2647,1 тис. грн. проти 1201,4 тис. грн. І хоча протягом 2009 — 2014 рр., відмічається зменшення частки (див. табл. 3.4) страхування наземного транспорту з 80,3% у 2009 р. до 69,3% у 2014 р., саме даний вид страхування лишається превалюючим у структурі майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний». Загалом, висока частка страхування наземного транспорту пояснюється необхідністю укладання такого договору при придбанні рухомого транспортного засобу в кредит.

Таблиця 3.4

Структура премій зі страхування майна громадян у ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за період 2009 — 2014 рр., %

Показники

Роки

2014 до 2009 Абс.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Страхування наземного транспорту

80,3

76,1

73,6

74,9

74,5

69,3

-11,1

Страхування майна від вогневих ризиків

13,9

17,2

19,5

18,2

17,2

22,0

8,1

Страхування іншого майна громадян

5,8

6,7

6,9

6,9

7,6

7,2

1,4

Страхування предмета іпотеки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

1,5

1,5

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

При оцінці динаміки страхових виплат зі страхування майна громадян (див. табл. 3.5 та 3.6) можна відслідкувати, що за 2009 — 2013 рр. виплати здійснювалися лише за добровільними видами страхування, і до 2013 року була тенденція зростання сум страхових виплат, які у 2014 році знизилися. Зокрема, з 2009 по 2013 рік суттєво зросли виплати зі страхування майна від вогневих ризиків, перевищивши у 2013 р. аналогічний показник 2009 р. більш, ніж у 13 разів і склавши 467,5 тис. грн., але знизившись у 2014 році до рівня 96,9 тис. грн. А от страхові виплати зі страхування іншого майна громадян у 2014 році. І загалом протягом 2019 — 2014 рр. частка виплат, здійснених громадянам, на 5 — 10% перевищувала їх частки у зібраних преміях зі страхування майна.

Таблиця 3.5

Страхові виплати з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн.

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всього страхування майна громадян

2157,0

1319,1

2334,5

3318,6

3912,7

3484,4

Страхування наземного транспорту

1878,5

1089,1

1791,4

2432,7

2985,1

2702,4

Продовження таблиці 3.5

Страхування майна від вогневих ризиків

32,8

83,6

139,6

160,4

467,5

96,9

Страхування іншого майна громадян

245,7

146,4

403,5

725,5

460,1

685,1

Частка добровільних видів, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всього майнове страхування

2910,4

2685,1

3160,9

3912,3

4435,2

4748,0

Частка громадян у виплатах з майнового страхування, %

74,1

49,1

73,9

84,8

88,2

73,4

Таблиця 3.6

Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн.

Показники

2013 до 2009

2014 до 2009

2014 до 2013

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Всього страхування майна громадян

1755,7

81,4

1327,4

61,5

-428,3

-10,9

Страхування наземного транспорту

1106,6

58,9

823,9

43,9

-282,7

-9,5

Страхування майна від вогневих ризиків

434,7

1325,3

64,1

195,4

-370,6

-79,3

Страхування іншого майна громадян

214,4

87,3

439,4

178,8

225,0

48,9

Частка добровільних видів, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього майнове страхування

1524,8

52,4

1837,6

63,1

312,8

7,1

Частка громадян у виплатах з майнового страхування, %

14,1

-

-0,7

-

-14,8

-

Оцінка рівня виплат громадянам з майнових видів страхування (див. табл. 3.7), дає змогу відмітити високий рівень збитковості страхування іншого майна громадян, значення якого, крім 2010 року, перевищувало гранично допустиме значення у 60%.

Таблиця 3.7

Рівень виплат зі страхування майна громадян у ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., %

Показники

Роки

2013 до 2009 Абс.

2014 до 2009 Абс.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Страхування наземного транспорту

52,2

25,7

39,0

43,9

47,8

66,9

-4,4

14,7

Страхування майна від вогневих ризиків

5,3

8,7

11,4

11,9

32,3

7,5

27,1

2,3

Страхування іншого майна громадян

95,2

39,1

93,5

142,6

72,3

163,7

-22,9

68,6

Всього зі страхування майна громадян

48,2

23,6

37,4

44,8

46,7

59,8

-1,5

11,6

Так, у 2009 р. рівень виплат становив 95,2%, у 2011р. — 93,5%, у 2013р. — 72,3%. Абсолютний рекорд відмічається у 2014р., в якому виплати превалювали над надходженнями премій на 63,7%.

Також на даний час актуальним для ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» є питання визначення ризиків, що супроводжують рух грошових потоків страховика, і методів управління ними. Найповніше питання оцінки ризику враховуються та оцінюються на основі ризик-менеджменту. Основні показники ризикованості діяльності обраного страховика безпосередньо розраховано на основі даних страховика представлені в табл. 3. 8 та 3.9.

Таблиця 3.8

Аналітичні дані страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр.

Роки

2014

2 304 547,7

4 748,0

25 953

598

0,02

50 515,9

464,9

0,002

2013

3 066 688,0

4 435,2

35 795

731

0,02

103 447,6

225,4

0,001

2012

2 713 749,0

3 915,9

30 629

693

0,02

33 677,3

255,9

0,001

2011

2 130 025,0

3 160,9

27 313

635

0,02

33 677,3

105,3

0,001

2010

1 770 121,0

2 685,1

24 705

649

0,03

33 977,3

126,9

0,002

2009

1 136 606,0

2 910,4

19 982

594

0,03

53 617,1

300,0

0,003

Показники

Загальний обсяг відповідальності (страхової суми) за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

Сума виплачених страхових відшкодувань за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

Кількість договорів страхування, од.

Кількість страхових випадків, од.

Частота страхових випадків 

Максимальна страхова сума за окремим потерпілим об'єктом страхування, тис. грн.

Максимальне страхове відшкодування за окремим об'єктом страхування, тис. грн.

Збитковість страхової суми

Таблиця 3.9

Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр.

Показники

2013 до 2009 Абс.

2014 до 2009 Абс.

2014 до 2013 Абс.

Загальний обсяг відповідальності (страхової суми) за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

1 930 082,0

1 167 941,7

-762 140,3

Сума виплачених страхових відшкодувань за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн.

1 524,8

1 837,6

312,8

Кількість договорів страхування, од.

15 813,0

5 971,0

-9 842,0

Кількість страхових випадків, од.

137,0

4,0

-133,0

Частота страхових випадків

-0,01

-0,01

0,00

Максимальна страхова сума за окремим потерпілим об'єктом страхування, тис. грн.

49 830,5

-3 101,2

-52 931,7

Максимальне страхове відшкодування за окремим об'єктом страхування, тис. грн.

-74,6

164,9

239,5

Збитковість страхової суми

-0,001

-0,001

0,001

Усереднене значення страхової суми з майнового страхування ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» протягом 2009 — 2014 рр. становить 78,2 тис. грн., що на 72,7 тис. грн. перевищує середню величину страхових відшкодувань. У динаміці загальний обсяг відповідальності товариства має стрімку тенденцію до зростання. Кількість договорів страхування по майновому страхуванню, що укладені ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» також суттєво збільшувалася протягом 2009 — 2013 рр. (збільшення на 15 813 договорів), але у 2014 році порівняно з 2013 кількість договорів зменшилася на 9 842. Значення показника величини ризику щодо збитковості страхової суми є на ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» коливається в межах від 0,001 до 0,003, що є свідченням практичної відсутності ризику збитковості загальної страхової суми майнового страхування СК. Частота збитку виражає частоту настання певного виду страхового випадку. Усереднене значення цього коефіцієнта в страховій компанії дорівнює 0,002, що свідчить про незначний характер виникнення збитків за усією сукупністю застрахованих об'єктів. Але діяльність страхової компанії в майбутньому пов’язана в високими ризиками недоотримання доходів внаслідок превалювання Донецького та Луганського регіонів у надходженнях валових премій (близько 90% усіх премій) в умовах ведення військових операцій в цих регіонах. І таке зниження надходжень премій негативно позначиться на платоспроможності компанії.

3.3. Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема

Необхідно проводити ряд заходів для вирішення проблем, з якими стикається ринок майнового страхування України. До таких заходів, зокрема, відносяться:

 • формування шляхом страхової освіти за допомогою засобів масової інформації комунікацій з населенням (потенційним споживачем страхових послуг), що має підвищити рівень страхової культури останнього і знизити його недовіру по відношенню до страхових компаній;
 • проведення роботи з підвищення кваліфікації персоналу страховиків і страхових посередників з метою збільшення клієнтської бази страховиків;
 • впровадження реального захисту прав споживачів, для чого, зокрема, необхідно: забезпечити контроль за достовірністю фінансової звітності страховиків;
 • створення єдиної системи обліку і звітності майнового страхування та забезпечення регулярного оприлюднення інформації про діяльність страховиків в електронних і друкованих засобах масової інформації, що б подолало значну інформаційну закритість діяльності страхових компаній;
 • перегляд і затвердження умов ліцензування страховиків, які б передбачали обов’язок доведення здатності страховика виконувати свої зобов’язання в майбутньому;
 • створення ефективної системи протидії страховому шахрайству;
 • забезпечення можливості своєчасного коригування гривневої страхової суми на курс більш стабільної валюти за вибором страхувальника з метою запобігання недострахуванню або передбачення й обумовлення в договорі страхування можливість автоматичного збільшення страхової суми з прив’язкою до валюти;
 • вдосконалення чинного законодавства України у сфері майнового страхування, зокрема, прийняття на основі прецедентів спеціальних законодавчих актів, які б чітко регламентувати діяльність страхових організацій на сході країни;
 • адаптація законодавства України у сфері майнового страхування до законодавства Європейського Союзу, зокрема, шляхом прийняття нової редакції Закону України «Про страхування» та укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів між Органом нагляду та органами страхового нагляду інших країн щодо взаємодії у сфері регулювання страхової діяльності.

ВИСНОВКИ

Розвиток страхування майна як засобу захисту добробуту членів суспільства був історично обумовлений наявністю ризиків та необхідністю покриття можливих збитків в результаті їх прояву.

Під майновим страхуванням розуміють страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном в найрізноманітніших його проявах.

Основу класифікації майнового страхування становлять, зокрема, різні види ризиків, що загрожують майну громадян та господарюючих об’єктів. Загалом, страхування майна об’єднує різні види майнового страхування, умови здійснення яких передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завданих майновим інтересам страхувальників у зв’язку з настанням страхових випадків, обумовлених договорами страхування.

Механізм майнового страхування передбачає оцінку вартості майна, визначення страхової суми та страхового тарифу для укладення договору майнового страхування, а у разі настання страхового випадку — встановлення факту пошкодження або загибелі майна, визначення причин, що зумовили збиток, складання страхового акту, до якого додаються одержані в органах пожежного нагляду, державної автомобільної інспекції, судово-слідчих органах та інших установах документи про підтвердження та обставини настання страхового випадку, та прописання визначених причин збитку в страховому акті разом з фактом, розмірами та наслідками цього збитку і визначеними розмірами страхового відшкодування, яке, в решті решт має бути виплачено страхувальнику.

Що стосується виплачених страхових відшкодувань в Україні загалом і страховою компанією «АСКО Донбас Північний», то усереднені значення страхових виплат є значно меншими страхових сум, а значення показника величини ризику щодо збитковості страхової суми навіть для ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» коливається в межах від 0,001 до 0,003, що є свідченням практичної відсутності ризику збитковості загальної страхової суми майнового страхування СК. Але в майбутньому діяльність страхової компанії може бути пов’язана в високими ризиками недоотримання доходів внаслідок превалювання Донецького та Луганського регіонів у надходженнях валових премій (близько 90% усіх премій) в умовах ведення військових операцій в цих регіонах. І таке зниження надходжень премій негативно позначиться на платоспроможності компанії. Крім того, на сході країни існують проблеми не лише з страховими преміями, а й зі страховими відшкодуваннями, оскільки страхові компанії, з одного боку, почавши виплати за страховими подіями, які будуть в майбутньому визнаватися терористичними актами, порушать умови договорів, а з іншого боку, у разі несплати клієнтам потраплять під санкції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Та й дані проблеми східних областей України є не єдиними загрозами, з якими зіштовхується ринок майнового страхування нашої країни. Основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню майна в Україні, є невисокий рівень страхової культури, зниження рівня страхових виплат компаніями, зменшення кількості укладених договорів, недострахування майна внаслідок девальвації національної валюти. І за таких умов виведення з ринку тих страховиків, які не мають можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий стан, не достатньо для поліпшення ситуації на вітчизняному ринку страхування майна. З метою забезпечення такого поліпшення необхідно конкретними діями забезпечити: підвищення рівня страхової культури потенційних споживачів страхових послуг, зниження їхньої недовіри по відношенню до страхових компаній та збільшення клієнтської бази останніх; створення ефективної системи протидії страховому шахрайству; вдосконалення чинного законодавства України у сфері майнового страхування та адаптація цього законодавства до законодавства Європейського Союзу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Базилевич В. Д., Базилевич К.С. Страхова справа: 5-те вид., стер. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. — К.: Знання, 2006. — 351 с.
 2. Безугла В. О. Страхування: навчальний посібник / Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 582 с.
 3. Бойко О. С. Зміст майнового страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Бойко. — Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_2/stat_10_2/11.doc.
 4. Говорушко Т. А. Страхові послуги: навчальний посібник / Т. А. Говорушко; 2-ге вид., доповнене і перероблене. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 344 с.
 5. Горбач Л. М. Страхування: навчальний посібник / Л. М Горбач, О. Б. Каун. — К.: «Кондор», 2010. — 520 с.
 6. Енциклопедія страхування / В. В. Фещенко та ін. — Київ, Українське агентство фінансового розвитку, 2008. — 650 с.
 7. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України станом на 2012 рік [Електронний ресурс]: Нацкомфінпослуг. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html
 8. Консолідовані дані про розвиток майнового страхування в Україні за 2009—2014 рр. [Електронний ресурс]: Нацкомфінпослуг. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/konsolidovani-zvitni-dani.html
 9. Кривошлик Т. Д. Страхування майна громадян в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Т. Д. Кривошлик. — Київ, 2004. — 21 с.
 10. Особливості проведення та аналіз ефективності операцій зі страхування майна в страховій компанії [Текст] / Р. Й. Бачо, Е. Й. Иллар, Є. Й. Бачо, Ж. Ш. Мароші // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. — Вип. 2 (43). — С. 111 — 117. — Бібліогр.: с. 117
 11. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 86/96-ВР [зі змін. та доп.]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
 12. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / [Внукова Н. М., Временко Л. В., Успаленко В. І. та ін.]; за загальною редакцією д. е. н., проф. Н. М. Внукової. — [2-ге видання, перероблене та доповнене]. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с.
 13. Страхування: практикум: навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Знання, 2011. — 607 с.
 14. Ткаченко Н. В. Страхування. Практикум: навчальний посібник / Н. В. Ткаченко. — К.: Ліра-К, 2007. — 270 с.
 15. Стратегія розвитку майнового страхового ринку України на 2012 — 2012 рр.: Протокол загальних зборів Членів УФУ від 30.03.12 № 12. — Київ.
 16. Страхові послуги ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.askods.com/content/28/
 17. Фінансова звітність ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009 — 2014 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.askods.com/content/151/

Додаток А

Формули для розрахунку за майновим страхуванням

Назва показника

Формула для розрахунку

Умовні позначення

Ймовірність настання страхового випадку

— кількість страхових випадків у договорах;

— загальна кількість договорів страхування

Нетто-ставка показника (основна)

— середнє страхове відшкодування;

— середня страхова сума;

— страхова одиниця, грн.

Гарантована (ризикова) надбавка

— коефіцієнт, що залежить від гарантії безпеки

Нетто-ставка

Брутто-ставка

— частка навантаження у тарифній ставці, %

Страхова премія (СП)

Розвиток майнового страхування в Україні