Видавництво «Кальварія» на книжковому ринку України

Зміст

Вступ …………........................................................................................................4

1. Бібліографічний огляд як різновид бібліографічного посібника……………7

1.1 Типи і види бібліографічного огляду ………………………………………..7

1.2 Структура , етапи підготовки бібліографічних оглядів……...……….…...11

1.3 Бібліографічний огляд та його класифікація………………………… …...12

2. Видавництво «Кальварія» на книжковому ринку України ……………….15

3.Бібліографічний огляд видань видавництва «Кальварія» …………………27

3.1 Художня література …………………………………………………………27

3.2 Фахова та науково-популярна література …………………………………32

Висновки ………………………………………………………………………38

Списки посилань .………………………………………………………………..40

Список використаної літератури ……………………………………………….42


Вступ

Одним із головних чинників національної ідеї та духовної єдності народу завжди була і повинна бути книга. Саме вона формує світогляд, втілює інтелект нації і творить політичний та культурний імідж країни серед світової спільноти. Книги з давніх-давен і до сьогодні дарують безліч прекрасних вражень справжнім поціновувачам, але існують люди, для яких книжки – це тільки красиві палітурки, які прикрашають оселю. Книга – це невичерпне багатство, вона допомагає наочно уявити собі живий світ людей, які жили тисячу або дві тисячі років тому, світ дуже далекий, але, водночас, у чомусь і близький нам духовно. Оцінка стану вітчизняного книговидання є вкрай важливою з погляду завдань державного будівництва загалом, і формування та захисту національного інформаційного простору зокрема.

Суспільні зміни 90-х років принесли з собою перерозподіл влади, а також перерозподіл інтелектуальної та майнової власності імперії. Регіональні бібліотеки збідніли і заради виживання почали скорочувати свої площі, передаючи вивільнені приміщення комерційним структурам. Настала загрозлива літературна мовчанка. Книга набула функціонального значення і стала товаром, який може та повинен приносити прибуток. Проте, через недалекоглядну політику уряду потрапила під податковий тиск, внаслідок чого скоротилися кількісні та знизилися якісні показники випущеної продукції. Водночас послабшав інтерес до читання, українськомовна література опинилася в умовах жорсткої конкуренції з російською.

У Львівському регіоні створенню нового інформаційного поля, поширенню й популяризації книговидань українського сучасного письменництва для того періоду – сприяла діяльність місцевих видавництв, які функціонували в означені роки, і зокрема – робота видавництва «Кальварія». Його працівники змогли за відносно короткий час підготувати й видавати значну кількість художніх творів різних авторів, чим помітно збагатили українську видавничу справу добу незалежності. Реєстр видавничих планів, здійснених «Кальварією», відбиває характерні тенденції діяльності тогочасних видавництв.

Актуальність теми зумовлюється потребою вивчення процесів, що відбуваються у галузі вітчизняного книговидання, необхідністю аналізу здобутків і втрат української видавничої справи років незалежності та осмислення тих його тенденцій, які пов’язані з досвідом формування національного інформаційного простору в Україні, а саме на Львівщині, зокрема у видавництві «Кальварія».

Під час проведення дослідження використовувалися праці Швецової-Водки («Загальний курс бібліографознавства»), М. Женченко («Загальна і спеціальна бібліографія») та праці інших дослідників.

Об'єктом дослідження є художня, фахова та науково-популярна література, на виданні якої спеціалізується видавництво «Кальварія».

Предметом дослідження є бібліографічна інформація про продукцію, зміст видань. Мета дослідження полягає в ознайомленні читача з продукцією видавництва «Кальварія. До мети роботи входить ознайомлення з бібліографічним оглядом як видом бібліографічного посібника. Бібліографічний огляд – це бібліографічний посібник, що містить зв'язну і послідовну характеристику сукупності документальних джерел об'єднаних за певною ознакою, а також бібліографічні описи цих документів.

Робота складається з вступу, який коротко ознайомлює з проблемами висвітленими в ній, з трьох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи. У першому розділі висвітлена тема бібліографічного огляду як різновиду бібліографічного посібника, а також типи та види бібліографічного огляду, вимоги до укладання та методику подання огляду. У другому розділі описано видавництво «Кальварія» на книжковому ринку України. Розділ не поділяється на підрозділи. У ньому описано історію діяльності видавництва «Кальварія». У третьому розділі поданий бібліографічний огляд видань видавництва «Кальварія». До структури роботи належать висновки, предметний покажчик та список використаної літератури.

  1. Бібліографічний огляд як різновид бібліографічного посібника
    1. Типи і види бібліографічних посібників

Бібліографічний посібник – це документальна форма існування БІ, тобто така форма, що допомагає фіксувати і зберігати БІ в часі та передавати її у просторі у вигляді документа .

Відомо, що у навчальних посібниках з бібліографознавства поділ за ознаками внутрішньої форми бібліографічних посібників називають поділом на типи бібліографічних посібників . За основою поділу бібліографічних посібників визначають типи поточних державних, науково – допоміжних, рекомендаційних бібліографічних посібників .

За суспільним призначенням бібліографічні посібники поділяють на такі види : державний – бібліографічний посібник, який інформує про видані в країні документи на підставі їх державного обліку . Науково – допоміжний – бібліографічний посібник, призначенням якого є допомога науково – дослідній діяльності . Рекомендаційний – бібліографічний посібник, вихованню та пропаганді знань . Професійно – виробничий – бібліографічний посібник, призначенням якого є допомога професійно – виробничій діяльності спеціалістам різних галузей практичної діяльності . Видавничо – книготорговельний – бібліографічний посібник, призначенням якого є допомого книгообігу, для інформування про продукцію видавництв та асортимент книгарень . Бібліотечно – каталожний – бібліографічний посібник, що відображає склад певного фонду документів, які зберігаються в одній або кількох бібліотеках [1, с. 54-55].

Бібліографічні посібники за особливостями об’єкта обліку документів поділяються на такі види : покажчик літератури – бібліографічний посібник, що відображає лише літературні або текстові документи, зміст яких виражений словами . Покажчик нетекстових документів – бібліографічний посібник, що відображає нетекстові документи, тобто ноти,образотворчі документи,картографічні документи . Покажчик інших видів документів – бібліографічний посібник, у якому відображені документи, зміст яких виражений іншими знаковими системами, наприклад : аудіальні документи, аудіовізуальні, машино читальні (комп’ютерні файли ) . Покажчик документів різних видів – бібліографічний посібник, у якому відображені одночасно документи текстові і нетекстові або документи інших видів [2, с. 110-112].

Також існують ще й такі бібліографічні посібники : універсальний – бібліографічний посібник, що відображає документ з різних галузей знань . Багатогалузевий – бібліографічний посібник який відображає документи з декількох галузей знань . Персональний – бібліографічний посібник, який відображає твори одного автора . Галузевий – бібліографічний посібник, що відображає документи з певної галузі знань . Загальногалузевий – бібліографічний посібник, який відображає документ з усієї великої галузі знань, вузькогалузевий – бібліографічний посібник, що відображає документи з вузької галузі знань . Тематичний – галузевий бібліографічний посібник - відображає документи з однієї теми чи проблеми,яка належить до однієї галузі знань . Краєзнавчий – бібліографічний посібник відображає документи про певну місцевість . Країнознавчий – бібліографічний посібник відображає документи, які за змістом пов’язані з певною країною, державою. Загальнодержавні – бібліографічні посібники, які відображають документи видані в одні державі . Міжнародний – бібліографічний посібник, який відображає документи видані в різних країнах .

За часом видання відображених документів розрізняють бібліографічні посібники такі, як : ретроспективні, поточні та перспективні . Ретроспективний – бібліографічний посібник, який відображає масив документів за певний період минулого часу . Поточний – бібліографічний посібник, випуски якого регулярно і оперативно відображають нові документи, які щойно з'явилися . Перспективний – бібліографічний посібник, що відображає документи, які заплановані до випуску.

Види бібліографічних посібників за мовою відображених документів поділяються на : мономовний — посібник, який відображає документи, видані однією мовою; полімовний — посібник, що відображає документи, видані різними мовами [3,с.59].

За особливостями методів бібліографування види бібліографічних посібників поділяються на : реєстраційні та вибіркові.

Реєстраційний - бібліографічний посібник, що відображає документи, які є відібрані за певними формальними критеріями . Вибірковий - бібліографічний посібник, що відображає документи, відібрані за певними якісними критеріями .

Також існують ще : сигнальний - бібліографічний посібник, у якому бібліографічна характеристика складається тільки з бібліографічного опису . Критико-бібліографічний - бібліографічний посібник, у якому бібліографічна характеристика подається у вигляді рецензії . Оглядовий - бібліографічний посібник , у якому бібліографічна характеристика подається як огляд документів . Технічно-кодований - бібліографічний посібник, у якому бібліографічна характеристика містить технічне кодування документа [3,с.61].

За способом бібліографічного групування пропонується розрізняти види бібліографічних посібників відповідно до того, який спосіб бібліографічного групування застосований при визначенні головних розділів посібника . При цьому бажано розрізняти, передусім, бібліографічні посібники з формальним групуванням, змістовим групуванням та змішаним .

Саме до першого виду можна віднести посібники : алфавітний, хронологічний, топографічний . До другого – предметний, систематичний, тематичний посібник . До третього – біобібліографічний та словниковий посібники . Біобібліографічний - посібник в якому вказується бібліографічні дані про особу, перелічують її твори та літератури про неї . Словниковий – бібліографічний посібник, який будується за єдиним алфавітом слів, які входять у назву твору, та прізвищ авторів [3,с.119].

  1. Структура , етапи підготовки бібліографічних оглядів

Структура бібліографічного огляду складається з трьох частин : вступу,основної частини та висновків .

У вступі читача ознайомлюють з темою, а також обґрунтовують її важливість, актуальність, визначають границі відбору документів, читацьке призначення. Початок огляду багато в чому визначає його успіх і ефективність. Він повинен бути образним, інформативним із перших слів зацікавити читачів.

В основні частині подають характеристику документів . Інформацію про документи зазвичай розташовують за принципом «від загального до конкретно» . Тобто така побудова дає змогу зосередити увагу на певних аспектах теми, які можуть бути особливо цікавими для читача. Іноді документи в огляді групують за галузями знань, розділами наук, темами, аспектами . Також може застосовуватись і формальне групування за алфавітом прізвищ авторів, назв, видами, жанрами документів, місцем видання, хронологією,мовою . [3, с. 229]

Важливим є те, що основна частина огляду – це суцільний текст, стаття з послідовним викладом певних тем . Саме при написанні основної частини огляду обов’язково складають короткі тексти, які б пов’язували характеристики документів в єдиний цілий твір . Їх будують на основі того нового, що об’єднує документи або на протиставлені, на характеристиці відмінностей у викладі матеріалу в документах, у розгляді однієї теми різними авторами. Третя частина огляду – висновок, у якому підбивають підсумки, а також зазначають додаткову літературу з теми .

Підготовка бібліографічного огляду відбувається кількома етапами : вибір теми огляду, уточнення цільового та читацького призначення, виявлення документів з теми огляду, прочитання відібраних документів, складання бібліографічного опису та рекомендаційних анотацій, визначення структури огляду,складання текстів-зв'язок, написання огляду, редагування тексту огляду [3, с. 230 ] .

  1. Бібліографічний огляд та його класифікація

Бібліографічний огляд-вважається бібліографічний посібник,що містить узагальнену характеристику групи документів, які об’єднуються за певною ознакою . Тобто це – посібник, у якому застосовується огляд як спосіб бібліографічної характеристики . Текс огляду подається у вигляді статті, з послідовним висвітленням певних питань, з відсилками до відповідних документів, бібліографічні описи яких подаються окремо, у вигляді приміток [2, с. 105].

Види бібліографічних оглядів виокремлюються за різними ознаками : за цільовим і читацьким призначенням, за змістом, за видами дібраних до огляду видань, за формою подачі матеріалу .

За цільовим і читацьким призначенням бувають науково-допоміжні та рекомендаційні огляди . Науково-допоміжні огляди готують для читачів-фахівців , а також ознайомлюють із літературою, потрібною їм у науковій і практичній діяльності . Рекомендаційні огляди знайомлять з різноманіттям тем, відображених у літературі, а також вміщують найцікавіші та найкорисніші твори [3, с. 228].

За змістом бібліографічні огляди поділяють на універсальний, галузеві, тематичні та персональні . Універсальним найчастіше є огляди нових надходжень до бібліотек, книжкових магазинів . Вони інформують читачів про нові видання з усіх галузей знань . Саме такі огляди охоплюють книги, журнали та інші матеріали . Галузеві огляди складають, якщо в бібліотеках є великі розділи фонду природничо-наукової, технічної, сільськогосподарської, медичної та іншої літератури .

Особливо поширені тематичні огляди, вони охоплюють твори з певної теми. Під темою можна розуміти і галузь знання, і розділ науки або техніки, і певну проблему, і конкретне питання . Персональні огляди складають зазвичай у зв’язку з ювілеями і пам’ятними датами : днем народження письменника, художника, вченого . Різновидами персональних оглядів є огляди про життя і творчість діяча, про найважливіші твори та нові книги певної особи . Отже, це огляди, в яких одночасно характеризуються і праці автора, і матеріали, що розповідають про його життя і діяльність .

Саме за видами включених до огляду видань виокремлюють огляди книг, журналів, серійних видань, спеціальних видів видань, а за формою подачі матеріалу огляди бувають усні та друковані [3, с. 229].

Отже, бібліографічний огляд є живою, безпосередньою оповіддю про твори друку, а також в оглядах рекомендують книги загалом та їх окремі частини, журнали й конкретні статті . Важливим є те, що при складанні огляду потрібно відібрати найнеобхідніші відомості про кожен документ, показати внутрішню логіку розкриття теми, звернути увагу читача на різноманітні додатки, що є в проаналізованих виданнях .

2. Історія та діяльність видавництва «Кальварія»

Приватне видавництво «Кальварія» засноване 27 листопада 1991 року - за три дні до референдуму про незалежність України. Засновником та головним редактором є Петро Мацкевич, кандидат фізико-математичних наук, ідеолог. Саме він розробляв і запроваджував ті принципи роботи видавництва, які сформували імідж та довгий час були основою діяльності видавництва. Директором видавництва є Анетта Антоненко від 1995 і до сьогодні. Видавництво знаходиться у місті Львові на вулиці Глінки 1а.

Видавництво спеціалізується на видані широкого кола літератури. Починаючи від сучасної української прози та поезії. і далі за такими напрямками: сучасна та класична світова література; якісна література для дітей та підлітків; фахова та науково-популярна література.
Слово «Кальварія» має такі значення як :

• культове українське видавництво , що випускає книжки виключно українською мовою , розвиває українську перекладацьку школу, займається популяризацією українських сучасних авторів в Україні та за її межами, продажем прав на видання їхніх творів;

• латинська назва гори Голгофа, Хресний шлях, лиса гора;

• гора у Львові, площа і вулиця в Парижі, площа в Будапешті, містечка в Польщі, Литві, Білорусії, Словаччині..., місцевість у Палестині, цвинтар в Ужгороді;

• назва католицьких святих місць (монастир, каплиця, церква) у Польщі, Угорщині, Білорусії, Гватемалі;

• дерево на острові Маврикій - наймолодшій з цих кальварій близько 300 років [4; с.146].

У 1994 році «Кальварія» уклала свою першу авторську угоду з українським автором Борисом Кухтою. Автор та співавтор більше ніж 15 книжок. Книжки що вийшли у Кальварії: «Феномен політичного лідера», «Історичні силуети на тлі епох», «Політична наука», Словник: категорії, поняття і терміни, «Історія і теорія політичної науки».

Вже у 1995 раці було реалізовано перший власний видавничий проект (книжка, підготовка і видання якої було здійснено власним коштом) «Хто є хто в європейській та американській політології. Малий політологічний словник», авторами якого були Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. У ньому лаконічно викладені життєписи та політичні погляди 236 видатних європейських і американських політичних та державних діячів, мислителів, вивчення спадщини яких передбачає навчальними програмами ліцеїв, коледжів і вузів України.

У 1996 році «Кальварія» надала свою першу ліцензію в Україні на видання твору Наталії Черниш «Соціологія. Курс лекцій». Цей навчальний посібник містить три теоретичні розділи, а також окремий розділ, присвячений розробці програми і технологій конкретно-соціологічних досліджень.

У 1997 році створена перша книжкова серія видавництва - «Основи політичної науки» за редакцією Бориса Кухти. До неї увійшли: курс лекцій, який складається з 5 частин, 2 монографії та малий політологічний словник «Хто є хто в європейській та американській політичній науці».

У 1998 році вийшло перше видання прозової книжки Юрка Покальчука «Те, що на споді», яке містить збірку оповідань та повістей. Вона вважається першою українською еротичною книгою. Після її виходу в світ на книгу вийшло 56 рецензій, і лише 10 із них були позитивними. Але Покальчук вважав, що заборонених тем в літературі немає, є тільки погано написані, і не хотів бути схожим на тих радянських графоманів, які писали так, як диктувала система [5; с.86- 88].

У 1999 році побачила світ книжка Грицька Чубая «Плач Єремії», робота над якою виробила стиль художнього оформлення кальварійських видань. Сюди увiйшли кращi з його юнацьких вiршiв, найповніша версiя збiрок “Пятикнижжя”: “Постать голосу”, “Вертеп”, “Вiдшукування причетного”, “Плач Єремii”, “Свiтло i сповiдь”, авторськi переклади творiв Антонiо Мачадо, Габрiели Мiстраль, Тадеуша Ружевича, Олександра Блока та Франтiшека Лiпки, а також спогади про Грицька Чубая, написанi його друзями.
Журі Форуму видавців 1999 року оцінило цю невелику книжку вище ніж дев’ятитомник Василя Стуса. Наступного ж року у конкурсі «Книжка року» це видання знову було головним конкурентом, але тут переважив Стус.

У 2000 р. «Кальварія» започатковує першу книжкову серію художньої літератури. І саме з цього року українська сучасна художня література є основним стратегічним напрямком видавництва. Видання книжок Юрка Покальчука «Одісей, батько Ікара», «Інший бік», В’ячеслава Медвідя «Льох», Олеся Ульяненка «Сталінка». Перше книжкове видання книжки Василя Кожелянка «Дефіляда в Москві», яка стає переможцем рейтингу «Книжка року 2000».

2001 р. «Кальварія» придбала свою першу ліцензію на видання українського перекладу твору Жана Жене «Покоївки». Цього ж року видається перша прозова книжка Марії Матіос «Життя коротке», перші книжкові видання романів Василя Кожелянка «Конотоп», «Котигорошко» та роману Євгенії Кононенко «Імітація».

2004 р. «Кальварія» здійснює перше українське видання знакової праці культового філософа ХХ століття Жана Бодріяра «Символічний обмін і смерть», яке розпочало серію перекладної інтелектуальної літератури. Однією з родзинок серії є використання робіт сучасних українських художників в художньому оформленні книжок. Перша кальварійська резонансна антипіратська кампанія, пов’язана з виходом у світ українського перекладу книги Ентоні Берджеса «Механічний апельсин». Восени 2004 року розпочато унікальний інформаційно-дискусійний проект – щотижневі «Кальварійські посиденьки в УНІАНі», учасниками якого є культові письменники, художники, музиканти, журналісти; представники дипломатичного корпусу (у тому й амбасадори), міжнародних фундацій, державних структур, громадських організацій. Цього ж року «Кальварія» надала свою першу ліцензію за кордон на переклад і видання німецькою мовою твору Любка Дереша «Культ» [6; с. 456-458].

У 2005 році видавництво «Кальварія» презентує те, чого ще не мають ані Польща, ані Росія - повне видання роману Франсуа Рабле «Ґарґантюа та Пантаґрюель», вперше перекладеного зі старофранцузької. Вихід у світ Рабле з проведенням серії унікальних презентацій книги спричинив неабиякий інформаційний резонанс. Першими відзнаками, які отримала «Кальварія» за це видання, стали офіційні подяки Президента України та амбасади Франції. Навесні цього ж року «Культ» Дереша виходить польською і з’являється в усіх найбільших книгарнях Польщі. Влітку виходить сигнальний примірник роману «Культ» німецькою мовою в одному з найбільших німецьких видавництв і завершуються переговори щодо видання книжок Дереша в Італії та Сербії. Одночасно «Кальварія» отримує виключні права на видання книжки «Маленький принц» українською мовою від культового французького видавництва «Gallimard» і розпочинає антипіратську кампанію щодо нелегальних видань цієї книжки в Україні.

Вже у 2006 році була завершена боротьба з «піратськими» виданнями «Маленького принцу» та оголошено про новий видавничий напрямок — література для дітей та підлітків — світ побачила книжка «Крабат" Отфріда Пройслера в якій розповідається про Крабата, підлітока-сироти, який волею магічною сили стає учнем чаклунської школи-млина у якій працюють і навчаються дванадцятеро мірошниченків. Цього ж року вийшло видання «Вампірятко» Ренати Вельш, яке є першим з восьми книжок знаної австрійської письменниці про надзвичайно симпатичного, веселого й винахідливого вампірчика та його несподівану подругу — поважну пані Ліцці.

Видавництво продовжує серію перекладної інтелектуальної літератури: перше українське видання книжок Семюела П.Гантінґтона «Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку», де президент Американської Асоціації Політологів Семюел П. Гантінґтон подає блискучий аналіз сучасного клімату і майбутніх можливостей мінливої політичної культури світу. Книга зробила революційний переворот у розумінні міжнародних стосунків і стала світовим інтелектуальним бестселером.

Вийшло також видання С’юзен Зонтаґ «Проти інтерпретації та інші есе», містить Збірку творів всесвітньо відомої письменниці та громадського діяча про мистецтво та інтерпретацію, про те, як умови сучасного життя — матеріальний достаток та переповненість, притлумлюють чуттєві здібності, наслідком чого є безперервна втрата гостроти нашого чуттєвого сприйняття. Найвідомішим з цих творів є «Нотатки про кемп», після публікації яких ім’я С’юзен Зонтаг одразу зайняло чільне місце серед провідних американських інтелектуалів.

Знову в «Кальварії» з’являється «молода кров»: Ксенія Харченко, Галина Логінова, Любомира Княжич, Тетяна Вінокурова-Садиченко, яким «Кальварія» надає свою першу ліцензію на створення телесеріалу за мотивами книжок Марини Меднікової «Зірка. Терористка» і «Крутая плюс. Терористка-2».У яких замальовується не лише карколомно закручена інтрига — переплетення доль усіх без винятку героїв, але й вибудовують такий динамічний сюжет, що оптика бачення актуальної сьогодні теми тероризму змінюється майже посторінково. Попри напругу сюжету, мова роману рясно засіяна «антидепресантним» гумором, а книжка доповнена світлинами, що витворюють окрему візуальну фабулу.

2007 р. Кальварія» продовжує серію перекладної інтелектуальної літератури: Жан Бодріяр «Божиста лівиця», Даніель Бовуа «Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр.», Моріс Бланшо «Простір літератури». Стартує новий проект – міжвидавнича книжкова серія «British Mainstream»: Іен Мак’юен «Субота», Девід Мітчел «Сон №9». Видавництво «Кальварія» розпочало надавати пакети ліцензій на створення аудіокнижок, результатом чого став масштабний проект компанії «CD Com-Україна» «Сучасна українська література», в рамках якого за ліцензією видавництва «Кальварія» тільки у 2007 році вийшли аудіо книжки Тетяни Винокурової-Садиченко, Любка Дереша, Василя Шкляра, Василя Кожелянка, Алли Сєрової, Ірен Роздобудько.

2008 р. Вийшов друком фоліант на 800 сторінках — «Розвідка та інші таємні служби Стародавнього Риму і його супротивників» — результат 30-річної праці колишнього військового розвідника Володимира Дмитренка.

2010 р. Книжкою Володимира Дмитренка «Імператор Нерон. У вирі інтриг» «Кальварія» розпочинає видання серії науково-популярних книжок про імператорів Риму. Навесні цього ж року видавництво долучається до безпрецедентного для України та світу мистецького проекту «Аут», присвяченого проблемі аутизму — в рамках проекту «Кальварія» здійснює підготовку та видання науково-методичного видання одного з небагатьох українських спеціалістів з питань аутизму Діни Шульженко «Аутизм — не вирок» та українського перекладу світової літературної сенсації — роману «Дивний випадок із собакою вночі» британського письменника Марка Геддона. Наприкінці літа видавництво вперше в Україні реалізує особливий проект: видання двох книжок перекладів поезій Борхеса від двох різних перекладачів. Обрані перекладачами поезії перетинаються на 40%, отже є можливість і побачити різні перекладацькі рішення, і «смакувати» ті самі поезії в двох різних інтерпретаціях. Видавництво, крім того, продовжило серію видань перекладів іспаномовної поезії, нових творів сучасних українських авторів і перекладної сучасної літератури [4; с. 9-11].

У 2011 році вийшла книга Тимофія Гавриліва «Чарівний світ». Трилогія «Чарівний світ» крізь іронічні образи бездомних героїв зображує метафору «бездомності» сучасної людини. Важливим тут є образ сучасної культури, що постає через символ смітника, де риються сучасні митці, такі ж бездомні, як і персонажі трилогії. Вона отримала персональну відзнаку від Президента Форуму О. К на 18-му  міжнародному книжковому «Форуму видавців у Львові».

У 2012 році вийшло пам’ятне видання вибраних творів Валерія Нечипоренка «Завиграшки». Книга складється з семи розділів і представляє різні грані творчості журналіста та, за його власним висловом, «колишнього письменника» Валерія Нечипоренка — від незавершеного автобіографічного роману «Завиграшки», лірично-філософських новел у «Корабликах», реалістичних сюжетів у «Мінюні» та майже «кожелянківських» — у «Реалізмі інших реальностей», до іронічних «Дивних людей» і публіцистичного «Буде краще».

Цього ж року видавництво «Кальварія» презентує книжку Ернесто Сабато «Будьмо самими собою» за участю упорядника та ініціатора проекту перекладача Сергія Борщевського та Надзвичайного і Повноважного посла Аргентинської Республіки в Україні Ліли Ролдан Васкес де Муан. Видання здійснено з нагоди 20-лiття встановлення дипломатичних  відносин між Україною та Аргентинською Республікою. 

У 2013 році   PR-Prime Company (Літературна агенція MSBrand Corporation) підписала ліцензійну угоду з Glagoslav Publications Ltd. про видання в англійському перекладі деяких творів Євгенії Кононенко в межах Антології жіночої прози. Цього ж року PR-Prime Company укладає низку ліцензійних угод з одним із найбільших російських видавництв «ЕКСМО» на видання творів Алли Сєрової (три з чотирьох опублікованих українською романів авторки виходили в «Кальварії»), яке спеціально «під Аллу» створило окрему книжкову серію «От ненависти до любви», що стартує одразу з п’яти її романів. В Росії книжки Алли виходитимуть під псевдонімом Алла Полянська. 

Видавництво розпочало співпрацю з автором і керівником відомого проекту «Служба розшуку дітей», головним режисером «Магнолія-ТВ», письменником і режисером короткометражних фільмів Русланом Горовим з видання його нової книги «Гагарін і Барселона», перша презентація якої відбулася в рамках ювілейного 20-го Форума видавців у Львові. «Гагарін і Барселона» було обрано однією з трьох офіційних книжок 3-го Українського PR-Space Congress, який відбувся 27 вересня 2013 як чудовий зразок storytelling. У вересні ц.р. «Гагарін і Барселона» була названа Книгою тижня книжкового порталу «Буквоїд». У листопаді книжка увійшла до довгих списків конкурсів «Книга року ВВС Україна» та «Літакцент року». В грудні 2013 одне з оповідань збірки було перекладено чеською та опубліковано разом із інтерв’ю з автором у популярному молодіжному часописі Babylon.

У 2014 році в лондонському видавництві Glagoslav Publications Ltd.побачила світ Антологія жіночої прози Her stories: An Anthology of New Ukrainian Women Prose Writers, до якої увійшли твори Євгенії Кононенко — новели «Не склалося», «Загублений шифр», «Поцілунок у сідниці» та повість «Без мужика: фрагменти “творчої” біографії». У травні видавництво змінює доменне ім’я на більш українське: http://calvaria.org.ua.

У червні в Карловому університеті Праги відбулась презентація книги та фільму Руслана Горового: збірку оповідань і повістей «Гагарін і Барселона» та документальної стрічки про Куренівську трагедію «Київський потоп» (з чеським перекладом). Чеський переклад та інтерпретацію фільму забезпечила Чеська асоціація україністів. Інформаційну підтримку та локацію — Інститут східноєвропейських досліджень Карлового університету. Влітку PR-Prime Company (Літературна агенція MSBrand Corporation) надає ліцензію на радіочитання оповідання Руслана Горового «Правда» (збірка «Гагарін і Барселона») на Чеському Національному радіо. 

В рамках 21-го Форуму видавців у Львові видавництво презентує дві власніновинки та одне видання, в якому «Кальварія» виступила видавничим та інформаційним партнером: Руслан Горовий «Ген воїна», Леонід Кононович «Тема для медитації» — ювілейне видання, 10 років від першої публікації та Баса Джанікашвілі «Гра у войнушку».

2015 рік розпочався виходом у світ романа бійця, письменника та журналіста Сергія Ухачевського «Карпатський капкан», а кошти, отримані від продажу цієї книги, передаються волонтерським організаціям, які допомагають нашим воїнам в АТО.

Видавництво «Кальварія» приємно відрізняється на видавничому ринку тим, що принципово видає книги тільки українскою мовою. Середній річний наклад: 120-130 тис. Це книги української художньої літератури. Саме «Кальварія» успішно представляє українську книгу на виставках у Москві, а також у Польщі, Франції, Німеччині, Канаді, Австралії, США. Серед головних завдань «Кальварії»: 

- розвиток ринку україномовної книжки і українських мас-медіа,
- підтримка видання книжок і журналів,
- розробка і реалізація комплексних програм в сфері культури і мистецтва,
- реалізація просвітницьких програм в сфері інтелектуальної власності і проведення антипіратських кампаній у видавничій сфері,
- промоція і підтримка легальної діяльності в сфері інтелектуальної власності в Україні,
- промоція творів українських авторів в Україні та за кордоном,
- промоція кращих взірців світової науки, літератури та мистецтва в Україні,
- розвиток української перекладацької школи [7].

3. Бібліографічний огляд видань видавництва «Кальварія»

3.1 Художня література

Видавництво «Кальварія» спеціалізується на виданні художньої літератури. З художньої літератури я здійснила бібліографічний огляд таких видань як:

Зоя Ігіна. Обличчя. [1]

Для того, щоб знайти своє справжнє обличчя, недостатньо годинами розглядати себе у дзеркалі. Молодій письменниці Марго не вдається віднайти власне обличчя навіть у творчості. І лише таємничий медальйон з портретами двох закоханих, князівни Стефанії Поланської та Цезарона Пшебицького, які жили далекому XVII столітті, приводить Марго до себе справжньої. Щоправда, ціною власного життя. Видана українською мовою видавництвом «Кальварія» 2002 року. Друк та папір офсетний, обкладинка м’яка.

Марія Матіос. Нація. [2]

Вихоплені секунди з годинника буття української нації...
Дрімучий язичницький дух Гуцульщини з її карнавальною неканонічністю і диким, нехристиянським не прощенням гріха, спонтанним опришківством і неприспаною совістю, затятим норовом і розважливою, майже біблійною, мудрістю — це її, Марії Матіос, батьківщина і її нація, це — наша нація.
Парадокс на парадоксі: пошук правди і навіть смерть для її нації — це земний Едем, а ошукане брехнею життя — це happy nation тих, хто і не усвідомлює, що належить до нації.
Несподівані до оніміння розв’язки і динамічний сюжет, тонкий психологізм, поєднаний з розкішною мовою, — знайомий почерк Марії Матіос, яка наполягає, як і в попередній книзі: життя коротке, щоб казати «ні» — любові, совісті, честі і стражданню. Книга видана у 2004 році у твердій палітурці.

У художньому оформленні книжки використано фраґменти робіт Альтбрехта Альтдофера, Джованні Белліні, П’єро Делля Франческа, Сімоне Мартіні та Корреджо.

Володимир Єшкілєв. Пафос. [3]

«Пафос» — другий роман письменника, філософа і культуролога Володимира Єшкілєва. Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднані в ньому із стилістичними пошуками нової вітчизняної прози. Дія роману відбувається навесні 2000 року у Станіславі, Єрусалимі та Тверії. Герої «Пафосу» намагаються знайти власні відповіді на виклики постмодерної доби. Книгу видано на українській мові у 2002 році. Видання в оправі типу обкладинка.

С. Памієс. Інстинкт.[4]

«Інстинкт» — це жмуток історій маленького селища та його мешканців. Люди, річка, тварини, рослини є рівноцінними героями цієї водночас простої та незвичайної історії, де кожна деталь визначає розв’язку. Видано 2011 року видавництвом «Кальварія». Обкладинка м'яка. Перекладено з каталонської.

Т. Винокурова-Садиченко. Ілюзія.[5]

Головна героїня роману працює секретарем у туристичній фірмі й живе дуже одноманітно. Але якось вона знайомиться з Ізею. Він упевнений, що існує деяка могутня організація, котра зомбує всіх людей на Землі. Й, у першу чергу, вона використовує для цього різноманітні канали інформації: рекламу, телебачення, Інтернет, газети, журнали і навіть фільтри для води. Хоча героїня й не вірить у переконання Ізі, вони стають друзями й проводять довгі вечори за розмовами у нього вдома. Але тут Ізя гине за дивних обставин… Роман виданий українською мовою 2008 року. Обкладинка м'яка.

Сергій Батурин. Охоронець. [6]

«Охоронець» — це історико-пригодницька оповідь, яка починається з того, як полковник Добровольчої армії Алі Ізенбек натрапив розгромленому панському маєтку села Великий Бурлук на давні і здебільшого потрощені дощечки, списані старовинною кирилицею.

А далі роман перенесе читача в часи Київської Русі, коли безглуздо загинув князь Святослав, а його син Володимир почав відвойовувати собі владу у братів. Молодий охоронець київських князів Тур, хоробрий і вмілий воїн, отримує від новгородського волхва загадкові дошки, списа стародавніми письменами. Що це за письмена, як вони вплинули на подальшу долю Тура й куди поділися — про це історичний роман Сергія Батурина.

Лауреат конкурсу «Коронація Слова». Роман виданий українською мовою у 2002 році в палітурці.

Т. Гаврилів. Вийди і візьми.[7]

У романі з новою силою звучить тема дому й безхатченства. З історії сім’ї, любові, надій і занепаду виростає панорама життя українського суспільства, де невіра в можливість що-небудь змінити породжує гротескні форми обходження з дійсністю. Книга видана 2012 року. Обкладинка тверда, друк офсетний.

Є. Кононенко. Російський сюжет.[8]

Нова книга Євгенії Кононенко — про любов і про пошуки власної ідентичності, про призабуті обставини безтямного українського
життя останніх років імперії та перших років незалежності і про
можливість зустрічі серед Атлантики на протягах сьогоднішнього
глобалізованого світу. В художньому оформленні книжки використано роботу Т. Шевченка «Катерина».Видана українською мовою видавництвом «Кальварія» 2012 року. Друк та папір офсетний, обкладинка тверда.

Михайло Ткачук. Гра з тінню[9]

«Гра з тінню» — історія про молодого картяра-професіонала, який робить карколомну «професійну кар’єру». За короткий час він переграє усіх найвідоміших гравців і шулерів, причому робить це навіть міченими супротивниками картами. Суми грошей, виграних героєм роману, є астрономічними. Однак насправді у нього практично нічого не залишається, оскільки майже усі виграші йдуть на оплату «примусових курсів підвищення професійної майстерності», які у містичний спосіб влаштовує герою старий шулер.
Герой роману розривається між грою і пошуками старого. І от, коли нарешті «злого генія» знайдено, приходить час найбільшої поразки.

Видання видане у 2003 році на українській мові у палітурці, друк та папір офсетний.

В. Кожелянко. Чужий. [10]

Збірка кращих новел Василя Кожелянка у жанрі українська альтернативна історія. Це суміш іронії, гіркої правди та, попри усе, оптимізму. Про українських Воїнів і Каїнів, Президентів і винахідників
машини часу — коротко, страшно і... неймовірно смішно. Видано українською мовою 2008 року. Друк офсетний, обкладинка м'яка.

3.2 Фахова та наукова література

Особливу увагу видавництво «Кальварія» приділяє виданню фахової та наукової літератури. З цього напрямку я здійснила бібліографічний огляд таких видань:

Лідія Орел. Українські рушники. [11]

Книга про історію та технологію виготовлення українського рушника, його місце в культурі і побуті українського народу.
Значна увага приділена сировині та технології виготовлення полотна. Найбільше місця відведено рушникові як хатній прикрасі та його ролі у весільному обряді. Розкрито функцію рушника у хліборобських обрядах, будівництві хати, хрестин тощо. Визначено також типи рушників за історико-етнографічним районуванням України. Додано покажчик термінів, схеми технік вишивання та ткання рушників, а також докладна бібліографія. Видання багато ілюстроване. Книга створена на матеріалах польових досліджень автора, літературних та архівних джерелах, музейних колекціях. Видання видане у 2003 році на українській мові, друк та папір офсетний.

Жерар Мере. Принцип суверенітету. [12]

Дослідження Жерара Мере обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету. Праці Жерара Мере спрямовані на критичний аналіз метафізичних основ res publica. Видання перекладене з французької мови  Леонідом Кононовичем. Видане у 2003 році в твердій обкладинці.

Франсуа Кольбер. Маркетинг у сфері культури та мистецтв. [13]

Представлена в цій книзі модель маркетингу забезпечує менеджера підприємства культури чи мистецтв базовими знаннями та аналітичними принципами. Тут пов’язані в одне ціле різні аспекти маркетингового процесу. 
Кожен, хто мріє працювати маркетологом на підприємстві культури чи мистецтв, повинен володіти тими ж рисами, що й будь-який добрий спеціаліст з маркетингу – інтуїцією, уявою, здатністю до співпереживання, аналітичними здібностями, а також умінням узагальнити матеріал і діяти в умовах невизначеності. Ідеальний менеджер з маркетингу здатен зрозуміти й пояснити культурний продукт, а понад усе — любити ризик і творити чудеса з крихітного бюджету.

Видання на українській мові, переклад з англійської здійснив  Святослав Яринич. Видання вийшло у світ у 2006 році, друк та папір офсетний, в палітурці.

Р. Еванс. На захист історії.[14]

Книжка призначена, передовсім, для істориків-науковців. Автор зосереджується на питанні про те, як ми визначаємо такі речі, як істина й об’єктивність, і як досягаємо їх, яким би різновидом історії ми не займалися. Ці проблеми залишаються однаковими незалежно від того, чи йдеться про науково-популярні роботи для широкої публіки поза академічними колами, чи про академічні дослідження професійних істориків. Видано 2009 року. Папір та друк офсетний, Обкладинка тверда. Перекладено з англійської.

Борис Кухта. Історія і теорія політичної науки. [15]

Навчальний посібник містить 14 важливих тем політичної історії та теорії, які лаконічно відтворюють основний зміст політичної науки. Серед них політичні доктрини лібералізму та плюралізм політичних концепцій XX ст., політичні системи і процеси, політична влада та політичні рішення, держава та її інститути, політичні партії, еліти і лідери, національні відносини, політична людина і політична культура, політичні цінності та міжнародна політика й геополітика, інтеграція і конфлікти. Видання видано на українській мові у 1997році. У виданні використано офсетний папір та друк також офсетний, оправа виду палітурка.

Светла Тошкова. З джерела вічної книги. Спроба економічного прочитання Біблії. [16]

Книжка не містить конкретних рецептів економічного зростання. Адже для цього важливі не стільки нові теорії або програми, скільки те, чи дотримуються базових принципів при реалізації тих чи інших «програм економічного зростання».
Саме дотримання цих принципів стало запорукою успішного розвитку країн, які ми сьогодні називаємо цивілізованими. Ці країни заплатили немалу ціну за економічне благополуччя, але при цьому змогли значною мірою протистояти моральній і духовній деградації і зберегти здатність до прогресу.

Видання на українській мові, переклад із болгарської здійснив Микола та Тарас Ярмолюки. У світ вийшло у 2008 році, у твердій палітурці.

Д. Жульженко. Аутизм – не вирок.[17]

У книзі представлено авторський підхід до проблеми подолання спектра аутистичних порушень. Автор розкриває сутність мислення, поведінки та діяльності аутичних дітей, пропонує свої погляди, принципи, форми роботи і методи формування адекватних психологічних установок, що забезпечують свідомий контроль над основними позиціями життя аутичної дитини. Особливу увагу приділено прогностичному потенціалові особистості аутичної дитини, обґрунтовано необхідність урахування в процесі досягнення цієї мети виокремлених вікових меж вихованців, що впливають на розгортання процесу їхнього морально-духовного розвитку.
Книгу адресовано практичним психологам, педагогам, батькам, керівникам освітніх закладів, науковцям, студентам і викладачам вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, усім зацікавленим у процесах корекційного виховання і творчого розвитку аутичних дітей. Видано українською мовою 2012 року. Обкладинка м'яка, друк та папір офсетний.

Ричард Дж. Еванс На захист історії. [18]

Книжка призначена, передовсім, для істориків-науковців. Автор зосереджується на питанні про те, як ми визначаємо такі речі, як істина й об’єктивність, і як досягаємо їх, яким би різновидом історії ми не займалися. Ці проблеми залишаються однаковими незалежно від того, чи йдеться про науково-популярні роботи для широкої публіки поза академічними колами, чи про академічні дослідження професійних істориків.
Ця книжка про те, як ми вивчаємо історію, як ми її досліджуємо й пишемо про неї і як ми її читаємо. У постмодерну епоху історики змушені знову звертатися до цих питань. Звичайно, їх багато разів пробували вирішити в минулому. Але яким би не був інтелектуальний клімат, кожне нове покоління істориків повинно ставити перед собою ці проблеми.

Видання на українській мові, переклад здійснив з англійської мови  Віктор Дмитрук. Ця книга у видавництві «Кальварія» вийшла у 2008 році, папір офсетний, у твердій палітурці.  

Семюел Гантінґтон. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. [19]

Президент Американської Асоціації Політологів Семюел П. Гантінґтон подає блискучий аналіз сучасного клімату і майбутніх можливостей мінливої політичної культури світу, де «цивілізації» прийшли на зміну державам та ідеологіям і стали рушійною силою сьогоднішньої глобальної політики. Його ґрунтовний аналізпрогноз стану світової політики є вельми песимістичним для України...
Книга зробила революційний переворот у розумінні міжнародних стосунків і стала світовим інтелектуальним бестселером. Видання на український мові. Видавництві ця книга вийшла у 2008 році, у твердій палітурці.

Сергій Батурин. Українські невільники Третього Рейху. [20]

У книзі простежується безпрецедентна за масштабами злочинна діяльність нацистів зі створення системи таборів, з організації масової депортації мешканців України на примусові роботи за межі Батьківщини, витоки та способи дискримінації, яким піддавались примусові «працівники зі Сходу», умови їх життя та праці у Німеччині, а також долі після повернення на Батьківщину.
Книга розповідає про сучасні українські громадські організації жертв нацизму, про виплатну та гуманітарну діяльність Українського національного фонду «Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті міністрів України — організації, яка опікується в Україні колишніми невільниками Третього рейху. Видання на українській мові, видано у 2000 році, папір та друк офсетний, оправа виду палітурка.

Висновки

Багаторічна історія розвитку принципів бібліографічного огляду дозволила зробити висновок, що опис друкованої продукції – не проста справа, як про це думають багато людей які не мають про неї банального уявлення. Розробка сучасної методики та теорії бібліографічного огляду вимагає від спеціалістів даної галузі чималих зусиль. Саме завдяки цьому, ми можемо усвідомити, що бібліографічний огляд – це результат тривалої праці багатьох дослідників. Оскільки існує багато типів і видів бібліографічного огляду, то їх можна по різному подавати. Кожен з методів подання бібліографічного огляду, має свої особливості, які необхідно брати до уваги. Бібліографічний огляд є гарним методом угрупування інформації про видання. Завдяки бібліографічному огляду читач може легко знайти та підібрати необхідну літературу. Мета бібліографічних оглядів – зацікавити читачів виданнями певного автора, тематики чи актуальної для них проблеми.

В Україні є багато видавництв, які видають художню літературу. Видавництво «Кальварія» спеціалізується на сам перед на виданні художньої літератури та перекладів творів світових класиків. У процесі дослідження було з'ясовано, що видавництво «Кальварія» дбає про якість та художнє оформлення своїх видань. Працівники не допускають, щоб їхнє видавництво видавало не якісні або не професійно оформлені видання. Видавництво співпрацює з професійними авторами, перекладачами, завжди має ліцензію на видання творів зарубіжних авторів. З вище написаного можна зробити висновок, що видавництво «Кальварія» є досить успішним і стежить за якістю своєї продукції. Якщо видавництво «Кальварія» продовжить у такому ж дусі, то безперечно, стане більш успішнішим, зміцнить, або навіть покращить свої позиції на книжковому ринку України, збільшить свою читацьку аудиторію. Адже дійсно якісної і вартої уваги художньої літератури зараз не так вже й багато. Саме такі цілі ставить перед собою видавництво «Кальварія».

Списки посилань

1. Ігіна З. Обличчя [Текст]: роман/ З. Ігіна. – Львів: Кальварія, 2002.– 214 с.

2. Матіос М. Нація [Текст]: роман/ М. Матіос .– Львів: Кальварія, 2004.– 236с.

3. Єшкілєв В. Пафос [Текст]: роман/ В. Єшкілєв.– Львів: Кальварія, 2002.– 236с.

4.Памієс С. Інстинкт . Пер. з. католн. В. Дмитруком. [Текст]: роман/ С. Памієс. – Львів: Кальварія, 2011.– 186с.

5. Винокурова-Садиченко Т. Ілюзія [Текст]: роман/ Т. Винокурова Садиченко.– Львів: Кальварія, 2008.– 160 с.

6. Батурин С. Охоронець [Текст]: роман/ С. Батурин .– Львів: Кальварія, 2002.– 162с.

7. Гаврилів Т. Вийди і візьми [Текст]: роман/ Т. Гаврилів.– Львів: Кальварія, 2012.– 321 с.

8. Кононенко Є. Російський сюжет [Текст]: роман/ Є. Кононенко.– Львів: Кальварія, 2012.– 128 с.

9. Ткачук М. Гр аз тінню[Текст]: роман/ М.Ткачук.– Львів: Кальварія, 2003.– 192 с.

10. Кожелянко. В. Чужий [Текст]: роман/ В. Кожелянко.– Львів: Кальварія, 2008.– 176 с.

11. Орел Л. Українські рушники [Текст] / Л. Орел.– Львів: Кальварія, 2003.– 124 с.

12.Мере Ж. Принцип суверенітету [Текст] / Ж Мере.– Львів: Кальварія, 2003.– 160 с.

13. Кольбер Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв [Текст] / Ф. Кольбер .– Львів: Кальварія, 2006.– 324 с.

14. Еванс Р. На захист історії. Пер. з англ. В. Дмитруком. [Текст]: наук. літ./ Р. Еванс. Львів: Кальварія, 2009 .– 248 с.

15. Кухта Б. Історія і теорія політичної науки [Текст]: навч. пос./ Б. Кухта.– Львів: Кальварія, 1997.– 136 с.

16. Тошкова С. З джерела вічної книги. Спроба економічного прочитання Біблії. Пер. з. болг. Т. Яртолюком. [Текст]/ С. Тошкова.– Львів: Кальварія, 2011.– 480 с.

17. Жульченко Д. Аутизм – не вирок. [Текст]: наук. літ./ Д. Жульченко. Львів: Кальварія, 2012.– 224 с.

18. Загаєвський А. 120 віршів. Пер. з польської В. Дмитруком. [Текст]: поезія/ А. Загаєвський.– Львів:Кальварія, 2011.– 160 с.

19. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку [Текст] / С. Гантінгтон.– Львів: Кальварія, 2008.– 264 с.

20.Батурин С. Українські невільники Третього рейху [Текст] / С. Батурин.– Львів: Кальварія, 2000.– 360с.

Список використаної літератури

1.Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. Для студентів напряму 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.” / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — 3-тє вид., випр. та допов. — Рівне, 2011. — 231 с.

2. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. / М. Женченко. – К.: Жнець, 2011. – 255 с.

3. Библиография: Общий курс: учебник/ под. ред. О. П. Коршунова. М., 1981.– 512 с.

4. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія в 2т. [Текст] / Ю.І.Ковалів. – К: ВЦ «Акдемія», 2007. – Т.1 – 608с.

5. Беш Г. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві [Текст] / Г. Беш, Й. Й. Вернер, пер. з німецької. – К: Основи, 1994. – 176с.

6. Гнатюк М.І. Підсумки року видавничої діяльності [Текст] / М.І. Гнатюк // Книжковий клуб «Плюс». - 2006. - №13. – С.46.