План самоосвітньої роботи на 2012-2013 навчальний рік


ПІслякурсове завдання:

Сучасний урок у початковій школі як цілісна дидактична система

Теми самоосвітньої діяльності:

2009-2010 Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку у початковій школі.

2010-2011 Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи

2011-2012 Навчання читанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

2012-2013 Нестандартні уроки в початковій школі

2013-2014 Формування у молодших школярів мотивації до навчання

Мета:

  Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку у початковій школі. Використання нестандартних уроків у початковій школі

Завдання:

Напрямки самоосвіти

Зміст діяльності

Опрацьована література

Форма виконання

Термін виконання

Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази

Вивчення документів та педагогічної літератури з проблеми.

  Новий Державний стандарт... Концепція загальної середньої освіти; Національна доктрина розвитку освіти; закон "Про загальну середню освіту";
  Тези Планування навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік.

протягом 2012-2013 навч. року

вересень 2010 року

Науково-теоретична підготовка

Теоретичні основи використання нестандартних уроків в початковій школі

Організація уроку в умовах модернізації освіти

Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі

  Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. - М., 1980 - 198 с. Канаржевский Ю. А. Анализ урока. - М.: Центр "Педагогический поиск",-2000. - С. 336. Шарко В. Д. Сучасний урок. Технологічний аспект. - К., 2006 -218с
  Фахові журнали; Предметні газети
  Тези Реферат-виступ на теоретичному семінарі або на методичному об'єднанні вчителів початкових класів

Жовтень 2012 року

Протягом 2012-2013 навч. року

Методична підготовка

Сучасний урок в початковій школі

Використання інтегрованих уроків з метою формування у молодших школярів ключових компетентностей

Методичні основи проектної діяльності в початковій школі

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі

Презентація як одна з нестандартних форм активізації розумової діяльності учнів

  Рябченюк Г. С., Степанчук Н. В. Сучасний урок в інтерактивних технологіях навчання в 1-4 класах. - К.: Видавництво ТОВ фірма "Юлат", 2007.- 120с. Конаржевский, Ю. А. Анализ урока [Текст] / Ю. А. Конаржевский. - М.: Педагогический поиск, 2000. - 126 с. Гадяцький М. В., Хлєбнікова Т. М. Організація навчального процесу в сучасній школі. - Харків: Видавництво "Ранок", "Векста". - 2004. - 136 с. Фахові журнали; Предметні газети
  Розробка уроків та позакласних заходів; Підготовка дидактичного матеріалу

Грудень

2012 року

Протягом 2013 року

Психолого-педагогічні основи навчання та виховання

Вивчення можливостей управління самоосвітньою діяльністю дітей на уроці з урахуванням особливостей їх розвитку, інтересів, мотивації.

  Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников - М.? 2006, - 304 с. Гин А. Конструктор урока // Відкритий урок - 2002 - № 5-6 - С.11-19. Чуракова, Р. Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе [Текст] / Р. Г. Чуракова. - М.: Академкнига, 2009. - 112 с.
  Кларин М. В. Инновации в обучении..-М.? 2007. - 83с. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М. Знание.,1999г. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., Прогресс, 1999. Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів, шаблонів./Т. С. Мачача та ін. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. - 192с
  Фахові журнали;
  Предметні газети.
  Тези; Виступ на методичному об'єднанні вчителів початкових класів Експериментальне впровадження запропонованих технологій Розробка уроків Підготовка дидактичного матеріалу

Протягом 2012-2013 н. р.

Протягом 2012-2013 н. р.

Квітень 2013 року

Протягом 2013 року

Підвищення професійного рівня

Розвиток педагогічної емпатії та вміння спілкуватися на суб'єктно-суб'єктній основі.

Експериментальна перевірка ефективності використання нестандартних уроків в початковій школі

  Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. // Початкова школа. - № 7. - 2001.
  Фахові журнали;
  Предметні газети
  Розробка уроків
  Впровадження запропонованих технологій Підготовка дидактичного матеріалу

Травень 2013 року

Протягом 2013 року

Протягом року

  віднайти всі доступні джерела інформації стосовно означеної проблеми; зорієнтуватися в інтерактивних, інноваційних формах навчання, відшукати прийоми експериментального впровадження їх розвитку та дослідження ефективності; вивчити характерні особливості педагогічних технологій, які доцільно використовувати в початковій ланці; розробити та використовувати нестандартні уроки в початковій школі оволодіти прийомами планування та організації власної праці та праці школяра.