Розмноження багатоклітинних організмів

PAGE \* MERGEFORMAT4

Заняття 27.

Тема: Розмноження багатоклітинних організмів.

Мета: узагальнити i поглибити знання студентiв про форми розмноженя органiзмiв в природi; дати еволюцiйну оцiнку формам розмноження; встановити iх цитологiчнi основи; поглибити, розвинути та узагальнити знання студентiв пробудову статевих клiтин, їх утворення; переконати студентiв у необхiдностi знань про цi процеси в особистому життi i практицi людства ; розвивати вмiння вивчати явища у порiвняннi , складати тестовi таблицi.

Обладнання: таблицi, кiмнатнi рослини ; мiкроскопи з мiкропрепаратами статевих клiтин тварин ; опорнi конспекти з теми.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.
Форма уроку: Комбінований.
Місце уроку: в навчальній темі. Вступний.
Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.
Міжпредметні зв язки: хімія.
Основні поняття та терміни: розмноження, брунькування, спороутворення, поліембріонія, партеногенез.

I Мотивацiя навчальноi дiяльностi студентiв

Розповiдь, бесiда

II. Актуалiзацiя опорних знань

Бесiда.

- Що таке розмноження ?

- Якi ви знаете форми розмноження в природi ?

- Дайте первiсну оцiнку формам розмноження .

- Наведiть приклади рiзних форм розмноження .

III-IV Вивчення нового матерiала з поетапним узагальненням

План.

1. Визначення та значення процесу розмноження.

2. Характеристика основних форм розмноження .

3. Характеристика статевого розмноження ( CР ) :

а) визначення СР ;

б) будова гамет ;

в) гаметогенез

1. Розмноження - загальна властивiсть всiх живих органiзмiв створювати новi поколiння особин того ж виду .

Значення - забезпечує безперервнiсть iснування виду, дає можливiсть збiльшити чисельнiсть виду .

2. Форми розмноження органiзмiв

2.1 Нестатеве розмноження:

а) подiлом клiтини

б) утворенням спор та зооспор

в) множинним подiлом клiтини

г) брунькуванням

2.2 Вегетативне розмноження :

а) вегетативними органами та iх частинами

б) брунькуванням

в) фрагментацiєю

г) клонування – вирощування цiлого органiзму з окремої соматичної клiтини .

2.3 Статеве розмноження : / це поєднання в однiй клiтинi генетичного матерiалу двох рiзних особин /

а) кон'югацiя - злиття одноклiтинних органiзмiв або обмiн фрагментами ДНК через цитоплазматичний мiсток (бактерii, водоростi ,гриби, найпростiшi) за умови .

б) копуляцiя - це злиття двох статевих клiтин ( гамет )

iзогамiя анiзогамiя оогамiя

Партеногенез - утворення нового органiзму iз незаплiдненої яйцеклiтини.

Полiембрiонiя - це розвиток кiлькох зародкiв iз однiєї зиготи .

ВИСНОВКИ

Розмноження є універсальною властивістю живих істот, завдяки якій забезпечується безперервність і спадковість життя.
Завдяки нестатевому, вегетативному розмноженню можуть формуватися

нащадки iзольованих окремих особин, а також за короткий перiод знач-

но зростає чисельнiсть видiв ;

Статеве розмноження – це явище, коли новий організм розвивається із заплідненої яйцеклітини, що виникає внаслідок злиття двох статевих клітин різної статі; виникає можливiсть перекомбiнацii хромосом обох батькiв (комбiнативна мiнливiсть).

Подумайте :

Що об'єднує всi форми розмноження ?

Чим найголовнiшим вiдрiзняються рiзнi форми розмноження ?

Чому деякi вченi вважають вегетативне розмноження варiантом

нестатевого ?

3. а) CР - розмноження, пов'язане з утворенням статевих клiтин - гаметяйцеклiтин - ; сперматозоїдiв ( спермiїв ) - ; всi гамети гаплоiднi ( n ).

Будова гамет :

б) Розгляньте будову , гамет ; зробiть схеми

Порiвняйте будову гамет ; заповнiть таблицю :

Таблиця зб : Порiвняльна характеристика , гамет :

Запитання для аналiзу

Сперматозоiд

Яйцеклiтина

Статевi залози

Стать

вiдноснi розмiри

рухливicть

форма

наявнiсть поживних

речовин

в) Гаметогенез - дозрiвання i розвиток статевих клiтин в статевих

залозах ( - яєчниках , - сiм’яниках ) .

Сперматогенез - розвиток чоловiчих гамет .

Оогенез ( овогенез ) - розвиток жiночих гамет .

Таб. 3в : Особливостi розвитку статевих клiтин у рiзних зонах статевих залоз

Зони статевих залоз

Сперматогенез

Оогенез

Зона розмноження

Зона росту

Зона дозрiвання

Що таке гаметогенез ? Чим вiдрiзняеться овогенез вiд сперматогенезу ?

Чим можна пояснити розбiжностi в процесах утворення чоло-

вiчих та жiночих статевих клiтин ? Якi iх причини ?

Термiни уроку :

РОЗМНОЖЕННЯ : СТАТЕВЕ, НЕСТАТЕВЕ , ВЕГЕТАТИВНЕ , ПОЛI-ЕМБРIОНIЯ , ПАРТЕНОГЕНЕЗ, ГЕРМАФРОДИЗМ, СТАТЕВИЙ ПРО-ЦЕС , КОН’ЮГАЦIЯ , КОПУЛЯЦIЯ , ГАМЕТА , ЯЙЦЕКЛIТИНА , СПЕРМАТОЗОIД , СТАТЕВИЙ ДИМОРФIЗМ .

V. Домашнее завдання : § 31 – 33 ; конспект ; термiни уроку .

Викладач: Примерова Т. М.

Розмноження багатоклітинних організмів